Dergi makalesi Açık Erişim

Türk Dış Politikasında Statü Arayışı: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği (1951-52, 1954-55, 1961, 2009-2010)

Kumek, İbrahim


Citation Style Language JSON

{
 "DOI": "10.33630/ausbf.1103059", 
 "abstract": "<p>Devletler uluslararas\u0131 politikada g&uuml;&ccedil; aray\u0131\u015f\u0131nda olduklar\u0131 gibi, ayn\u0131 zamanda stat&uuml; aray\u0131\u015f\u0131ndad\u0131rlar. Uluslararas\u0131 &ouml;rg&uuml;tlerde etkin roller &uuml;stlenmek arzu ettikleri stat&uuml;ye ula\u015fmalar\u0131nda &ouml;nemli bir pratiktir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada, T&uuml;rkiye&rsquo;nin 1951-52, 1954-55, 1961 ve 2009-2010 d&ouml;nemlerinde &uuml;stlendi\u011fi Birle\u015fmi\u015f Milletler G&uuml;venlik Konseyi (BMGK) ge&ccedil;ici &uuml;yeliklerinin temel motivasyonu sorgulanmaktad\u0131r. Uluslararas\u0131 sistemin yap\u0131s\u0131, devletin g&ouml;reli g&uuml;&ccedil; kapasitesi, tehdit alg\u0131lar\u0131 ve karar vericilerin d\u0131\u015f politika y&ouml;nelimleri dikkate al\u0131narak, T&uuml;rkiye&rsquo;nin &uuml;yelik d&ouml;nemlerindeki se&ccedil;im kampanyalar\u0131na, oy tercihlerine ve performanslar\u0131na bak\u0131lmaktad\u0131r. \u0130lk &uuml;&ccedil; d&ouml;nemde &lsquo;Bat\u0131 kamp\u0131n\u0131n e\u015fit ve sayg\u0131n bir &uuml;yesi&rsquo; ve &lsquo;iyi ve yararl\u0131 bir m&uuml;ttefik&rsquo; olarak g&ouml;r&uuml;lme, 2009- 2010 d&ouml;neminde ise &lsquo;merkez &uuml;lke&rsquo; ve &lsquo;oyun kurucu&rsquo; olma arzular\u0131n\u0131n temel motivasyonu te\u015fkil etti\u011fi iddia edilmektedir. Her iki d&ouml;nemde stat&uuml; kimli\u011fini olu\u015fturan &lsquo;muas\u0131r medeniyetler seviyesine ula\u015fma&rsquo; hedefi s&uuml;reklilik g&ouml;sterirken, medeniyet tasavvurunda farkl\u0131l\u0131klar tespit edilmi\u015ftir. Konstr&uuml;ktivist yakla\u015f\u0131m &ccedil;er&ccedil;evesinde konuyu tarihsel, yap\u0131sal ve sosyal ba\u011flam\u0131 i&ccedil;inde de\u011ferlendirerek T&uuml;rk d\u0131\u015f politikas\u0131n\u0131n farkl\u0131 d&ouml;nemlerini kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmas\u0131 bak\u0131m\u0131ndan literat&uuml;re katk\u0131 sa\u011flanmaktad\u0131r.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Kumek", 
   "given": " \u0130brahim"
  }
 ], 
 "container_title": "Ankara \u00dcniversitesi SBF Dergisi", 
 "id": "252053", 
 "issue": "3", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2022, 
    9, 
    27
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "page": "559-582", 
 "title": "T\u00fcrk D\u0131\u015f Politikas\u0131nda Stat\u00fc Aray\u0131\u015f\u0131: Birle\u015fmi\u015f Milletler G\u00fcvenlik Konseyi Ge\u00e7ici \u00dcyeli\u011fi (1951-52, 1954-55, 1961, 2009-2010)", 
 "type": "article-journal", 
 "volume": "77"
}
111
86
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 111
İndirme 86
Veri hacmi 96.6 MB
Tekil görüntülenme 95
Tekil indirme 81

Alıntı yap