Dergi makalesi Açık Erişim

Çatışma Ortamından Barış İnşasına: Filipinler-Moro Örneği

Kumek, İbrahim


Citation Style Language JSON

{
 "URL": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252055", 
 "abstract": "<p>G&uuml;neydo\u011fu Asya&rsquo;n\u0131n en uzun s&uuml;reli silahl\u0131 &ccedil;at\u0131\u015fmalar\u0131ndan biri olan Filipinler-Moro &ccedil;at\u0131\u015fmas\u0131nda 1970&rsquo;lerin ortalar\u0131nda ba\u015flayan m&uuml;zakere s&uuml;reci, 2014&rsquo;te kapsaml\u0131 bar\u0131\u015f anla\u015fmas\u0131n\u0131n imzalanmas\u0131yla nihayete ermi\u015ftir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada, Olgunluk Teorisinin sundu\u011fu zeminden hareketle, bar\u0131\u015f m&uuml;zakereleri s&uuml;recinde nihai anla\u015fmaya nas\u0131l var\u0131ld\u0131\u011f\u0131 sorusu ara\u015ft\u0131r\u0131lmaktad\u0131r. M&uuml;zakerelerin ne zaman ve hangi ko\u015fullarda ba\u015flat\u0131labilece\u011fine dair geli\u015ftirilen Olgunluk Teorisine &lsquo;kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 talep dengesi&rsquo; kavramsalla\u015ft\u0131rmas\u0131 ile katk\u0131da bulunmak hedeflenmektedir. Buna g&ouml;re, bir bar\u0131\u015f anla\u015fmas\u0131 &ccedil;at\u0131\u015fan taraflar\u0131n sorunun &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;ne y&ouml;nelik taleplerinin optimum d&uuml;zeyde kar\u015f\u0131lanma derecesine vard\u0131\u011f\u0131 noktada yap\u0131lmaktad\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fmada, talepler ile kimlik aras\u0131ndaki ili\u015fki ortaya &ccedil;\u0131kar\u0131lmakta, kar\u015f\u0131lanamayan taleplerin kimli\u011fe y&ouml;nelik sald\u0131r\u0131 alg\u0131s\u0131na yol a&ccedil;t\u0131\u011f\u0131, bu nedenle &ccedil;at\u0131\u015fmalar\u0131n bitirilemedi\u011fi &ouml;ne s&uuml;r&uuml;lmektedir. Teritoryal kimlik unsuru itibariyle devlet i&ccedil;i bir &ccedil;at\u0131\u015fma ve anla\u015fmaya var\u0131lm\u0131\u015f bir bar\u0131\u015f s&uuml;reci oldu\u011fundan Filipinler-Moro &ouml;rne\u011fine odaklan\u0131lmaktad\u0131r. Bar\u0131\u015f s&uuml;recinde &lsquo;atalara ait topraklarda&rsquo; self-determinasyon talep eden Moro kurtulu\u015f hareketlerine kar\u015f\u0131, Filipinler h&uuml;k&uuml;metlerinin &uuml;lkenin toprak b&uuml;t&uuml;nl&uuml;\u011f&uuml; ve egemenli\u011fi konusunda taviz vermez tutumunun &ccedil;at\u0131\u015fmalar\u0131n devaml\u0131l\u0131\u011f\u0131na neden oldu\u011fu; ancak bu taleplerin &lsquo;geni\u015fletilmi\u015f &ouml;zerklik&rsquo; &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; ile kar\u015f\u0131land\u0131\u011f\u0131 durumda anla\u015fman\u0131n sa\u011fland\u0131\u011f\u0131 tespit edilmi\u015ftir.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Kumek", 
   "given": " \u0130brahim"
  }
 ], 
 "container_title": "Bar\u0131\u015f Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 ve \u00c7at\u0131\u015fma \u00c7\u00f6z\u00fcmleri Dergisi", 
 "id": "252055", 
 "issue": "1", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2022, 
    1, 
    31
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "page": "90-127", 
 "title": "\u00c7at\u0131\u015fma Ortam\u0131ndan Bar\u0131\u015f \u0130n\u015fas\u0131na: Filipinler-Moro \u00d6rne\u011fi", 
 "type": "article-journal", 
 "volume": "10"
}
55
17
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5555
İndirme 1717
Veri hacmi 10.1 MB10.1 MB
Tekil görüntülenme 4848
Tekil indirme 1515

Alıntı yap