Kitap bölümü Açık Erişim

Uluslararası Megaprojeler ve İstanbul'a Olası Etkileri

Eren, Fatih


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.252306", 
 "conceptrecid": "252306", 
 "created": "2023-03-09T12:48:25.081111+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.252307", 
 "files": [
  {
   "bucket": "c6a8d57b-646a-4a81-8ed8-6bcd12501f87", 
   "checksum": "md5:3e9e0da131c43d23f7656cf05457fc89", 
   "key": "Uluslararas\u0131 Megaprojeler ve \u0130stanbula Olas\u0131 Etkileri.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/c6a8d57b-646a-4a81-8ed8-6bcd12501f87/Uluslararas%C4%B1%20Megaprojeler%20ve%20%C4%B0stanbula%20Olas%C4%B1%20Etkileri.pdf"
   }, 
   "size": 1622525, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 252307, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252307.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/c6a8d57b-646a-4a81-8ed8-6bcd12501f87", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252306.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252306", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252307", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252307", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/252307", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252307"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "\u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesi", 
    "name": "Eren, Fatih", 
    "orcid": "0000-0001-7420-3538"
   }
  ], 
  "description": "<p>D&uuml;nya mega projeler &ccedil;a\u011f\u0131na girmi\u015f bulunmaktad\u0131r. Her &uuml;lke ekonomisini b&uuml;y&uuml;tmek temel gayesiyle b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli projeler planlamakta ve hayata ge&ccedil;irmektedir. K&uuml;resel neoliberal ekonomi politikalar\u0131n\u0131n d&uuml;nyada yayg\u0131nla\u015fmas\u0131, &uuml;lkeler ve \u015fehirler aras\u0131 ekonomik yar\u0131\u015f\u0131 k&ouml;r&uuml;klemi\u015f bu durum mega projeler geli\u015ftirme fikrini hem merkezi hem yerel y&ouml;netimler a&ccedil;\u0131s\u0131ndan cazip hale getirmi\u015ftir (Jessop, 2002; Ponzini, 2011; Boisen vd., 2011; Albrechts, 2015). B&uuml;y&uuml;me ve geli\u015fmenin lokomotifi olarak g&ouml;r&uuml;len k&uuml;resel \u015fehirler, en &ccedil;ok mega proje geli\u015ftirilen yerler durumundad\u0131r. K&uuml;resel \u015fehirler, mega projeler geli\u015ftirmek suretiyle ekonomik rakiplerinin &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;meyi hedeflemektedir (Kennedy ve Zerah, 2008; Robbins, 2015).</p>\n\n<p>Pek &ccedil;ok &uuml;lkede oldu\u011fu gibi T&uuml;rkiye&rsquo;de de &ccedil;e\u015fitli mega projeler hayata ge&ccedil;irilmektedir (Ba\u015f vd., 2018). Nas\u0131l ki T&uuml;rkiye&rsquo;de ger&ccedil;ekle\u015fen mega projelerin di\u011fer &uuml;lkeleri etkileme potansiyeli bulunuyorsa, di\u011fer &uuml;l-kelerde ger&ccedil;ekle\u015fen mega projelerin de T&uuml;rkiye&rsquo;yi etkileme potansiyeli bulunmaktad\u0131r. Bu &ccedil;al\u0131\u015fma, Avrasya K\u0131tas\u0131 (Avrupa+Asya)&rsquo;nda geli\u015ftirilen mega projelerin genelde T&uuml;rkiye&rsquo;ye, &ouml;zelde ise \u0130stanbul&rsquo;a olas\u0131 etkilerini anlamay\u0131 ve ke\u015ffetmeyi ama&ccedil;lamaktad\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fma kapsam\u0131nda T&uuml;rkiye&rsquo;nin do\u011frudan etkiledi\u011fi ve etkilendi\u011fi bir k\u0131ta olan Avrasya K\u0131tas\u0131&rsquo;nda hayata ge&ccedil;irilen 10 b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli ula\u015f\u0131m ve altyap\u0131 projesi incelenmi\u015f ve bu mega projelerin T&uuml;rkiye&rsquo;ye ve \u0130stanbul&rsquo;a olas\u0131 etkilerinin neler olabilece\u011fi tart\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fma uluslararas\u0131 karayolu, demiryolu, de-nizyolu, enerji ve ileti\u015fim altyap\u0131 projelerine odakl\u0131d\u0131r.</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.252307", 
  "has_grant": false, 
  "imprint": {
   "isbn": "978-605-7895-74-5", 
   "place": "Ankara", 
   "publisher": "Nobel Akademik Yay\u0131nc\u0131l\u0131k"
  }, 
  "keywords": [
   "\u0130stanbul", 
   "Mega", 
   "Proje", 
   "Uluslararas\u0131", 
   "\u015eehir", 
   "B\u00f6lge", 
   "Planlama", 
   "Kent", 
   "K\u00fcresel"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-nd-4.0"
  }, 
  "part_of": {
   "title": "\u0130stanbul'da B\u00fcy\u00fck \u00d6l\u00e7ekli Kentsel Projeler ve Planlama S\u00fcre\u00e7leri"
  }, 
  "publication_date": "2019-03-10", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.252306", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252307"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252306"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "section", 
   "title": "Kitap b\u00f6l\u00fcm\u00fc", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Teknik Bilimler > Mimarl\u0131k > \u015eehir ve B\u00f6lge Planlama"
  ], 
  "title": "Uluslararas\u0131 Megaprojeler ve \u0130stanbul'a Olas\u0131 Etkileri"
 }, 
 "owners": [
  904
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 32.0, 
  "unique_downloads": 29.0, 
  "unique_views": 69.0, 
  "version_downloads": 32.0, 
  "version_unique_downloads": 29.0, 
  "version_unique_views": 69.0, 
  "version_views": 76.0, 
  "version_volume": 51920800.0, 
  "views": 76.0, 
  "volume": 51920800.0
 }, 
 "updated": "2023-03-09T12:48:25.141005+00:00"
}
76
32
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 7676
İndirme 3232
Veri hacmi 51.9 MB51.9 MB
Tekil görüntülenme 6969
Tekil indirme 2929

Alıntı yap