Tez Açık Erişim

Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) In vitro Koşullarda Haploid Bitki Elde etme Olanaklarının Araştırılması

Küçükrecep, Aslı


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.252050", 
 "conceptrecid": "252050", 
 "created": "2022-11-15T13:55:45.612732+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.252051", 
 "files": [
  {
   "bucket": "7cbbc389-f70b-40a2-889c-d068f6450905", 
   "checksum": "md5:4afdc4c8563d5c9cffe3f0c4cb45654d", 
   "key": "726462.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/7cbbc389-f70b-40a2-889c-d068f6450905/726462.pdf"
   }, 
   "size": 7894906, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 252051, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252051.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/7cbbc389-f70b-40a2-889c-d068f6450905", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252050.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252050", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252051", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252051", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/252051", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252051"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "Mersin \u00dcniversitesi", 
    "name": "K\u00fc\u00e7\u00fckrecep, Asl\u0131", 
    "orcid": "0000-0003-4287-4008"
   }
  ], 
  "description": "<p>Fasulyede doku k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ile haplod bitki &uuml;retiminin uygulanabilir protokollerinin geli\u015ftirilmesi &ouml;zellikle &ccedil;e\u015fit geli\u015ftirme &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 h\u0131zlan\u0131racakt\u0131r. Bu ama&ccedil;la, bu tez kapsam\u0131nda fasulyede erkek gametten haploid bitki eldesi (androgenesis) y&ouml;nteminin uygulanabilirli\u011fi ara\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f ve anter k&uuml;lt&uuml;r&uuml;nde genotip, besi ortam\u0131 ve bitki b&uuml;y&uuml;me d&uuml;zenleyicilerinin farkl\u0131 konsantrasyonlar\u0131n\u0131n haploid bitki rejenerasyonuna etkilerinin ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 hedeflenmi\u015ftir. Bitkisel materyal olarak Akman, Bitlis-76, Bitlis-117, G&ouml;ksun, G&ouml;yn&uuml;k, Hakkari-12, Karaca\u015fehir, &Ouml;nceler, Tunceli-1, Van-59, Barbunya ve Leklek fasulye genotipleri kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Anter k&uuml;lt&uuml;r&uuml; &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131nda farkl\u0131 oksin ve sitokinin i&ccedil;eri\u011fine sahip, 24 adet B5 ve 24 adet MS besi ortam\u0131 olmak &uuml;zere toplamda 48 adet besi ortam\u0131 denenmi\u015ftir. K&uuml;lt&uuml;r ortam\u0131nda oksin kayna\u011f\u0131 olarak 2,4-D, sitokinin kayna\u011f\u0131 olarak ise kinetin kullan\u0131lm\u0131\u015f ve ilave olarak antioksidan &ouml;zelli\u011finin etkisini ara\u015ft\u0131rmak amac\u0131yla aktif k&ouml;m&uuml;r ilave edilen besi ortamlar\u0131 da test edilmi\u015ftir. &Ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n tarla denemeleri Mersin &Uuml;niversitesi Peyzaj Planlama \u015eube M&uuml;d&uuml;rl&uuml;\u011f&uuml;&#39;ne ait sera alan\u0131nda, doku k&uuml;lt&uuml;r&uuml; &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131 ise Fen-Edebiyat Fak&uuml;ltesi, Biyoteknoloji B&ouml;l&uuml;m&uuml;, Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvar\u0131&#39;nda, 2019-2021 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda y&uuml;r&uuml;t&uuml;lm&uuml;\u015ft&uuml;r. Anter k&uuml;lt&uuml;r denemeleri &ouml;ncesi her genotip i&ccedil;in sitolojik ve histolojik analizler yap\u0131larak uygun tomurcuk b&uuml;y&uuml;kl&uuml;\u011f&uuml; ve tek &ccedil;ekirdekli mikrospor evresi tespit