Dergi makalesi Açık Erişim

Türk Dış Politikasında Statü Arayışı: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği (1951-52, 1954-55, 1961, 2009-2010)

Kumek, İbrahim


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 252053, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-2096-159X", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "\u0130stanbul \u00dcniversitesi", 
   "name": "Kumek, \u0130brahim"
  }
 ], 
 "datePublished": "2022-09-27", 
 "description": "<p>Devletler uluslararas\u0131 politikada g&uuml;&ccedil; aray\u0131\u015f\u0131nda olduklar\u0131 gibi, ayn\u0131 zamanda stat&uuml; aray\u0131\u015f\u0131ndad\u0131rlar. Uluslararas\u0131 &ouml;rg&uuml;tlerde etkin roller &uuml;stlenmek arzu ettikleri stat&uuml;ye ula\u015fmalar\u0131nda &ouml;nemli bir pratiktir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada, T&uuml;rkiye&rsquo;nin 1951-52, 1954-55, 1961 ve 2009-2010 d&ouml;nemlerinde &uuml;stlendi\u011fi Birle\u015fmi\u015f Milletler G&uuml;venlik Konseyi (BMGK) ge&ccedil;ici &uuml;yeliklerinin temel motivasyonu sorgulanmaktad\u0131r. Uluslararas\u0131 sistemin yap\u0131s\u0131, devletin g&ouml;reli g&uuml;&ccedil; kapasitesi, tehdit alg\u0131lar\u0131 ve karar vericilerin d\u0131\u015f politika y&ouml;nelimleri dikkate al\u0131narak, T&uuml;rkiye&rsquo;nin &uuml;yelik d&ouml;nemlerindeki se&ccedil;im kampanyalar\u0131na, oy tercihlerine ve performanslar\u0131na bak\u0131lmaktad\u0131r. \u0130lk &uuml;&ccedil; d&ouml;nemde &lsquo;Bat\u0131 kamp\u0131n\u0131n e\u015fit ve sayg\u0131n bir &uuml;yesi&rsquo; ve &lsquo;iyi ve yararl\u0131 bir m&uuml;ttefik&rsquo; olarak g&ouml;r&uuml;lme, 2009- 2010 d&ouml;neminde ise &lsquo;merkez &uuml;lke&rsquo; ve &lsquo;oyun kurucu&rsquo; olma arzular\u0131n\u0131n temel motivasyonu te\u015fkil etti\u011fi iddia edilmektedir. Her iki d&ouml;nemde stat&uuml; kimli\u011fini olu\u015fturan &lsquo;muas\u0131r medeniyetler seviyesine ula\u015fma&rsquo; hedefi s&uuml;reklilik g&ouml;sterirken, medeniyet tasavvurunda farkl\u0131l\u0131klar tespit edilmi\u015ftir. Konstr&uuml;ktivist yakla\u015f\u0131m &ccedil;er&ccedil;evesinde konuyu tarihsel, yap\u0131sal ve sosyal ba\u011flam\u0131 i&ccedil;inde de\u011ferlendirerek T&uuml;rk d\u0131\u015f politikas\u0131n\u0131n farkl\u0131 d&ouml;nemlerini kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmas\u0131 bak\u0131m\u0131ndan literat&uuml;re katk\u0131 sa\u011flanmaktad\u0131r.</p>", 
 "headline": "T\u00fcrk D\u0131\u015f Politikas\u0131nda Stat\u00fc Aray\u0131\u015f\u0131: Birle\u015fmi\u015f Milletler G\u00fcvenlik Konseyi Ge\u00e7ici \u00dcyeli\u011fi (1951-52, 1954-55, 1961, 2009-2010)", 
 "identifier": 252053, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "BM G\u00fcvenlik Konseyi", 
  "Ontolojik g\u00fcvenlik", 
  "Stat\u00fc aray\u0131\u015f\u0131", 
  "T\u00fcrk d\u0131\u015f politikas\u0131", 
  "Tan\u0131nma pratikleri"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/", 
 "name": "T\u00fcrk D\u0131\u015f Politikas\u0131nda Stat\u00fc Aray\u0131\u015f\u0131: Birle\u015fmi\u015f Milletler G\u00fcvenlik Konseyi Ge\u00e7ici \u00dcyeli\u011fi (1951-52, 1954-55, 1961, 2009-2010)", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252053"
}
130
93
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 130
İndirme 93
Veri hacmi 104.5 MB
Tekil görüntülenme 114
Tekil indirme 88

Alıntı yap