Dergi makalesi Açık Erişim

Çatışma Ortamından Barış İnşasına: Filipinler-Moro Örneği

Kumek, İbrahim


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 252055, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-2096-159X", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "\u0130stanbul \u00dcniversitesi", 
   "name": "Kumek, \u0130brahim"
  }
 ], 
 "datePublished": "2022-01-31", 
 "description": "<p>G&uuml;neydo\u011fu Asya&rsquo;n\u0131n en uzun s&uuml;reli silahl\u0131 &ccedil;at\u0131\u015fmalar\u0131ndan biri olan Filipinler-Moro &ccedil;at\u0131\u015fmas\u0131nda 1970&rsquo;lerin ortalar\u0131nda ba\u015flayan m&uuml;zakere s&uuml;reci, 2014&rsquo;te kapsaml\u0131 bar\u0131\u015f anla\u015fmas\u0131n\u0131n imzalanmas\u0131yla nihayete ermi\u015ftir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada, Olgunluk Teorisinin sundu\u011fu zeminden hareketle, bar\u0131\u015f m&uuml;zakereleri s&uuml;recinde nihai anla\u015fmaya nas\u0131l var\u0131ld\u0131\u011f\u0131 sorusu ara\u015ft\u0131r\u0131lmaktad\u0131r. M&uuml;zakerelerin ne zaman ve hangi ko\u015fullarda ba\u015flat\u0131labilece\u011fine dair geli\u015ftirilen Olgunluk Teorisine &lsquo;kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 talep dengesi&rsquo; kavramsalla\u015ft\u0131rmas\u0131 ile katk\u0131da bulunmak hedeflenmektedir. Buna g&ouml;re, bir bar\u0131\u015f anla\u015fmas\u0131 &ccedil;at\u0131\u015fan taraflar\u0131n sorunun &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;ne y&ouml;nelik taleplerinin optimum d&uuml;zeyde kar\u015f\u0131lanma derecesine vard\u0131\u011f\u0131 noktada yap\u0131lmaktad\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fmada, talepler ile kimlik aras\u0131ndaki ili\u015fki ortaya &ccedil;\u0131kar\u0131lmakta, kar\u015f\u0131lanamayan taleplerin kimli\u011fe y&ouml;nelik sald\u0131r\u0131 alg\u0131s\u0131na yol a&ccedil;t\u0131\u011f\u0131, bu nedenle &ccedil;at\u0131\u015fmalar\u0131n bitirilemedi\u011fi &ouml;ne s&uuml;r&uuml;lmektedir. Teritoryal kimlik unsuru itibariyle devlet i&ccedil;i bir &ccedil;at\u0131\u015fma ve anla\u015fmaya var\u0131lm\u0131\u015f bir bar\u0131\u015f s&uuml;reci oldu\u011fundan Filipinler-Moro &ouml;rne\u011fine odaklan\u0131lmaktad\u0131r. Bar\u0131\u015f s&uuml;recinde &lsquo;atalara ait topraklarda&rsquo; self-determinasyon talep eden Moro kurtulu\u015f hareketlerine kar\u015f\u0131, Filipinler h&uuml;k&uuml;metlerinin &uuml;lkenin toprak b&uuml;t&uuml;nl&uuml;\u011f&uuml; ve egemenli\u011fi konusunda taviz vermez tutumunun &ccedil;at\u0131\u015fmalar\u0131n devaml\u0131l\u0131\u011f\u0131na neden oldu\u011fu; ancak bu taleplerin &lsquo;geni\u015fletilmi\u015f &ouml;zerklik&rsquo; &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; ile kar\u015f\u0131land\u0131\u011f\u0131 durumda anla\u015fman\u0131n sa\u011fland\u0131\u011f\u0131 tespit edilmi\u015ftir.</p>", 
 "headline": "\u00c7at\u0131\u015fma Ortam\u0131ndan Bar\u0131\u015f \u0130n\u015fas\u0131na: Filipinler-Moro \u00d6rne\u011fi", 
 "identifier": 252055, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "Bangsamoro", 
  "Filipinler-Moro \u00c7at\u0131\u015fmas\u0131 ve Bar\u0131\u015f S\u00fcreci", 
  "Olgunluk Teorisi", 
  "Ontolojik G\u00fcven(siz)lik"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/", 
 "name": "\u00c7at\u0131\u015fma Ortam\u0131ndan Bar\u0131\u015f \u0130n\u015fas\u0131na: Filipinler-Moro \u00d6rne\u011fi", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252055"
}
26
7
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 2626
İndirme 77
Veri hacmi 4.2 MB4.2 MB
Tekil görüntülenme 2222
Tekil indirme 66

Alıntı yap