edilmi\u015ftir. Sera ko\u015fullar\u0131nda yeti\u015fen 12 fasulye genotipine ait uygun b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kteki tomurcuklara, +4&deg;C de 2 g&uuml;n s&uuml;re ile &ouml;n so\u011fuk uygulama yap\u0131lm\u0131\u015f ve bu tomurcuklardan izole edilen anterler, oksin (2,4-D; 0, 0.5, 1, 2, 3, 4 mg L-1), sitokinin (kinetin; 0, 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 mg L-1) ve aktif karbonun (0, 0.5, 1 mg L-1) farkl\u0131 kombinasyon ve konsantrasyonlar\u0131 ile modifiye edilen MS ve B5 k&uuml;lt&uuml;r ortamlar\u0131nda k&uuml;lt&uuml;re al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. Kallus elde edilen genotipler ve besi ortamlar\u0131 kaydedilerek, genotiplerin androgenez yetenekleri ile besi ortamlar\u0131n\u0131n se&ccedil;ilen genotiplerde kallus olu\u015fumunu te\u015fvik etme oranlar\u0131 kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f ve kallus ind&uuml;ksiyon oran\u0131 hesaplanm\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fma sonucunda se&ccedil;ilen t&uuml;m genotiplerde ba\u015far\u0131 ile embriyogenik kallus elde edilmi\u015ftir. En y&uuml;ksek kallus ind&uuml;ksiyonu 2.5 mg L-1 Kinetin ve 0.5 mg L-1 2,4-D i&ccedil;eren B5 besi ortam\u0131ndan elde edilmi\u015ftir. Embriyogenik kallus olu\u015fumu bak\u0131m\u0131ndan genotipler aras\u0131nda istatistiki olarak &ouml;nemli farkl\u0131l\u0131klar saptan\u0131rken, &quot;G&ouml;yn&uuml;k&quot; &ccedil;e\u015fidinin y&uuml;ksek kallus ind&uuml;ksiyon oran\u0131 ile test edilen di\u011fer genotipler aras\u0131nda &ouml;ne &ccedil;\u0131kt\u0131\u011f\u0131 g&ouml;r&uuml;lm&uuml;\u015ft&uuml;r. \u00c7al\u0131\u015fma sonucunda anterlerden geli\u015fen embriyogenik kalluslardan sadece barbunya genotiptinden 1 adet s\u00fcrg\u00fcn rejenerasyonu elde edilmi\u015f, elde edilen s&uuml;rg&uuml;n ve kalluslar\u0131n ploidi d&uuml;zeyleri flow sitometri analizi ile belirlenmi\u015ftir. K&uuml;lt&uuml;rde geli\u015fen &ouml;rneklerde spontan katlanma oldu\u011fu belirlenmi\u015ftir.</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.252051", 
  "has_grant": true, 
  "keywords": [
   "Phaseolus vulgaris, anter, haploid, oksin, sitokinin"
  ], 
  "license": {
   "id": "cc-by-sa"
  }, 
  "publication_date": "2022-01-31", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.252050", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252051"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252050"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "thesis", 
   "title": "Tez", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Temel Bilimler > Ya\u015fam Bilimleri > Biyoteknoloji > Bitki Biyoteknolojisi"
  ], 
  "thesis": {
   "supervisors": [
    {
     "affiliation": "Mersin \u00dcniversitesi", 
     "name": "Tekdal, Dilek"
    }
   ], 
   "university": "Mersin \u00dcniversitesi"
  }, 
  "title": "Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) In vitro Ko\u015fullarda Haploid Bitki Elde etme Olanaklar\u0131n\u0131n Ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131", 
  "tubitak_grants": [
   {
    "program": "3501", 
    "project_number": "119O003", 
    "workgroup": "TOVAG"
   }
  ]
 }, 
 "owners": [
  654
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 186.0, 
  "unique_downloads": 172.0, 
  "unique_views": 161.0, 
  "version_downloads": 186.0, 
  "version_unique_downloads": 172.0, 
  "version_unique_views": 161.0, 
  "version_views": 174.0, 
  "version_volume": 1468452516.0, 
  "views": 174.0, 
  "volume": 1468452516.0
 }, 
 "updated": "2022-11-15T13:55:45.661572+00:00"
}
174
186
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 174174
İndirme 186186
Veri hacmi 1.5 GB1.5 GB
Tekil görüntülenme 161161
Tekil indirme 172172

Alıntı yap