Kitap Açık Erişim

ANKARA Kentsel Sorunlar ve Stratejik Çözümler

Eren, Fatih; Erdem, Rahmi; Alkan Meşhur, H. Filiz; Öncel, Hale


Citation Style Language JSON

{
 "ISBN": "978-625-439-228-3", 
 "URL": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252299", 
 "abstract": "<p>T&uuml;rkiye Cumhuriyetinin ba\u015fkenti olarak ilan edilmesi ile birlikte h\u0131zl\u0131 bir kentle\u015fme s&uuml;reci i&ccedil;ine giren Ankara&rsquo;da &ccedil;e\u015fitli imar ve \u015fehircilik uygulamalar\u0131 hayata ge&ccedil;irilmeye ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131r. Yeni Cumhuriyetin ba\u015fkenti olan Ankara &ccedil;a\u011fda\u015f bir toplumu temsil edecek bir kimlikle T&uuml;rkiye&rsquo;nin kentle\u015fme ser&uuml;veninde lider bir \u015fehir olarak &uuml;lkemizin di\u011fer kentleri i&ccedil;in bir model te\u015fkil etmi\u015ftir. Bu do\u011frultuda, ba\u015fkent Ankara Konya Teknik &Uuml;niversitesi Mimarl\u0131k ve Tasar\u0131m Fak&uuml;ltesi \u015eehir ve B&ouml;lge Planlama B&ouml;l&uuml;m&uuml;, 2017-2018 E\u011fitim-&Ouml;\u011fretim Y\u0131l\u0131, Planlama St&uuml;dyosu 7 ve Planlama St&uuml;dyosu 8 dersleri kapsam\u0131nda &ccedil;al\u0131\u015fma alan\u0131 olarak se&ccedil;ilmi\u015ftir. &Ouml;\u011frencilerimizden ge&ccedil;mi\u015ften g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze var olan ve h\u0131zl\u0131 kentle\u015fme s&uuml;reci ile evrilen Ankara&rsquo;daki kentsel sorunlar\u0131 tespit etmeleri ve bu sorunlara y&ouml;nelik stratejik plan, proje ve politikalar &uuml;retmeleri beklenmi\u015ftir.</p>\n\n<p>Bu s&uuml;re&ccedil;te &ouml;\u011frencilerimiz Ankara&rsquo;n\u0131n tarihi, k&uuml;lt&uuml;rel, ekonomik, fiziksel ve sosyal yap\u0131s\u0131na ili\u015fkin sorunlar\u0131 ortaya koyarak derinlemesine inceleme f\u0131rsat\u0131 bulmu\u015flard\u0131r. Bu ba\u011flamda &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n devam\u0131nda se&ccedil;tikleri sorun &ouml;zelinde ger&ccedil;ekle\u015ftirdikleri kapsaml\u0131 saha ve literat&uuml;r ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131 akademik kurallara uygun olarak haz\u0131rlanm\u0131\u015f bir kitap b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne d&ouml;n&uuml;\u015ft&uuml;rme becerisi kazanm\u0131\u015flard\u0131r.</p>\n\n<p>Kitapta Ankara&rsquo;n\u0131n ula\u015f\u0131m politikalar\u0131, konut alanlar\u0131, kamusal alanlar\u0131, &ccedil;&ouml;k&uuml;nt&uuml; b&ouml;lgeleri, k\u0131rsal alanlar\u0131, ye\u015fil alanlar\u0131 ve al\u0131\u015fveri\u015f merkezleri gibi \u015fehir ve b&ouml;lge planlama disiplinin ilgi alan\u0131na giren konulara ili\u015fkin sorunlar\u0131n ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131, stratejik &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerilerinin geli\u015ftirildi\u011fi, &ouml;\u011frencilerimiz ve proje y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;leri taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan &ouml;zg&uuml;n ve ilgi &ccedil;ekici b&ouml;l&uuml;mler yer almaktad\u0131r.</p>\n\n<p>Ankara ile ilgili &ccedil;al\u0131\u015fan ara\u015ft\u0131rmac\u0131, karar verici ve uygulay\u0131c\u0131lara faydal\u0131 olmas\u0131n\u0131 &uuml;mit etti\u011fimiz bu kitap, herkesi Ankara&rsquo;daki kentle\u015fme dinamikleri ve sorunlar\u0131 &uuml;zerine yeniden d&uuml;\u015f&uuml;nmeye davet etmektedir. Kitap i&ccedil;eri\u011finin olu\u015fmas\u0131 s&uuml;recinde &ouml;\u011frencilerimize desteklerini esirgemeyen t&uuml;m ki\u015fi ve kurumlara en i&ccedil;ten te\u015fekk&uuml;rlerimizi sunar\u0131z.</p>\n\n<p>Edit&ouml;rler Grubu</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Eren", 
   "given": " Fatih"
  }, 
  {
   "family": "Erdem", 
   "given": " Rahmi"
  }, 
  {
   "family": "Alkan Me\u015fhur", 
   "given": " H. Filiz"
  }, 
  {
   "family": "\u00d6ncel", 
   "given": " Hale"
  }
 ], 
 "container_title": "ANKARA Kentsel Sorunlar ve Stratejik \u00c7\u00f6z\u00fcmler", 
 "id": "252299", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2021, 
    4, 
    10
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "publisher": "Nobel Akademik Yay\u0131nc\u0131l\u0131k", 
 "publisher_place": "Ankara", 
 "title": "ANKARA Kentsel Sorunlar ve Stratejik \u00c7\u00f6z\u00fcmler", 
 "type": "book"
}
111
85
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 111111
İndirme 8585
Veri hacmi 9.9 GB9.9 GB
Tekil görüntülenme 9292
Tekil indirme 6161

Alıntı yap