Kitap Açık Erişim

İZMİR Kentsel Araştırmalar ve Tartışmalar

Eren, Fatih; Alkan Meşhur, H. Filiz; Öncel, Hale


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.252301</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Eren, Fatih</creatorName>
   <givenName>Fatih</givenName>
   <familyName>Eren</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-7420-3538</nameIdentifier>
   <affiliation>İstanbul Teknik Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Alkan Meşhur, H. Filiz</creatorName>
   <givenName>H. Filiz</givenName>
   <familyName>Alkan Meşhur</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-6311-9151</nameIdentifier>
   <affiliation>Konya Teknik Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Öncel, Hale</creatorName>
   <givenName>Hale</givenName>
   <familyName>Öncel</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-8818-4550</nameIdentifier>
   <affiliation>Konya Teknik Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>İzmi̇r Kentsel Araştırmalar Ve Tartışmalar</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>İzmir</subject>
  <subject>Şehir</subject>
  <subject>Bölge</subject>
  <subject>Planlama</subject>
  <subject>Kent</subject>
  <subject>Kentleşme</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-12-20</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Book</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252301</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.252300</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;İzmir, mavinin t&amp;uuml;m renklerine h&amp;acirc;kim koyları ile ge&amp;ccedil;mişten g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;ze Ege&amp;rsquo;nin incisi olma unvanına sahip g&amp;uuml;zel bir kentimizdir. Antik &amp;Ccedil;ağ&amp;rsquo;ın en &amp;uuml;nl&amp;uuml; kentleri arasında yer alan Bergama ve Efes&amp;rsquo;in k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel zenginliğini barındıran İzmir, g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;zde de bir sanat, k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r, turizm, ticaret ve liman kenti olma &amp;ouml;zelliğini devam ettirmektedir. Yirminci y&amp;uuml;zyılın ortasında yaşanan hızlı kentleşmeden ve devamında neoliberal k&amp;uuml;reselleşme s&amp;uuml;recinin benimsendiği 1980 sonrası d&amp;ouml;nemden İzmir de payına d&amp;uuml;şeni almıştır. Kent bu s&amp;uuml;re&amp;ccedil;te, barınma, &amp;ccedil;evresel kirlilik, yoksulluk, ulaşım, k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel ve doğal &amp;ccedil;evrenin tahribatı gibi bir&amp;ccedil;ok sorunla baş etmek durumunda kalmıştır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bu doğrultuda, T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin &amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;nc&amp;uuml; b&amp;uuml;y&amp;uuml;k kenti olan İzmir&amp;rsquo;i Konya Teknik &amp;Uuml;niversitesi Mimarlık ve Tasarım Fak&amp;uuml;ltesi Şehir ve B&amp;ouml;lge Planlama B&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml;&amp;rsquo;n&amp;uuml;n 2018-2019 Eğitim-&amp;Ouml;ğretim Yılı G&amp;uuml;z d&amp;ouml;neminde Planlama St&amp;uuml;dyosu 7 dersi kapsamında &amp;ccedil;alışma alanı olarak se&amp;ccedil;tik. Bu kapsamda &amp;ouml;ğrencilerimizden, İzmir&amp;rsquo;de kente ve planlamaya dair sorunları tespit etmelerini ve bu sorunlara y&amp;ouml;nelik &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;m &amp;uuml;retmelerini bekledik. Bu s&amp;uuml;re&amp;ccedil;te &amp;ouml;ğrencilerimiz, İzmir&amp;rsquo;in tarihi, k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel, doğal, ekonomik, fiziksel ve sosyal yapısına ilişkin sorunları ortaya koyarak derinlemesine incelediler. Devamında se&amp;ccedil;tikleri sorun &amp;ouml;zelinde kapsamlı bir şekilde ger&amp;ccedil;ekleştirdikleri literat&amp;uuml;r ve saha araştırmalarını akademik kurallara uygun olarak hazırlanmış bir kitap b&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml;ne d&amp;ouml;n&amp;uuml;şt&amp;uuml;rmeyi başardılar.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Elinizdeki bu kitapta İzmir&amp;rsquo;de ulaşım politikaları, ikinci konut alanları, kentsel d&amp;ouml;n&amp;uuml;ş&amp;uuml;m uygulamaları, sanayi alanları yer se&amp;ccedil;imi, su kaynaklarının kirliliği, atık y&amp;ouml;netimi, kırsal n&amp;uuml;fus kaybı, y&amp;ouml;resel &amp;uuml;r&amp;uuml;nlerin s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;lebilirliği, kent ve kıyı ilişkisi gibi şehir ve b&amp;ouml;lge planlama disiplininin ilgi alanına giren konulara y&amp;ouml;nelik sorunlar ele alınmaktadır. İzmir&amp;rsquo;in kentsel sorunlarının &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;m &amp;ouml;nerileri ile beraber tartışıldığı kitapta &amp;ouml;zg&amp;uuml;n ve ilgi &amp;ccedil;ekici araştırma makaleleri yer almaktadır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Kitabımızın İzmirlilere ve İzmir ile ilgili &amp;ccedil;alışan herkese katkı sağlamasını diliyoruz. Kitabın hazırlanması s&amp;uuml;recinde bizlere desteklerini esirgemeyen t&amp;uuml;m kişi ve kurumlara en i&amp;ccedil;ten minnet ve teşekk&amp;uuml;rlerimizi sunarız.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Edit&amp;ouml;rler Grubu&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
92
57
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 9292
İndirme 5757
Veri hacmi 4.4 GB4.4 GB
Tekil görüntülenme 7777
Tekil indirme 4545

Alıntı yap