Konferans bildirisi Açık Erişim

Akademik Kütüphanelerde Referans Hizmetlerinde Dil Ve Anlam; Türkiye Örneği

Kubat, Gülçin


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.252058", 
 "conceptrecid": "252058", 
 "created": "2022-11-18T06:34:09.729802+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.252059", 
 "files": [
  {
   "bucket": "4ddc6436-2d08-4563-828e-eee8b218cedd", 
   "checksum": "md5:2581cf205790435c131e80b31c782cf2", 
   "key": "Referans Hizmetlerinde Dil ve Anlam-T\u00fcrkiye.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/4ddc6436-2d08-4563-828e-eee8b218cedd/Referans%20Hizmetlerinde%20Dil%20ve%20Anlam-T%C3%BCrkiye.pdf"
   }, 
   "size": 802963, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 252059, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252059.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/4ddc6436-2d08-4563-828e-eee8b218cedd", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252058.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252058", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252059", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252059", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/252059", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252059"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "\u0130T\u00dc", 
    "name": "Kubat, G\u00fcl\u00e7in", 
    "orcid": "0000-0001-9009-8758"
   }
  ], 
  "description": "<p>K&uuml;t&uuml;phane hizmetlerinin de\u011ferlendirilmesi 1970&#39;lere kadar b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de koleksiyon &uuml;zerinde yo\u011funla\u015f\u0131rken bu tarihten sonra referans hizmetlerinin de\u011ferlendirilmesi &ouml;nem kazanm\u0131\u015ft\u0131r. 1876&#39;da Samuel S. Green1 Referans Hizmetini; &ldquo;bir k&uuml;t&uuml;phaneciden s\u0131k s\u0131k bir \u015feyler hakk\u0131nda bilgi vermesinin istendi\u011fi ve soran ki\u015finin hakk\u0131nda hi&ccedil;bir \u015fey bilmedi\u011fi s&uuml;re&ccedil;lerdir.&rdquo; \u015feklinde tan\u0131mlanm\u0131\u015ft\u0131r(akt. Lenkart &amp; Yu, 2017, s. 269) Bu anlay\u0131\u015fl\u0131 g&ouml;zlem her referans k&uuml;t&uuml;phanecisinin hizmetleri uyarlamas\u0131 ve iyile\u015ftirmesi i&ccedil;in bug&uuml;n de ge&ccedil;erlili\u011fini korumaya devam ederken Green&rsquo;in dokunakl\u0131 ifadesi hala bir hat\u0131rlatma olarak kar\u015f\u0131m\u0131zda duruyor. Referans hizmetlerinin tarihsel geli\u015fimi a&ccedil;\u0131s\u0131ndan &ouml;zellikle 19. ve 20.yy&rsquo;\u0131n ba\u015flar\u0131 bu hizmetteki modellemeler &uuml;zerinde ciddi tart\u0131\u015fmalar\u0131n y&uuml;r&uuml;t&uuml;ld&uuml;\u011f&uuml; d&ouml;nemlerdir. Son d&ouml;nemde &ouml;zellikle akademik k&uuml;t&uuml;phanecilikte ya\u015fanan geli\u015fmeler k&uuml;t&uuml;phane hizmetlerinde &ouml;nemli d&ouml;n&uuml;\u015f&uuml;mlere sebep oluyor olsa da referans hizmetleri halen hayati &ouml;nemini korumaktad\u0131r. Bug&uuml;n referans hizmeti ve bu hizmetlerde kullan\u0131lan dil de\u011fi\u015fen neslin ve zaman\u0131n ihtiya&ccedil;lar\u0131 dahilinde art\u0131k geleneksel y&ouml;ntemlerden olduk&ccedil;a farkl\u0131 faaliyet modlar\u0131nda ve farkl\u0131 adland\u0131rmalarla y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmektedir.&Ouml;rne\u011fin g&uuml;n&uuml;m&uuml;z gen&ccedil; ku\u015fa\u011f\u0131n\u0131 olu\u015fturan Y ve Z ku\u015faklar\u0131 &ouml;ncelikli olarak elektronik ortamlarda sunulan &lsquo;sanal&rsquo; referans hizmetlerine y&ouml;nelmektedir. Dubnjakovic&rsquo;e g&ouml;re Akademik k&uuml;t&uuml;phanelerde kullan\u0131m\u0131 artan elektronik kaynaklar referans sorular\u0131n\u0131n say\u0131s\u0131nda azalma yerine art\u0131\u015fa neden olmu\u015ftur. Bu durum ayn\u0131 zamanda g&uuml;n&uuml;m&uuml;z referans k&uuml;t&uuml;phanecilerinin &uuml;st d&uuml;zeyde donan\u0131ml\u0131 olmalar\u0131n\u0131 zorunlu k\u0131lmaktad\u0131r. Konu uzmanl\u0131\u011f\u0131, yard\u0131m masas\u0131(helpdesk)ya da ara\u015ft\u0131rma/bilgi masas\u0131(information/research desk) g&ouml;m&uuml;l&uuml; k&uuml;t&uuml;phanecilik, y&uuml;z y&uuml;ze derinlemesine ara\u015ft\u0131rma isti\u015fareleri ve kaynaklara dayal\u0131 yetkinlikler bu donan\u0131m ve yeni adland\u0131rmalara birer &ouml;rnektir.