Kitap Açık Erişim

ANKARA Kentsel Sorunlar ve Stratejik Çözümler

Eren, Fatih; Erdem, Rahmi; Alkan Meşhur, H. Filiz; Öncel, Hale


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.252298", 
 "conceptrecid": "252298", 
 "created": "2023-03-09T12:10:24.333453+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.252299", 
 "files": [
  {
   "bucket": "231b45d4-cb86-4e68-9b77-885ea24aad1e", 
   "checksum": "md5:7f367896bd59ad1bfdbaa4e77beb02c0", 
   "key": "Ankara Kentsel Sorunlar ve Stratejik \u00c7\u00f6z\u00fcmler.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/231b45d4-cb86-4e68-9b77-885ea24aad1e/Ankara%20Kentsel%20Sorunlar%20ve%20Stratejik%20%C3%87%C3%B6z%C3%BCmler.pdf"
   }, 
   "size": 116624763, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 252299, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252299.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/231b45d4-cb86-4e68-9b77-885ea24aad1e", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252298.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252298", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252299", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252299", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/252299", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252299"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "communities": [
   {
    "id": "kent-mekan"
   }
  ], 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "\u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesi", 
    "name": "Eren, Fatih", 
    "orcid": "0000-0001-7420-3538"
   }, 
   {
    "affiliation": "Konya Teknik \u00dcniversitesi", 
    "name": "Erdem, Rahmi"
   }, 
   {
    "affiliation": "Konya Teknik \u00dcniversitesi", 
    "name": "Alkan Me\u015fhur, H. Filiz", 
    "orcid": "0000-0002-6311-9151"
   }, 
   {
    "affiliation": "Konya Teknik \u00dcniversitesi", 
    "name": "\u00d6ncel, Hale", 
    "orcid": "0000-0001-8818-4550"
   }
  ], 
  "description": "<p>T&uuml;rkiye Cumhuriyetinin ba\u015fkenti olarak ilan edilmesi ile birlikte h\u0131zl\u0131 bir kentle\u015fme s&uuml;reci i&ccedil;ine giren Ankara&rsquo;da &ccedil;e\u015fitli imar ve \u015fehircilik uygulamalar\u0131 hayata ge&ccedil;irilmeye ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131r. Yeni Cumhuriyetin ba\u015fkenti olan Ankara &ccedil;a\u011fda\u015f bir toplumu temsil edecek bir kimlikle T&uuml;rkiye&rsquo;nin kentle\u015fme ser&uuml;veninde lider bir \u015fehir olarak &uuml;lkemizin di\u011fer kentleri i&ccedil;in bir model te\u015fkil etmi\u015ftir. Bu do\u011frultuda, ba\u015fkent Ankara Konya Teknik &Uuml;niversitesi Mimarl\u0131k ve Tasar\u0131m Fak&uuml;ltesi \u015eehir ve B&ouml;lge Planlama B&ouml;l&uuml;m&uuml;, 2017-2018 E\u011fitim-&Ouml;\u011fretim Y\u0131l\u0131, Planlama St&uuml;dyosu 7 ve Planlama St&uuml;dyosu 8 dersleri kapsam\u0131nda &ccedil;al\u0131\u015fma alan\u0131 olarak se&ccedil;ilmi\u015ftir. &Ouml;\u011frencilerimizden ge&ccedil;mi\u015ften g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze var olan ve h\u0131zl\u0131 kentle\u015fme s&uuml;reci ile evrilen Ankara&rsquo;daki kentsel sorunlar\u0131 tespit etmeleri ve bu sorunlara y&ouml;nelik stratejik plan, proje ve politikalar &uuml;retmeleri beklenmi\u015ftir.