Tez Açık Erişim

Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) In vitro Koşullarda Haploid Bitki Elde etme Olanaklarının Araştırılması

Küçükrecep, Aslı


Citation Style Language JSON

{
 "URL": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252051", 
 "abstract": "<p>Fasulyede doku k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ile haplod bitki &uuml;retiminin uygulanabilir protokollerinin geli\u015ftirilmesi &ouml;zellikle &ccedil;e\u015fit geli\u015ftirme &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 h\u0131zlan\u0131racakt\u0131r. Bu ama&ccedil;la, bu tez kapsam\u0131nda fasulyede erkek gametten haploid bitki eldesi (androgenesis) y&ouml;nteminin uygulanabilirli\u011fi ara\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f ve anter k&uuml;lt&uuml;r&uuml;nde genotip, besi ortam\u0131 ve bitki b&uuml;y&uuml;me d&uuml;zenleyicilerinin farkl\u0131 konsantrasyonlar\u0131n\u0131n haploid bitki rejenerasyonuna etkilerinin ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 hedeflenmi\u015ftir. Bitkisel materyal olarak Akman, Bitlis-76, Bitlis-117, G&ouml;ksun, G&ouml;yn&uuml;k, Hakkari-12, Karaca\u015fehir, &Ouml;nceler, Tunceli-1, Van-59, Barbunya ve Leklek fasulye genotipleri kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Anter k&uuml;lt&uuml;r&uuml; &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131nda farkl\u0131 oksin ve sitokinin i&ccedil;eri\u011fine sahip, 24 adet B5 ve 24 adet MS besi ortam\u0131 olmak &uuml;zere toplamda 48 adet besi ortam\u0131 denenmi\u015ftir. K&uuml;lt&uuml;r ortam\u0131nda oksin kayna\u011f\u0131 olarak 2,4-D, sitokinin kayna\u011f\u0131 olarak ise kinetin kullan\u0131lm\u0131\u015f ve ilave olarak antioksidan &ouml;zelli\u011finin etkisini ara\u015ft\u0131rmak amac\u0131yla aktif k&ouml;m&uuml;r ilave edilen besi ortamlar\u0131 da test edilmi\u015ftir. &Ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n tarla denemeleri Mersin &Uuml;niversitesi Peyzaj Planlama \u015eube M&uuml;d&uuml;rl&uuml;\u011f&uuml;&#39;ne ait sera alan\u0131nda, doku k&uuml;lt&uuml;r&uuml; &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131 ise Fen-Edebiyat Fak&uuml;ltesi, Biyoteknoloji B&ouml;l&uuml;m&uuml;, Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvar\u0131&#39;nda, 2019-2021 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda y&uuml;r&uuml;t&uuml;lm&uuml;\u015ft&uuml;r. Anter k&uuml;lt&uuml;r denemeleri &ouml;ncesi her genotip i&ccedil;in sitolojik ve histolojik analizler yap\u0131larak uygun tomurcuk b&uuml;y&uuml;kl&uuml;\u011f&uuml; ve tek &ccedil;ekirdekli mikrospor evresi tespit edilmi\u015ftir. Sera ko\u015fullar\u0131nda yeti\u015fen 12 fasulye genotipine ait uygun b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kteki tomurcuklara, +4&deg;C de 2 g&uuml;n s&uuml;re ile &ouml;n so\u011fuk uygulama yap\u0131lm\u0131\u015f ve bu tomurcuklardan izole edilen anterler, oksin (2,4-D; 0, 0.5, 1, 2, 3, 4 mg L-1), sitokinin (kinetin; 0, 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 mg L-1) ve aktif karbonun (0, 0.5, 1 mg L-1) farkl\u0131 kombinasyon ve konsantrasyonlar\u0131 ile modifiye edilen MS ve B5 k&uuml;lt&uuml;r ortamlar\u0131nda k&uuml;lt&uuml;re al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. Kallus elde edilen genotipler ve besi ortamlar\u0131 kaydedilerek, genotiplerin androgenez yetenekleri ile besi ortamlar\u0131n\u0131n se&ccedil;ilen genotiplerde kallus olu\u015fumunu te\u015fvik etme oranlar\u0131 kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f ve kallus ind&uuml;ksiyon oran\u0131 hesaplanm\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fma sonucunda se&ccedil;ilen t&uuml;m genotiplerde ba\u015far\u0131 ile embriyogenik kallus elde edilmi\u015ftir. En y&uuml;ksek kallus ind&uuml;ksiyonu 2.5 mg L-1 Kinetin ve 0.5 mg L-1 2,4-D i&ccedil;eren B5 besi ortam\u0131ndan elde edilmi\u015ftir. Embriyogenik kallus olu\u015fumu bak\u0131m\u0131ndan genotipler aras\u0131nda istatistiki olarak &ouml;nemli farkl\u0131l\u0131klar saptan\u0131rken, &quot;G&ouml;yn&uuml;k&quot; &ccedil;e\u015fidinin y&uuml;ksek kallus ind&uuml;ksiyon oran\u0131 ile test edilen di\u011fer genotipler aras\u0131nda &ouml;ne &ccedil;\u0131kt\u0131\u011f\u0131 g&ouml;r&uuml;lm&uuml;\u015ft&uuml;r. \u00c7al\u0131\u015fma sonucunda anterlerden geli\u015fen embriyogenik kalluslardan sadece barbunya genotiptinden 1 adet s\u00fcrg\u00fcn rejenerasyonu elde edilmi\u015f, elde edilen s&uuml;rg&uuml;n ve kalluslar\u0131n ploidi d&uuml;zeyleri flow sitometri analizi ile belirlenmi\u015ftir. K&uuml;lt&uuml;rde geli\u015fen &ouml;rneklerde spontan katlanma oldu\u011fu belirlenmi\u015ftir.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "K\u00fc\u00e7\u00fckrecep", 
   "given": " Asl\u0131"
  }
 ], 
 "id": "252051", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2022, 
    1, 
    31
   ]
  ]
 }, 
 "title": "Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) In vitro Ko\u015fullarda Haploid Bitki Elde etme Olanaklar\u0131n\u0131n Ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131", 
 "type": "thesis"
}
31
22
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 3131
İndirme 2222
Veri hacmi 173.7 MB173.7 MB
Tekil görüntülenme 2727
Tekil indirme 2020

Alıntı yap