Tez Açık Erişim

Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) In vitro Koşullarda Haploid Bitki Elde etme Olanaklarının Araştırılması

Küçükrecep, Aslı


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.252051</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Küçükrecep, Aslı</creatorName>
   <givenName>Aslı</givenName>
   <familyName>Küçükrecep</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-4287-4008</nameIdentifier>
   <affiliation>Mersin Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Fasulyede (Phaseolus Vulgaris L.) In Vitro Koşullarda Haploid Bitki Elde Etme Olanaklarının Araştırılması</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Phaseolus vulgaris, anter, haploid, oksin, sitokinin</subject>
 </subjects>
 <contributors>
  <contributor contributorType="Supervisor">
   <contributorName>Tekdal, Dilek</contributorName>
   <givenName>Dilek</givenName>
   <familyName>Tekdal</familyName>
   <affiliation>Mersin Üniversitesi</affiliation>
  </contributor>
 </contributors>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-01-31</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Thesis</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252051</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.252050</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa">Creative Commons Attribution Share-Alike</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Fasulyede doku k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml; ile haplod bitki &amp;uuml;retiminin uygulanabilir protokollerinin geliştirilmesi &amp;ouml;zellikle &amp;ccedil;eşit geliştirme &amp;ccedil;alışmalarını hızlanıracaktır. Bu ama&amp;ccedil;la, bu tez kapsamında fasulyede erkek gametten haploid bitki eldesi (androgenesis) y&amp;ouml;nteminin uygulanabilirliği araştırılmış ve anter k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml;nde genotip, besi ortamı ve bitki b&amp;uuml;y&amp;uuml;me d&amp;uuml;zenleyicilerinin farklı konsantrasyonlarının haploid bitki rejenerasyonuna etkilerinin araştırılması hedeflenmiştir. Bitkisel materyal olarak Akman, Bitlis-76, Bitlis-117, G&amp;ouml;ksun, G&amp;ouml;yn&amp;uuml;k, Hakkari-12, Karacaşehir, &amp;Ouml;nceler, Tunceli-1, Van-59, Barbunya ve Leklek fasulye genotipleri kullanılmıştır. Anter k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml; &amp;ccedil;alışmalarında farklı oksin ve sitokinin i&amp;ccedil;eriğine sahip, 24 adet B5 ve 24 adet MS besi ortamı olmak &amp;uuml;zere toplamda 48 adet besi ortamı denenmiştir. K&amp;uuml;lt&amp;uuml;r ortamında oksin kaynağı olarak 2,4-D, sitokinin kaynağı olarak ise kinetin kullanılmış ve ilave olarak antioksidan &amp;ouml;zelliğinin etkisini araştırmak amacıyla aktif k&amp;ouml;m&amp;uuml;r ilave edilen besi ortamları da test edilmiştir. &amp;Ccedil;alışmanın tarla denemeleri Mersin &amp;Uuml;niversitesi Peyzaj Planlama Şube M&amp;uuml;d&amp;uuml;rl&amp;uuml;ğ&amp;uuml;&amp;#39;ne ait sera alanında, doku k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml; &amp;ccedil;alışmaları ise Fen-Edebiyat Fak&amp;uuml;ltesi, Biyoteknoloji B&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml;, Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı&amp;#39;nda, 2019-2021 yılları arasında y&amp;uuml;r&amp;uuml;t&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r. Anter k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r denemeleri &amp;ouml;ncesi her genotip i&amp;ccedil;in sitolojik ve histolojik analizler yapılarak uygun tomurcuk b&amp;uuml;y&amp;uuml;kl&amp;uuml;ğ&amp;uuml; ve tek &amp;ccedil;ekirdekli mikrospor evresi tespit edilmiştir. Sera koşullarında yetişen 12 fasulye genotipine ait uygun b&amp;uuml;y&amp;uuml;kl&amp;uuml;kteki tomurcuklara, +4&amp;deg;C de 2 g&amp;uuml;n s&amp;uuml;re ile &amp;ouml;n soğuk uygulama yapılmış ve bu tomurcuklardan izole edilen anterler, oksin (2,4-D; 0, 0.5, 1, 2, 3, 4 mg L-1), sitokinin (kinetin; 0, 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 mg L-1) ve aktif karbonun (0, 0.5, 1 mg L-1) farklı kombinasyon ve konsantrasyonları ile modifiye edilen MS ve B5 k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r ortamlarında k&amp;uuml;lt&amp;uuml;re alınmıştır. Kallus elde edilen genotipler ve besi ortamları kaydedilerek, genotiplerin androgenez yetenekleri ile besi ortamlarının se&amp;ccedil;ilen genotiplerde kallus oluşumunu teşvik etme oranları karşılaştırılmış ve kallus ind&amp;uuml;ksiyon oranı hesaplanmıştır. &amp;Ccedil;alışma sonucunda se&amp;ccedil;ilen t&amp;uuml;m genotiplerde başarı ile embriyogenik kallus elde edilmiştir. En y&amp;uuml;ksek kallus ind&amp;uuml;ksiyonu 2.5 mg L-1 Kinetin ve 0.5 mg L-1 2,4-D i&amp;ccedil;eren B5 besi ortamından elde edilmiştir. Embriyogenik kallus oluşumu bakımından genotipler arasında istatistiki olarak &amp;ouml;nemli farklılıklar saptanırken, &amp;quot;G&amp;ouml;yn&amp;uuml;k&amp;quot; &amp;ccedil;eşidinin y&amp;uuml;ksek kallus ind&amp;uuml;ksiyon oranı ile test edilen diğer genotipler arasında &amp;ouml;ne &amp;ccedil;ıktığı g&amp;ouml;r&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r. Çalışma sonucunda anterlerden gelişen embriyogenik kalluslardan sadece barbunya genotiptinden 1 adet sürgün rejenerasyonu elde edilmiş, elde edilen s&amp;uuml;rg&amp;uuml;n ve kallusların ploidi d&amp;uuml;zeyleri flow sitometri analizi ile belirlenmiştir. K&amp;uuml;lt&amp;uuml;rde gelişen &amp;ouml;rneklerde spontan katlanma olduğu belirlenmiştir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
 <fundingReferences>
  <fundingReference>
   <funderName>Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştirma Kurumu</funderName>
   <funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder ID">https://doi.org/10.13039/501100004410</funderIdentifier>
   <awardNumber>119O003</awardNumber>
  </fundingReference>
 </fundingReferences>
</resource>
31
22
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 3131
İndirme 2222
Veri hacmi 173.7 MB173.7 MB
Tekil görüntülenme 2727
Tekil indirme 2020

Alıntı yap