</p>\n\n<p>Bu s&uuml;re&ccedil;te &ouml;\u011frencilerimiz Ankara&rsquo;n\u0131n tarihi, k&uuml;lt&uuml;rel, ekonomik, fiziksel ve sosyal yap\u0131s\u0131na ili\u015fkin sorunlar\u0131 ortaya koyarak derinlemesine inceleme f\u0131rsat\u0131 bulmu\u015flard\u0131r. Bu ba\u011flamda &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n devam\u0131nda se&ccedil;tikleri sorun &ouml;zelinde ger&ccedil;ekle\u015ftirdikleri kapsaml\u0131 saha ve literat&uuml;r ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131 akademik kurallara uygun olarak haz\u0131rlanm\u0131\u015f bir kitap b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne d&ouml;n&uuml;\u015ft&uuml;rme becerisi kazanm\u0131\u015flard\u0131r.</p>\n\n<p>Kitapta Ankara&rsquo;n\u0131n ula\u015f\u0131m politikalar\u0131, konut alanlar\u0131, kamusal alanlar\u0131, &ccedil;&ouml;k&uuml;nt&uuml; b&ouml;lgeleri, k\u0131rsal alanlar\u0131, ye\u015fil alanlar\u0131 ve al\u0131\u015fveri\u015f merkezleri gibi \u015fehir ve b&ouml;lge planlama disiplinin ilgi alan\u0131na giren konulara ili\u015fkin sorunlar\u0131n ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131, stratejik &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerilerinin geli\u015ftirildi\u011fi, &ouml;\u011frencilerimiz ve proje y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;leri taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan &ouml;zg&uuml;n ve ilgi &ccedil;ekici b&ouml;l&uuml;mler yer almaktad\u0131r.</p>\n\n<p>Ankara ile ilgili &ccedil;al\u0131\u015fan ara\u015ft\u0131rmac\u0131, karar verici ve uygulay\u0131c\u0131lara faydal\u0131 olmas\u0131n\u0131 &uuml;mit etti\u011fimiz bu kitap, herkesi Ankara&rsquo;daki kentle\u015fme dinamikleri ve sorunlar\u0131 &uuml;zerine yeniden d&uuml;\u015f&uuml;nmeye davet etmektedir. Kitap i&ccedil;eri\u011finin olu\u015fmas\u0131 s&uuml;recinde &ouml;\u011frencilerimize desteklerini esirgemeyen t&uuml;m ki\u015fi ve kurumlara en i&ccedil;ten te\u015fekk&uuml;rlerimizi sunar\u0131z.</p>\n\n<p>Edit&ouml;rler Grubu</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.252299", 
  "has_grant": false, 
  "imprint": {
   "isbn": "978-625-439-228-3", 
   "place": "Ankara", 
   "publisher": "Nobel Akademik Yay\u0131nc\u0131l\u0131k"
  }, 
  "keywords": [
   "Ankara", 
   "\u015eehir", 
   "B\u00f6lge", 
   "Planlama", 
   "Kent", 
   "Sorun", 
   "\u00c7\u00f6z\u00fcm", 
   "Stratejik"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-nd-4.0"
  }, 
  "part_of": {
   "title": "ANKARA Kentsel Sorunlar ve Stratejik \u00c7\u00f6z\u00fcmler"
  }, 
  "publication_date": "2021-04-10", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.252298", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252299"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252298"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "book", 
   "title": "Kitap", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Teknik Bilimler > Mimarl\u0131k > \u015eehir ve B\u00f6lge Planlama"
  ], 
  "title": "ANKARA Kentsel Sorunlar ve Stratejik \u00c7\u00f6z\u00fcmler"
 }, 
 "owners": [
  904
 ], 
 "revision": 2, 
 "stats": {
  "downloads": 99.0, 
  "unique_downloads": 70.0, 
  "unique_views": 110.0, 
  "version_downloads": 99.0, 
  "version_unique_downloads": 70.0, 
  "version_unique_views": 110.0, 
  "version_views": 131.0, 
  "version_volume": 11545851537.0, 
  "views": 131.0, 
  "volume": 11545851537.0
 }, 
 "updated": "2023-03-09T12:54:13.664242+00:00"
}
131
99
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 131131
İndirme 9999
Veri hacmi 11.5 GB11.5 GB
Tekil görüntülenme 110110
Tekil indirme 7070

Alıntı yap