Konferans bildirisi Açık Erişim

Akademik Kütüphanelerde Referans Hizmetlerinde Dil Ve Anlam; Türkiye Örneği

Kubat, Gülçin


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 252059, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-9009-8758", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "\u0130T\u00dc", 
   "name": "Kubat, G\u00fcl\u00e7in"
  }
 ], 
 "datePublished": "2021-09-15", 
 "description": "<p>K&uuml;t&uuml;phane hizmetlerinin de\u011ferlendirilmesi 1970&#39;lere kadar b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de koleksiyon &uuml;zerinde yo\u011funla\u015f\u0131rken bu tarihten sonra referans hizmetlerinin de\u011ferlendirilmesi &ouml;nem kazanm\u0131\u015ft\u0131r. 1876&#39;da Samuel S. Green1 Referans Hizmetini; &ldquo;bir k&uuml;t&uuml;phaneciden s\u0131k s\u0131k bir \u015feyler hakk\u0131nda bilgi vermesinin istendi\u011fi ve soran ki\u015finin hakk\u0131nda hi&ccedil;bir \u015fey bilmedi\u011fi s&uuml;re&ccedil;lerdir.&rdquo; \u015feklinde tan\u0131mlanm\u0131\u015ft\u0131r(akt. Lenkart &amp; Yu, 2017, s. 269) Bu anlay\u0131\u015fl\u0131 g&ouml;zlem her referans k&uuml;t&uuml;phanecisinin hizmetleri uyarlamas\u0131 ve iyile\u015ftirmesi i&ccedil;in bug&uuml;n de ge&ccedil;erlili\u011fini korumaya devam ederken Green&rsquo;in dokunakl\u0131 ifadesi hala bir hat\u0131rlatma olarak kar\u015f\u0131m\u0131zda duruyor. Referans hizmetlerinin tarihsel geli\u015fimi a&ccedil;\u0131s\u0131ndan &ouml;zellikle 19. ve 20.yy&rsquo;\u0131n ba\u015flar\u0131 bu hizmetteki modellemeler &uuml;zerinde ciddi tart\u0131\u015fmalar\u0131n y&uuml;r&uuml;t&uuml;ld&uuml;\u011f&uuml; d&ouml;nemlerdir. Son d&ouml;nemde &ouml;zellikle akademik k&uuml;t&uuml;phanecilikte ya\u015fanan geli\u015fmeler k&uuml;t&uuml;phane hizmetlerinde &ouml;nemli d&ouml;n&uuml;\u015f&uuml;mlere sebep oluyor olsa da referans hizmetleri halen hayati &ouml;nemini korumaktad\u0131r. Bug&uuml;n referans hizmeti ve bu hizmetlerde kullan\u0131lan dil de\u011fi\u015fen neslin ve zaman\u0131n ihtiya&ccedil;lar\u0131 dahilinde art\u0131k geleneksel y&ouml;ntemlerden olduk&ccedil;a farkl\u0131 faaliyet modlar\u0131nda ve farkl\u0131 adland\u0131rmalarla y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmektedir.&Ouml;rne\u011fin g&uuml;n&uuml;m&uuml;z gen&ccedil; ku\u015fa\u011f\u0131n\u0131 olu\u015fturan Y ve Z ku\u015faklar\u0131 &ouml;ncelikli olarak elektronik ortamlarda sunulan &lsquo;sanal&rsquo; referans hizmetlerine y&ouml;nelmektedir. Dubnjakovic&rsquo;e g&ouml;re Akademik k&uuml;t&uuml;phanelerde kullan\u0131m\u0131 artan elektronik kaynaklar referans sorular\u0131n\u0131n say\u0131s\u0131nda azalma yerine art\u0131\u015fa neden olmu\u015ftur. Bu durum ayn\u0131 zamanda g&uuml;n&uuml;m&uuml;z referans k&uuml;t&uuml;phanecilerinin &uuml;st d&uuml;zeyde donan\u0131ml\u0131 olmalar\u0131n\u0131 zorunlu k\u0131lmaktad\u0131r. Konu uzmanl\u0131\u011f\u0131, yard\u0131m masas\u0131(helpdesk)ya da ara\u015ft\u0131rma/bilgi masas\u0131(information/research desk) g&ouml;m&uuml;l&uuml; k&uuml;t&uuml;phanecilik, y&uuml;z y&uuml;ze derinlemesine ara\u015ft\u0131rma isti\u015fareleri ve kaynaklara dayal\u0131 yetkinlikler bu donan\u0131m ve yeni adland\u0131rmalara birer &ouml;rnektir.