Kitap Açık Erişim

İZMİR Kentsel Araştırmalar ve Tartışmalar

Eren, Fatih; Alkan Meşhur, H. Filiz; Öncel, Hale


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.252300", 
 "conceptrecid": "252300", 
 "created": "2023-03-09T12:30:28.771983+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.252301", 
 "files": [
  {
   "bucket": "b3863f93-ebbd-4250-b02f-48df4dbfb102", 
   "checksum": "md5:613f0842011c2b8f28c3b7a0800d70b4", 
   "key": "\u0130ZM\u0130R Kentsel Ara\u015ft\u0131rmalar ve Tart\u0131\u015fmalar.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/b3863f93-ebbd-4250-b02f-48df4dbfb102/%C4%B0ZM%C4%B0R%20Kentsel%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%20ve%20Tart%C4%B1%C5%9Fmalar.pdf"
   }, 
   "size": 77397096, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 252301, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252301.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/b3863f93-ebbd-4250-b02f-48df4dbfb102", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252300.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252300", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252301", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252301", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/252301", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252301"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "communities": [
   {
    "id": "kent-mekan"
   }
  ], 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "\u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesi", 
    "name": "Eren, Fatih", 
    "orcid": "0000-0001-7420-3538"
   }, 
   {
    "affiliation": "Konya Teknik \u00dcniversitesi", 
    "name": "Alkan Me\u015fhur, H. Filiz", 
    "orcid": "0000-0002-6311-9151"
   }, 
   {
    "affiliation": "Konya Teknik \u00dcniversitesi", 
    "name": "\u00d6ncel, Hale", 
    "orcid": "0000-0001-8818-4550"
   }
  ], 
  "description": "<p>\u0130zmir, mavinin t&uuml;m renklerine h&acirc;kim koylar\u0131 ile ge&ccedil;mi\u015ften g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze Ege&rsquo;nin incisi olma unvan\u0131na sahip g&uuml;zel bir kentimizdir. Antik &Ccedil;a\u011f&rsquo;\u0131n en &uuml;nl&uuml; kentleri aras\u0131nda yer alan Bergama ve Efes&rsquo;in k&uuml;lt&uuml;rel zenginli\u011fini bar\u0131nd\u0131ran \u0130zmir, g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde de bir sanat, k&uuml;lt&uuml;r, turizm, ticaret ve liman kenti olma &ouml;zelli\u011fini devam ettirmektedir. Yirminci y&uuml;zy\u0131l\u0131n ortas\u0131nda ya\u015fanan h\u0131zl\u0131 kentle\u015fmeden ve devam\u0131nda neoliberal k&uuml;reselle\u015fme s&uuml;recinin benimsendi\u011fi 1980 sonras\u0131 d&ouml;nemden \u0130zmir de pay\u0131na d&uuml;\u015feni alm\u0131\u015ft\u0131r. Kent bu s&uuml;re&ccedil;te, bar\u0131nma, &ccedil;evresel kirlilik, yoksulluk, ula\u015f\u0131m, k&uuml;lt&uuml;rel ve do\u011fal &ccedil;evrenin tahribat\u0131 gibi bir&ccedil;ok sorunla ba\u015f etmek durumunda kalm\u0131\u015ft\u0131r.</p>\n\n<p>Bu do\u011frultuda, T&uuml;rkiye&rsquo;nin &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; b&uuml;y&uuml;k kenti olan \u0130zmir&rsquo;i Konya Teknik &Uuml;niversitesi Mimarl\u0131k ve Tasar\u0131m Fak&uuml;ltesi \u015eehir ve B&ouml;lge Planlama B&ouml;l&uuml;m&uuml;&rsquo;n&uuml;n 2018-2019 E\u011fitim-&Ouml;\u011fretim Y\u0131l\u0131 G&uuml;z d&ouml;neminde Planlama St&uuml;dyosu 7 dersi kapsam\u0131nda &ccedil;al\u0131\u015fma alan\u0131 olarak se&ccedil;tik. Bu kapsamda &ouml;\u011frencilerimizden, \u0130zmir&rsquo;de