Kitap Açık Erişim

İZMİR Kentsel Araştırmalar ve Tartışmalar

Eren, Fatih; Alkan Meşhur, H. Filiz; Öncel, Hale


Citation Style Language JSON

{
 "ISBN": "978-625-398-007-8", 
 "URL": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252301", 
 "abstract": "<p>\u0130zmir, mavinin t&uuml;m renklerine h&acirc;kim koylar\u0131 ile ge&ccedil;mi\u015ften g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze Ege&rsquo;nin incisi olma unvan\u0131na sahip g&uuml;zel bir kentimizdir. Antik &Ccedil;a\u011f&rsquo;\u0131n en &uuml;nl&uuml; kentleri aras\u0131nda yer alan Bergama ve Efes&rsquo;in k&uuml;lt&uuml;rel zenginli\u011fini bar\u0131nd\u0131ran \u0130zmir, g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde de bir sanat, k&uuml;lt&uuml;r, turizm, ticaret ve liman kenti olma &ouml;zelli\u011fini devam ettirmektedir. Yirminci y&uuml;zy\u0131l\u0131n ortas\u0131nda ya\u015fanan h\u0131zl\u0131 kentle\u015fmeden ve devam\u0131nda neoliberal k&uuml;reselle\u015fme s&uuml;recinin benimsendi\u011fi 1980 sonras\u0131 d&ouml;nemden \u0130zmir de pay\u0131na d&uuml;\u015feni alm\u0131\u015ft\u0131r. Kent bu s&uuml;re&ccedil;te, bar\u0131nma, &ccedil;evresel kirlilik, yoksulluk, ula\u015f\u0131m, k&uuml;lt&uuml;rel ve do\u011fal &ccedil;evrenin tahribat\u0131 gibi bir&ccedil;ok sorunla ba\u015f etmek durumunda kalm\u0131\u015ft\u0131r.</p>\n\n<p>Bu do\u011frultuda, T&uuml;rkiye&rsquo;nin &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; b&uuml;y&uuml;k kenti olan \u0130zmir&rsquo;i Konya Teknik &Uuml;niversitesi Mimarl\u0131k ve Tasar\u0131m Fak&uuml;ltesi \u015eehir ve B&ouml;lge Planlama B&ouml;l&uuml;m&uuml;&rsquo;n&uuml;n 2018-2019 E\u011fitim-&Ouml;\u011fretim Y\u0131l\u0131 G&uuml;z d&ouml;neminde Planlama St&uuml;dyosu 7 dersi kapsam\u0131nda &ccedil;al\u0131\u015fma alan\u0131 olarak se&ccedil;tik. Bu kapsamda &ouml;\u011frencilerimizden, \u0130zmir&rsquo;de kente ve planlamaya dair sorunlar\u0131 tespit etmelerini ve bu sorunlara y&ouml;nelik &ccedil;&ouml;z&uuml;m &uuml;retmelerini bekledik. Bu s&uuml;re&ccedil;te &ouml;\u011frencilerimiz, \u0130zmir&rsquo;in tarihi, k&uuml;lt&uuml;rel, do\u011fal, ekonomik, fiziksel ve sosyal yap\u0131s\u0131na ili\u015fkin sorunlar\u0131 ortaya koyarak derinlemesine incelediler. Devam\u0131nda se&ccedil;tikleri sorun &ouml;zelinde kapsaml\u0131 bir \u015fekilde ger&ccedil;ekle\u015ftirdikleri literat&uuml;r ve saha ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131 akademik kurallara uygun olarak haz\u0131rlanm\u0131\u015f bir kitap b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne d&ouml;n&uuml;\u015ft&uuml;rmeyi ba\u015fard\u0131lar.</p>\n\n<p>Elinizdeki bu kitapta \u0130zmir&rsquo;de ula\u015f\u0131m politikalar\u0131, ikinci konut alanlar\u0131, kentsel d&ouml;n&uuml;\u015f&uuml;m uygulamalar\u0131, sanayi alanlar\u0131 yer se&ccedil;imi, su kaynaklar\u0131n\u0131n kirlili\u011fi, at\u0131k y&ouml;netimi, k\u0131rsal n&uuml;fus kayb\u0131, y&ouml;resel &uuml;r&uuml;nlerin s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirli\u011fi, kent ve k\u0131y\u0131 ili\u015fkisi gibi \u015fehir ve b&ouml;lge planlama disiplininin ilgi alan\u0131na giren konulara y&ouml;nelik sorunlar ele al\u0131nmaktad\u0131r. \u0130zmir&rsquo;in kentsel sorunlar\u0131n\u0131n &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerileri ile beraber tart\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kitapta &ouml;zg&uuml;n ve ilgi &ccedil;ekici ara\u015ft\u0131rma makaleleri yer almaktad\u0131r.</p>\n\n<p>Kitab\u0131m\u0131z\u0131n \u0130zmirlilere ve \u0130zmir ile ilgili &ccedil;al\u0131\u015fan herkese katk\u0131 sa\u011flamas\u0131n\u0131 diliyoruz. Kitab\u0131n haz\u0131rlanmas\u0131 s&uuml;recinde bizlere desteklerini esirgemeyen t&uuml;m ki\u015fi ve kurumlara en i&ccedil;ten minnet ve te\u015fekk&uuml;rlerimizi sunar\u0131z.</p>\n\n<p>Edit&ouml;rler Grubu</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Eren", 
   "given": " Fatih"
  }, 
  {
   "family": "Alkan Me\u015fhur", 
   "given": " H. Filiz"
  }, 
  {
   "family": "\u00d6ncel", 
   "given": " Hale"
  }
 ], 
 "container_title": "\u0130ZM\u0130R Kentsel Ara\u015ft\u0131rmalar ve Tart\u0131\u015fmalar", 
 "id": "252301", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2022, 
    12, 
    20
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "publisher": "Nobel Bilimsel", 
 "publisher_place": "Ankara", 
 "title": "\u0130ZM\u0130R Kentsel Ara\u015ft\u0131rmalar ve Tart\u0131\u015fmalar", 
 "type": "book"
}
92
57
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 9292
İndirme 5757
Veri hacmi 4.4 GB4.4 GB
Tekil görüntülenme 7777
Tekil indirme 4545

Alıntı yap