Kitap Açık Erişim

İstanbul'da Büyük Ölçekli Kentsel Projeler ve Planlama Süreçleri

Eren, Fatih; Alkan Meşhur, H.Filiz; Ertuğay, Kıvanç; Korkmaz, Cansu


Citation Style Language JSON

{
 "ISBN": "978-605-7895-74-5", 
 "URL": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252297", 
 "abstract": "<p>&Uuml;lkemizin ekonomik, tarihi ve sosyo-k&uuml;lt&uuml;rel a&ccedil;\u0131dan en &ouml;nemli \u015fehri olan ve bu ba\u011flamda b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli pek &ccedil;ok kentsel projeye ev sahipli\u011fi yapan \u0130stanbul, Sel&ccedil;uk &Uuml;niversitesi Mimarl\u0131k Fak&uuml;ltesi (yeni ad\u0131yla Konya Teknik &Uuml;niversitesi Mimarl\u0131k ve Tasar\u0131m Fak&uuml;ltesi) \u015eehir ve B&ouml;lge Planlama B&ouml;-l&uuml;m&uuml;, 2015-2016 E\u011fitim-&Ouml;\u011fretim Y\u0131l\u0131, Planlama St&uuml;dyosu 7 ve Planlama St&uuml;dyosu 8 dersleri kapsam\u0131nda &ccedil;al\u0131\u015fma alan\u0131 olarak se&ccedil;ilmi\u015ftir. Bu do\u011frul-tuda &ouml;\u011frencilerimizden, \u0130stanbul&rsquo;da hayata ge&ccedil;irilen veya ge&ccedil;irilmesi planla-nan b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli kentsel projeleri detayl\u0131 olarak incelemeleri ve bu s&uuml;re&ccedil;lere ili\u015fkin alternatif planlama &ouml;nerileri getirmeleri istenmi\u015ftir.</p>\n\n<p>Bu s&uuml;re&ccedil;te &ouml;\u011frencilerimiz, \u0130stanbul&rsquo;da b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli kentsel projeleri ve planlama s&uuml;re&ccedil;lerini derinlemesine inceleme f\u0131rsat\u0131 bulmu\u015f, ger&ccedil;ekle\u015ftirdikleri kapsaml\u0131 saha ve literat&uuml;r ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131 akademik kurallara uygun olarak haz\u0131rlanm\u0131\u015f bir makaleye d&ouml;n&uuml;\u015ft&uuml;rme becerisi kazanm\u0131\u015flard\u0131r.</p>\n\n<p>Kitapta, \u0130stanbul&rsquo;da hayata ge&ccedil;irilen veya ge&ccedil;irilmesi planlanan \u015eehir ve B&ouml;lge Planlama disiplininin ilgi alan\u0131na giren Bio-\u0130stanbul, Zorlu Center, Yavuz Sultan Selim K&ouml;pr&uuml;s&uuml;, \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131 ve &ccedil;e\u015fitli kentsel d&ouml;-n&uuml;\u015f&uuml;m projelerine dair &ouml;\u011frencilerimiz ve proje y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;leri taraf\u0131ndan kaleme al\u0131nm\u0131\u015f &ouml;zg&uuml;n ve ilgi &ccedil;ekici ara\u015ft\u0131rma makaleleri yer almaktad\u0131r.</p>\n\n<p>\u0130stanbul ile ilgili &ccedil;al\u0131\u015fan ara\u015ft\u0131rmac\u0131, karar verici ve uygulay\u0131c\u0131lara fay-dal\u0131 olmas\u0131n\u0131 &uuml;mit etti\u011fimiz bu kitap, herkesi \u0130stanbul&rsquo;daki kentsel projeler &uuml;zerine yeniden d&uuml;\u015f&uuml;nmeye davet etmektedir. Kitap i&ccedil;eri\u011finin olu\u015fmas\u0131 s&uuml;re-cinde &ouml;\u011frencilerimize desteklerini esirgemeyen t&uuml;m ki\u015fi ve kurumlara en i&ccedil;ten te\u015fekk&uuml;rlerimizi sunar\u0131z.</p>\n\n<p>Edit&ouml;rler Grubu</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Eren", 
   "given": " Fatih"
  }, 
  {
   "family": "Alkan Me\u015fhur", 
   "given": " H.Filiz"
  }, 
  {
   "family": "Ertu\u011fay", 
   "given": " K\u0131van\u00e7"
  }, 
  {
   "family": "Korkmaz", 
   "given": " Cansu"
  }
 ], 
 "container_title": "\u0130stanbul'da B\u00fcy\u00fck \u00d6l\u00e7ekli Kentsel Projeler ve Planlama S\u00fcre\u00e7leri", 
 "id": "252297", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2019, 
    3, 
    9
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "publisher": "Nobel Akademik Yay\u0131nc\u0131l\u0131k", 
 "publisher_place": "Ankara", 
 "title": "\u0130stanbul'da B\u00fcy\u00fck \u00d6l\u00e7ekli Kentsel Projeler ve Planlama S\u00fcre\u00e7leri", 
 "type": "book"
}
75
112
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 7575
İndirme 112112
Veri hacmi 1.5 GB1.5 GB
Tekil görüntülenme 7070
Tekil indirme 104104

Alıntı yap