Kitap bölümü Açık Erişim

Uluslararası Megaprojeler ve İstanbul'a Olası Etkileri

Eren, Fatih


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.252307</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Eren, Fatih</creatorName>
   <givenName>Fatih</givenName>
   <familyName>Eren</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-7420-3538</nameIdentifier>
   <affiliation>İstanbul Teknik Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Uluslararası Megaprojeler Ve İstanbul'A Olası Etkileri</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2019</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>İstanbul</subject>
  <subject>Mega</subject>
  <subject>Proje</subject>
  <subject>Uluslararası</subject>
  <subject>Şehir</subject>
  <subject>Bölge</subject>
  <subject>Planlama</subject>
  <subject>Kent</subject>
  <subject>Küresel</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2019-03-10</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Book section</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252307</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.252306</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;D&amp;uuml;nya mega projeler &amp;ccedil;ağına girmiş bulunmaktadır. Her &amp;uuml;lke ekonomisini b&amp;uuml;y&amp;uuml;tmek temel gayesiyle b&amp;uuml;y&amp;uuml;k &amp;ouml;l&amp;ccedil;ekli projeler planlamakta ve hayata ge&amp;ccedil;irmektedir. K&amp;uuml;resel neoliberal ekonomi politikalarının d&amp;uuml;nyada yaygınlaşması, &amp;uuml;lkeler ve şehirler arası ekonomik yarışı k&amp;ouml;r&amp;uuml;klemiş bu durum mega projeler geliştirme fikrini hem merkezi hem yerel y&amp;ouml;netimler a&amp;ccedil;ısından cazip hale getirmiştir (Jessop, 2002; Ponzini, 2011; Boisen vd., 2011; Albrechts, 2015). B&amp;uuml;y&amp;uuml;me ve gelişmenin lokomotifi olarak g&amp;ouml;r&amp;uuml;len k&amp;uuml;resel şehirler, en &amp;ccedil;ok mega proje geliştirilen yerler durumundadır. K&amp;uuml;resel şehirler, mega projeler geliştirmek suretiyle ekonomik rakiplerinin &amp;ouml;n&amp;uuml;ne ge&amp;ccedil;meyi hedeflemektedir (Kennedy ve Zerah, 2008; Robbins, 2015).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Pek &amp;ccedil;ok &amp;uuml;lkede olduğu gibi T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;de de &amp;ccedil;eşitli mega projeler hayata ge&amp;ccedil;irilmektedir (Baş vd., 2018). Nasıl ki T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;de ger&amp;ccedil;ekleşen mega projelerin diğer &amp;uuml;lkeleri etkileme potansiyeli bulunuyorsa, diğer &amp;uuml;l-kelerde ger&amp;ccedil;ekleşen mega projelerin de T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;yi etkileme potansiyeli bulunmaktadır. Bu &amp;ccedil;alışma, Avrasya Kıtası (Avrupa+Asya)&amp;rsquo;nda geliştirilen mega projelerin genelde T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;ye, &amp;ouml;zelde ise İstanbul&amp;rsquo;a olası etkilerini anlamayı ve keşfetmeyi ama&amp;ccedil;lamaktadır. &amp;Ccedil;alışma kapsamında T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin doğrudan etkilediği ve etkilendiği bir kıta olan Avrasya Kıtası&amp;rsquo;nda hayata ge&amp;ccedil;irilen 10 b&amp;uuml;y&amp;uuml;k &amp;ouml;l&amp;ccedil;ekli ulaşım ve altyapı projesi incelenmiş ve bu mega projelerin T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;ye ve İstanbul&amp;rsquo;a olası etkilerinin neler olabileceği tartışılmıştır. &amp;Ccedil;alışma uluslararası karayolu, demiryolu, de-nizyolu, enerji ve iletişim altyapı projelerine odaklıdır.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
137
170
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 137137
İndirme 170170
Veri hacmi 275.8 MB275.8 MB
Tekil görüntülenme 128128
Tekil indirme 7878

Alıntı yap