kente ve planlamaya dair sorunlar\u0131 tespit etmelerini ve bu sorunlara y&ouml;nelik &ccedil;&ouml;z&uuml;m &uuml;retmelerini bekledik. Bu s&uuml;re&ccedil;te &ouml;\u011frencilerimiz, \u0130zmir&rsquo;in tarihi, k&uuml;lt&uuml;rel, do\u011fal, ekonomik, fiziksel ve sosyal yap\u0131s\u0131na ili\u015fkin sorunlar\u0131 ortaya koyarak derinlemesine incelediler. Devam\u0131nda se&ccedil;tikleri sorun &ouml;zelinde kapsaml\u0131 bir \u015fekilde ger&ccedil;ekle\u015ftirdikleri literat&uuml;r ve saha ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131 akademik kurallara uygun olarak haz\u0131rlanm\u0131\u015f bir kitap b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne d&ouml;n&uuml;\u015ft&uuml;rmeyi ba\u015fard\u0131lar.</p>\n\n<p>Elinizdeki bu kitapta \u0130zmir&rsquo;de ula\u015f\u0131m politikalar\u0131, ikinci konut alanlar\u0131, kentsel d&ouml;n&uuml;\u015f&uuml;m uygulamalar\u0131, sanayi alanlar\u0131 yer se&ccedil;imi, su kaynaklar\u0131n\u0131n kirlili\u011fi, at\u0131k y&ouml;netimi, k\u0131rsal n&uuml;fus kayb\u0131, y&ouml;resel &uuml;r&uuml;nlerin s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirli\u011fi, kent ve k\u0131y\u0131 ili\u015fkisi gibi \u015fehir ve b&ouml;lge planlama disiplininin ilgi alan\u0131na giren konulara y&ouml;nelik sorunlar ele al\u0131nmaktad\u0131r. \u0130zmir&rsquo;in kentsel sorunlar\u0131n\u0131n &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerileri ile beraber tart\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kitapta &ouml;zg&uuml;n ve ilgi &ccedil;ekici ara\u015ft\u0131rma makaleleri yer almaktad\u0131r.</p>\n\n<p>Kitab\u0131m\u0131z\u0131n \u0130zmirlilere ve \u0130zmir ile ilgili &ccedil;al\u0131\u015fan herkese katk\u0131 sa\u011flamas\u0131n\u0131 diliyoruz. Kitab\u0131n haz\u0131rlanmas\u0131 s&uuml;recinde bizlere desteklerini esirgemeyen t&uuml;m ki\u015fi ve kurumlara en i&ccedil;ten minnet ve te\u015fekk&uuml;rlerimizi sunar\u0131z.</p>\n\n<p>Edit&ouml;rler Grubu</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.252301", 
  "has_grant": false, 
  "imprint": {
   "isbn": "978-625-398-007-8", 
   "place": "Ankara", 
   "publisher": "Nobel Bilimsel"
  }, 
  "keywords": [
   "\u0130zmir", 
   "\u015eehir", 
   "B\u00f6lge", 
   "Planlama", 
   "Kent", 
   "Kentle\u015fme"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-nd-4.0"
  }, 
  "part_of": {
   "title": "\u0130ZM\u0130R Kentsel Ara\u015ft\u0131rmalar ve Tart\u0131\u015fmalar"
  }, 
  "publication_date": "2022-12-20", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.252300", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252301"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252300"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "book", 
   "title": "Kitap", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Teknik Bilimler > Mimarl\u0131k > \u015eehir ve B\u00f6lge Planlama"
  ], 
  "title": "\u0130ZM\u0130R Kentsel Ara\u015ft\u0131rmalar ve Tart\u0131\u015fmalar"
 }, 
 "owners": [
  904
 ], 
 "revision": 3, 
 "stats": {
  "downloads": 57.0, 
  "unique_downloads": 45.0, 
  "unique_views": 77.0, 
  "version_downloads": 57.0, 
  "version_unique_downloads": 45.0, 
  "version_unique_views": 77.0, 
  "version_views": 92.0, 
  "version_volume": 4411634472.0, 
  "views": 92.0, 
  "volume": 4411634472.0
 }, 
 "updated": "2023-03-09T12:31:54.011698+00:00"
}
92
57
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 9292
İndirme 5757
Veri hacmi 4.4 GB4.4 GB
Tekil görüntülenme 7777
Tekil indirme 4545

Alıntı yap