Kitap Açık Erişim

ANKARA Kentsel Sorunlar ve Stratejik Çözümler

Eren, Fatih; Erdem, Rahmi; Alkan Meşhur, H. Filiz; Öncel, Hale


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.252299</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Eren, Fatih</creatorName>
   <givenName>Fatih</givenName>
   <familyName>Eren</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-7420-3538</nameIdentifier>
   <affiliation>İstanbul Teknik Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Erdem, Rahmi</creatorName>
   <givenName>Rahmi</givenName>
   <familyName>Erdem</familyName>
   <affiliation>Konya Teknik Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Alkan Meşhur, H. Filiz</creatorName>
   <givenName>H. Filiz</givenName>
   <familyName>Alkan Meşhur</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-6311-9151</nameIdentifier>
   <affiliation>Konya Teknik Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Öncel, Hale</creatorName>
   <givenName>Hale</givenName>
   <familyName>Öncel</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-8818-4550</nameIdentifier>
   <affiliation>Konya Teknik Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Ankara Kentsel Sorunlar Ve Stratejik Çözümler</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Ankara</subject>
  <subject>Şehir</subject>
  <subject>Bölge</subject>
  <subject>Planlama</subject>
  <subject>Kent</subject>
  <subject>Sorun</subject>
  <subject>Çözüm</subject>
  <subject>Stratejik</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-04-10</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Book</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252299</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.252298</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;T&amp;uuml;rkiye Cumhuriyetinin başkenti olarak ilan edilmesi ile birlikte hızlı bir kentleşme s&amp;uuml;reci i&amp;ccedil;ine giren Ankara&amp;rsquo;da &amp;ccedil;eşitli imar ve şehircilik uygulamaları hayata ge&amp;ccedil;irilmeye başlanmıştır. Yeni Cumhuriyetin başkenti olan Ankara &amp;ccedil;ağdaş bir toplumu temsil edecek bir kimlikle T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin kentleşme ser&amp;uuml;veninde lider bir şehir olarak &amp;uuml;lkemizin diğer kentleri i&amp;ccedil;in bir model teşkil etmiştir. Bu doğrultuda, başkent Ankara Konya Teknik &amp;Uuml;niversitesi Mimarlık ve Tasarım Fak&amp;uuml;ltesi Şehir ve B&amp;ouml;lge Planlama B&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml;, 2017-2018 Eğitim-&amp;Ouml;ğretim Yılı, Planlama St&amp;uuml;dyosu 7 ve Planlama St&amp;uuml;dyosu 8 dersleri kapsamında &amp;ccedil;alışma alanı olarak se&amp;ccedil;ilmiştir. &amp;Ouml;ğrencilerimizden ge&amp;ccedil;mişten g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;ze var olan ve hızlı kentleşme s&amp;uuml;reci ile evrilen Ankara&amp;rsquo;daki kentsel sorunları tespit etmeleri ve bu sorunlara y&amp;ouml;nelik stratejik plan, proje ve politikalar &amp;uuml;retmeleri beklenmiştir.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bu s&amp;uuml;re&amp;ccedil;te &amp;ouml;ğrencilerimiz Ankara&amp;rsquo;nın tarihi, k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel, ekonomik, fiziksel ve sosyal yapısına ilişkin sorunları ortaya koyarak derinlemesine inceleme fırsatı bulmuşlardır. Bu bağlamda &amp;ccedil;alışmalarının devamında se&amp;ccedil;tikleri sorun &amp;ouml;zelinde ger&amp;ccedil;ekleştirdikleri kapsamlı saha ve literat&amp;uuml;r araştırmalarını akademik kurallara uygun olarak hazırlanmış bir kitap b&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml;ne d&amp;ouml;n&amp;uuml;şt&amp;uuml;rme becerisi kazanmışlardır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Kitapta Ankara&amp;rsquo;nın ulaşım politikaları, konut alanları, kamusal alanları, &amp;ccedil;&amp;ouml;k&amp;uuml;nt&amp;uuml; b&amp;ouml;lgeleri, kırsal alanları, yeşil alanları ve alışveriş merkezleri gibi şehir ve b&amp;ouml;lge planlama disiplinin ilgi alanına giren konulara ilişkin sorunların ele alındığı, stratejik &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;m &amp;ouml;nerilerinin geliştirildiği, &amp;ouml;ğrencilerimiz ve proje y&amp;uuml;r&amp;uuml;t&amp;uuml;c&amp;uuml;leri tarafından hazırlanan &amp;ouml;zg&amp;uuml;n ve ilgi &amp;ccedil;ekici b&amp;ouml;l&amp;uuml;mler yer almaktadır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ankara ile ilgili &amp;ccedil;alışan araştırmacı, karar verici ve uygulayıcılara faydalı olmasını &amp;uuml;mit ettiğimiz bu kitap, herkesi Ankara&amp;rsquo;daki kentleşme dinamikleri ve sorunları &amp;uuml;zerine yeniden d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nmeye davet etmektedir. Kitap i&amp;ccedil;eriğinin oluşması s&amp;uuml;recinde &amp;ouml;ğrencilerimize desteklerini esirgemeyen t&amp;uuml;m kişi ve kurumlara en i&amp;ccedil;ten teşekk&amp;uuml;rlerimizi sunarız.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Edit&amp;ouml;rler Grubu&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
111
85
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 111111
İndirme 8585
Veri hacmi 9.9 GB9.9 GB
Tekil görüntülenme 9292
Tekil indirme 6161

Alıntı yap