(O&#39;Neill &amp; Guilfoyle, 2015; akt. Lenkart &amp; Yu, 2017; Jameson, Natal &amp; Napp, 2019) Bu &ccedil;al\u0131\u015fma, T&uuml;rkiye&rsquo;deki devlet ve vak\u0131f &uuml;niversite(akademik) k&uuml;t&uuml;phanelerinin referans hizmetlerinde kullan\u0131lan g&uuml;ncel dil ve anlam\u0131n tespiti &uuml;zerine yo\u011funla\u015fmaktad\u0131r. Bu sayede T&uuml;rkiye&rsquo;de &uuml;niversite k&uuml;t&uuml;phanelerinde sunulan referans hizmetlerinin k&uuml;resel g&uuml;ncel trendlere uygunlu\u011fu, referans k&uuml;t&uuml;phanecilerinin hizmet alg\u0131lar\u0131, bunun i&ccedil;in ba\u015fvurduklar\u0131 dil ve anlam(terminolojik, kavramsal) ile konu hakk\u0131ndaki mevcut kavramsal-terminolojik yakla\u015f\u0131mlar ortaya konmaya &ccedil;al\u0131\u015f\u0131lacakt\u0131r.&Ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n ikincil amac\u0131; referans hizmetinin k&uuml;t&uuml;phanelerde ba\u015fl\u0131 ba\u015f\u0131na ayr\u0131 bir birim olarak olarak varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ortaya koymakt\u0131r. Buna g&ouml;re web siteleri ve k&uuml;t&uuml;phanelerinde; Yayg\u0131n olarak(20 kurumda) akademik referans hizmetine kar\u015f\u0131l\u0131k gelen &lsquo;Dan\u0131\u015fma&rsquo; ba\u015fl\u0131\u011f\u0131yla ayr\u0131 bir referans hizmetinin varl\u0131\u011f\u0131 s&ouml;z konusudur. Buna kar\u015f\u0131l\u0131k 24 kurumda ba\u011f\u0131ms\u0131z ayr\u0131 bir b&ouml;l&uuml;m olarak referans veya dan\u0131\u015fma hizmeti bulunmamaktad\u0131r. &lsquo;Referans Hizmeti&rsquo; 9 kurumda Dan\u0131\u015fma ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 ile, 3 kurumda Dan\u0131\u015fma/ Referans \u015feklinde birlikte, 4 kurumda Dan\u0131\u015fma ve E\u011fitim, 2 kurumda Kullan\u0131c\u0131 E\u011fitimi, 4 kurumda Okuyucu Hizmetleri alt\u0131nda Dan\u0131\u015fma hizmeti, 3 kurumda Okuyucu Hizmetleri alt\u0131nda Elektronik Kaynaklar Birimi, 2 kurumda Tan\u0131t\u0131m ve Kullan\u0131c\u0131 E\u011fitimi ba\u015fl\u0131klar\u0131yla igili hizmet ifade edilmektedir. 2 kurumda sadece ILL ve &Ouml;d&uuml;n&ccedil; Verme hizmetleri yer almaktad\u0131r. Bu kurumlar yeni kurulan &uuml;niversitelerdir.</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.252059", 
  "has_grant": false, 
  "keywords": [
   "Akademik K\u00fct\u00fcphane, Referans Hizmetleri, Akademik K\u00fct\u00fcphane Terminolojisi, T\u00fcrkiye"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-sa"
  }, 
  "meeting": {
   "dates": "14-15 Eyl\u00fcl 2021", 
   "place": "\u0130stanbul", 
   "session": "1. OTURUM", 
   "session_part": "4", 
   "title": "Tar\u0131k Akan Toplant\u0131lar\u0131 III - Bilgi ve Belge Y\u00f6netimi Alan\u0131nda Dil ve Anlam Uluslaras\u0131 \u00c7evrimi\u00e7i Sempozyumu", 
   "url": "https://www.nazimhikmet.org.tr/etkinlikler/tarik-akan-toplantilari-iii/"
  }, 
  "publication_date": "2021-09-15", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.252058", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252059"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252058"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "conferencepaper", 
   "title": "Konferans bildirisi", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Sosyal ve Be\u015feri Bilimler > K\u00fct\u00fcphanecilik"
  ], 
  "title": "Akademik K\u00fct\u00fcphanelerde Referans Hizmetlerinde Dil Ve Anlam; T\u00fcrkiye \u00d6rne\u011fi"
 }, 
 "owners": [
  657
 ], 
 "revision": 2, 
 "stats": {
  "downloads": 71.0, 
  "unique_downloads": 69.0, 
  "unique_views": 74.0, 
  "version_downloads": 71.0, 
  "version_unique_downloads": 69.0, 
  "version_unique_views": 74.0, 
  "version_views": 82.0, 
  "version_volume": 57010373.0, 
  "views": 82.0, 
  "volume": 57010373.0
 }, 
 "updated": "2022-11-18T06:35:12.877099+00:00"
}
82
71
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 8282
İndirme 7171
Veri hacmi 57.0 MB57.0 MB
Tekil görüntülenme 7474
Tekil indirme 6969

Alıntı yap