Dergi makalesi Açık Erişim

Türk Dış Politikasında Statü Arayışı: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği (1951-52, 1954-55, 1961, 2009-2010)

Kumek, İbrahim


JSON

{
 "conceptrecid": "252052", 
 "created": "2022-11-16T15:13:52.076584+00:00", 
 "doi": "10.33630/ausbf.1103059", 
 "files": [
  {
   "bucket": "11da234c-8815-4a09-9064-58299de00f75", 
   "checksum": "md5:e0a5c1093b1ec822324d064d785607f0", 
   "key": "10.33630-ausbf.1103059-2372638.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/11da234c-8815-4a09-9064-58299de00f75/10.33630-ausbf.1103059-2372638.pdf"
   }, 
   "size": 1123439, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 252053, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.33630/ausbf.1103059.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/11da234c-8815-4a09-9064-58299de00f75", 
  "doi": "https://doi.org/10.33630/ausbf.1103059", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252053", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/252053", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252053"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "\u0130stanbul \u00dcniversitesi", 
    "name": "Kumek, \u0130brahim", 
    "orcid": "0000-0003-2096-159X"
   }
  ], 
  "description": "<p>Devletler uluslararas\u0131 politikada g&uuml;&ccedil; aray\u0131\u015f\u0131nda olduklar\u0131 gibi, ayn\u0131 zamanda stat&uuml; aray\u0131\u015f\u0131ndad\u0131rlar. Uluslararas\u0131 &ouml;rg&uuml;tlerde etkin roller &uuml;stlenmek arzu ettikleri stat&uuml;ye ula\u015fmalar\u0131nda &ouml;nemli bir pratiktir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada, T&uuml;rkiye&rsquo;nin 1951-52, 1954-55, 1961 ve 2009-2010 d&ouml;nemlerinde &uuml;stlendi\u011fi Birle\u015fmi\u015f Milletler G&uuml;venlik Konseyi (BMGK) ge&ccedil;ici &uuml;yeliklerinin temel motivasyonu sorgulanmaktad\u0131r. Uluslararas\u0131 sistemin yap\u0131s\u0131, devletin g&ouml;reli g&uuml;&ccedil; kapasitesi, tehdit alg\u0131lar\u0131 ve karar vericilerin d\u0131\u015f politika y&ouml;nelimleri dikkate al\u0131narak, T&uuml;rkiye&rsquo;nin &uuml;yelik d&ouml;nemlerindeki se&ccedil;im kampanyalar\u0131na, oy tercihlerine ve performanslar\u0131na bak\u0131lmaktad\u0131r. \u0130lk &uuml;&ccedil; d&ouml;nemde &lsquo;Bat\u0131 kamp\u0131n\u0131n e\u015fit ve sayg\u0131n bir &uuml;yesi&rsquo; ve &lsquo;iyi ve yararl\u0131 bir m&uuml;ttefik&rsquo; olarak g&ouml;r&uuml;lme, 2009- 2010 d&ouml;neminde ise &lsquo;merkez &uuml;lke&rsquo; ve &lsquo;oyun kurucu&rsquo; olma arzular\u0131n\u0131n temel motivasyonu te\u015fkil etti\u011fi iddia edilmektedir. Her iki d&ouml;nemde stat&uuml; kimli\u011fini olu\u015fturan &lsquo;muas\u0131r medeniyetler seviyesine ula\u015fma&rsquo; hedefi s&uuml;reklilik g&ouml;sterirken, medeniyet tasavvurunda farkl\u0131l\u0131klar tespit edilmi\u015ftir. Konstr&uuml;ktivist yakla\u015f\u0131m &ccedil;er&ccedil;evesinde konuyu tarihsel, yap\u0131sal ve sosyal ba\u011flam\u0131 i&ccedil;inde de\u011ferlendirerek T&uuml;rk d\u0131\u015f politikas\u0131n\u0131n farkl\u0131 d&ouml;nemlerini kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmas\u0131 bak\u0131m\u0131ndan literat&uuml;re katk\u0131 sa\u011flanmaktad\u0131r.</p>", 
  "doi": "10.33630/ausbf.1103059", 
  "has_grant": false, 
  "journal": {
   "issue": "3", 
   "pages": "559-582", 
   "title": "Ankara \u00dcniversitesi SBF Dergisi", 
   "volume": "77"
  }, 
  "keywords": [
   "BM G\u00fcvenlik Konseyi", 
   "Ontolojik g\u00fcvenlik", 
   "Stat\u00fc aray\u0131\u015f\u0131", 
   "T\u00fcrk d\u0131\u015f politikas\u0131", 
   "Tan\u0131nma pratikleri"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-nd-4.0"
  }, 
  "publication_date": "2022-09-27", 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252053"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252052"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "article", 
   "title": "Dergi makalesi", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Sosyal ve Be\u015feri Bilimler > Siyaset Bilimi > Uluslararas\u0131 \u0130li\u015fkiler"
  ], 
  "title": "T\u00fcrk D\u0131\u015f Politikas\u0131nda Stat\u00fc Aray\u0131\u015f\u0131: Birle\u015fmi\u015f Milletler G\u00fcvenlik Konseyi Ge\u00e7ici \u00dcyeli\u011fi (1951-52, 1954-55, 1961, 2009-2010)"
 }, 
 "owners": [
  656
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 22.0, 
  "unique_downloads": 19.0, 
  "unique_views": 30.0, 
  "version_downloads": 22.0, 
  "version_unique_downloads": 19.0, 
  "version_unique_views": 30.0, 
  "version_views": 39.0, 
  "version_volume": 24715658.0, 
  "views": 39.0, 
  "volume": 24715658.0
 }, 
 "updated": "2022-11-16T15:13:52.121894+00:00"
}
39
22
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 39
İndirme 22
Veri hacmi 24.7 MB
Tekil görüntülenme 30
Tekil indirme 19

Alıntı yap