(O&#39;Neill &amp; Guilfoyle, 2015; akt. Lenkart &amp; Yu, 2017; Jameson, Natal &amp; Napp, 2019) Bu &ccedil;al\u0131\u015fma, T&uuml;rkiye&rsquo;deki devlet ve vak\u0131f &uuml;niversite(akademik) k&uuml;t&uuml;phanelerinin referans hizmetlerinde kullan\u0131lan g&uuml;ncel dil ve anlam\u0131n tespiti &uuml;zerine yo\u011funla\u015fmaktad\u0131r. Bu sayede T&uuml;rkiye&rsquo;de &uuml;niversite k&uuml;t&uuml;phanelerinde sunulan referans hizmetlerinin k&uuml;resel g&uuml;ncel trendlere uygunlu\u011fu, referans k&uuml;t&uuml;phanecilerinin hizmet alg\u0131lar\u0131, bunun i&ccedil;in ba\u015fvurduklar\u0131 dil ve anlam(terminolojik, kavramsal) ile konu hakk\u0131ndaki mevcut kavramsal-terminolojik yakla\u015f\u0131mlar ortaya konmaya &ccedil;al\u0131\u015f\u0131lacakt\u0131r.&Ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n ikincil amac\u0131; referans hizmetinin k&uuml;t&uuml;phanelerde ba\u015fl\u0131 ba\u015f\u0131na ayr\u0131 bir birim olarak olarak varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ortaya koymakt\u0131r. Buna g&ouml;re web siteleri ve k&uuml;t&uuml;phanelerinde; Yayg\u0131n olarak(20 kurumda) akademik referans hizmetine kar\u015f\u0131l\u0131k gelen &lsquo;Dan\u0131\u015fma&rsquo; ba\u015fl\u0131\u011f\u0131yla ayr\u0131 bir referans hizmetinin varl\u0131\u011f\u0131 s&ouml;z konusudur. Buna kar\u015f\u0131l\u0131k 24 kurumda ba\u011f\u0131ms\u0131z ayr\u0131 bir b&ouml;l&uuml;m olarak referans veya dan\u0131\u015fma hizmeti bulunmamaktad\u0131r. &lsquo;Referans Hizmeti&rsquo; 9 kurumda Dan\u0131\u015fma ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 ile, 3 kurumda Dan\u0131\u015fma/ Referans \u015feklinde birlikte, 4 kurumda Dan\u0131\u015fma ve E\u011fitim, 2 kurumda Kullan\u0131c\u0131 E\u011fitimi, 4 kurumda Okuyucu Hizmetleri alt\u0131nda Dan\u0131\u015fma hizmeti, 3 kurumda Okuyucu Hizmetleri alt\u0131nda Elektronik Kaynaklar Birimi, 2 kurumda Tan\u0131t\u0131m ve Kullan\u0131c\u0131 E\u011fitimi ba\u015fl\u0131klar\u0131yla igili hizmet ifade edilmektedir. 2 kurumda sadece ILL ve &Ouml;d&uuml;n&ccedil; Verme hizmetleri yer almaktad\u0131r. Bu kurumlar yeni kurulan &uuml;niversitelerdir.</p>", 
 "headline": "Akademik K\u00fct\u00fcphanelerde Referans Hizmetlerinde Dil Ve Anlam; T\u00fcrkiye \u00d6rne\u011fi", 
 "identifier": 252059, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "Akademik K\u00fct\u00fcphane, Referans Hizmetleri, Akademik K\u00fct\u00fcphane Terminolojisi, T\u00fcrkiye"
 ], 
 "license": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", 
 "name": "Akademik K\u00fct\u00fcphanelerde Referans Hizmetlerinde Dil Ve Anlam; T\u00fcrkiye \u00d6rne\u011fi", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252059"
}
82
71
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 8282
İndirme 7171
Veri hacmi 57.0 MB57.0 MB
Tekil görüntülenme 7474
Tekil indirme 6969

Alıntı yap