Kitap bölümü Açık Erişim

Uluslararası Megaprojeler ve İstanbul'a Olası Etkileri

Eren, Fatih


Citation Style Language JSON

{
 "ISBN": "978-605-7895-74-5", 
 "URL": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252307", 
 "abstract": "<p>D&uuml;nya mega projeler &ccedil;a\u011f\u0131na girmi\u015f bulunmaktad\u0131r. Her &uuml;lke ekonomisini b&uuml;y&uuml;tmek temel gayesiyle b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli projeler planlamakta ve hayata ge&ccedil;irmektedir. K&uuml;resel neoliberal ekonomi politikalar\u0131n\u0131n d&uuml;nyada yayg\u0131nla\u015fmas\u0131, &uuml;lkeler ve \u015fehirler aras\u0131 ekonomik yar\u0131\u015f\u0131 k&ouml;r&uuml;klemi\u015f bu durum mega projeler geli\u015ftirme fikrini hem merkezi hem yerel y&ouml;netimler a&ccedil;\u0131s\u0131ndan cazip hale getirmi\u015ftir (Jessop, 2002; Ponzini, 2011; Boisen vd., 2011; Albrechts, 2015). B&uuml;y&uuml;me ve geli\u015fmenin lokomotifi olarak g&ouml;r&uuml;len k&uuml;resel \u015fehirler, en &ccedil;ok mega proje geli\u015ftirilen yerler durumundad\u0131r. K&uuml;resel \u015fehirler, mega projeler geli\u015ftirmek suretiyle ekonomik rakiplerinin &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;meyi hedeflemektedir (Kennedy ve Zerah, 2008; Robbins, 2015).</p>\n\n<p>Pek &ccedil;ok &uuml;lkede oldu\u011fu gibi T&uuml;rkiye&rsquo;de de &ccedil;e\u015fitli mega projeler hayata ge&ccedil;irilmektedir (Ba\u015f vd., 2018). Nas\u0131l ki T&uuml;rkiye&rsquo;de ger&ccedil;ekle\u015fen mega projelerin di\u011fer &uuml;lkeleri etkileme potansiyeli bulunuyorsa, di\u011fer &uuml;l-kelerde ger&ccedil;ekle\u015fen mega projelerin de T&uuml;rkiye&rsquo;yi etkileme potansiyeli bulunmaktad\u0131r. Bu &ccedil;al\u0131\u015fma, Avrasya K\u0131tas\u0131 (Avrupa+Asya)&rsquo;nda geli\u015ftirilen mega projelerin genelde T&uuml;rkiye&rsquo;ye, &ouml;zelde ise \u0130stanbul&rsquo;a olas\u0131 etkilerini anlamay\u0131 ve ke\u015ffetmeyi ama&ccedil;lamaktad\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fma kapsam\u0131nda T&uuml;rkiye&rsquo;nin do\u011frudan etkiledi\u011fi ve etkilendi\u011fi bir k\u0131ta olan Avrasya K\u0131tas\u0131&rsquo;nda hayata ge&ccedil;irilen 10 b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli ula\u015f\u0131m ve altyap\u0131 projesi incelenmi\u015f ve bu mega projelerin T&uuml;rkiye&rsquo;ye ve \u0130stanbul&rsquo;a olas\u0131 etkilerinin neler olabilece\u011fi tart\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fma uluslararas\u0131 karayolu, demiryolu, de-nizyolu, enerji ve ileti\u015fim altyap\u0131 projelerine odakl\u0131d\u0131r.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Eren", 
   "given": " Fatih"
  }
 ], 
 "container_title": "\u0130stanbul'da B\u00fcy\u00fck \u00d6l\u00e7ekli Kentsel Projeler ve Planlama S\u00fcre\u00e7leri", 
 "id": "252307", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2019, 
    3, 
    10
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "publisher": "Nobel Akademik Yay\u0131nc\u0131l\u0131k", 
 "publisher_place": "Ankara", 
 "title": "Uluslararas\u0131 Megaprojeler ve \u0130stanbul'a Olas\u0131 Etkileri", 
 "type": "chapter"
}
76
32
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 7676
İndirme 3232
Veri hacmi 51.9 MB51.9 MB
Tekil görüntülenme 6969
Tekil indirme 2929

Alıntı yap