Dergi makalesi Açık Erişim

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI

Muhammed ASLANER


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 228327, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-8612-0024", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Turkish, English,", 
   "name": "Muhammed ASLANER"
  }
 ], 
 "datePublished": "2022-06-23", 
 "description": "<p>Cumhuriyet ilan edildikten sonra &uuml;lkemizde farkl\u0131 ekonomi politikalar\u0131 uygulanm\u0131\u015ft\u0131r. Demokrat Parti D&ouml;nemi&rsquo;nde 1950-1960 aras\u0131 &uuml;lkemizde ekonomi modeli olarak devlet&ccedil;i ekonomiden liberal ekonomik politikalara ge&ccedil;i\u015fin ger&ccedil;ekle\u015fti\u011fi bir d&ouml;nemdir. Bu ge&ccedil;i\u015fin ger&ccedil;ekle\u015fmesinde \u0130kinci D&uuml;nya Sava\u015f\u0131 sonras\u0131 sava\u015f\u0131 kazanan Bat\u0131 Blo\u011fu &uuml;lkelerin demokrasiyi benimsemeleri ve sava\u015f sonras\u0131 demokratik y&ouml;netimlerin &ouml;n plana &ccedil;\u0131kmas\u0131 ve bu durumun &uuml;lkemizde &ccedil;ok partili hayata ge&ccedil;i\u015fi getirmesi etkili olmu\u015ftur. DP iktidar\u0131nda tar\u0131m sekt&ouml;r&uuml; ba\u015fta olmak &uuml;zere &ccedil;o\u011fu alanda &ouml;zel sekt&ouml;r te\u015fvik edilmi\u015f ve d\u0131\u015f yard\u0131m ve krediler sayesinde ise &uuml;lkenin kalk\u0131nd\u0131r\u0131lmas\u0131 ama&ccedil;lanm\u0131\u015ft\u0131r.</p>\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Ouml;zellikle iktidar\u0131n\u0131n ilk y\u0131llar\u0131nda DP, ger&ccedil;ekle\u015ftirdi\u011fi ilerleme sayesinde &uuml;lkede refah\u0131n artmas\u0131n\u0131 sa\u011flam\u0131\u015ft\u0131r. D&ouml;nemin ortalar\u0131ndan itibaren ise hem d\u0131\u015f yard\u0131m ve kredilerin azalmas\u0131 hem de iklim \u015fartlar\u0131n\u0131n da etkisiyle &uuml;retimin d&uuml;\u015fmesiyle DP&rsquo;nin ilk y\u0131llar\u0131nda g&ouml;r&uuml;len refah ve huzur ortam\u0131 bozulmaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. Birde buna deval&uuml;asyonlar eklenince paran\u0131n de\u011feri d&uuml;\u015fm&uuml;\u015f ve halk\u0131n al\u0131m g&uuml;c&uuml; azalmaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. Bu durum kar\u015f\u0131s\u0131nda Demokrat Parti &ouml;zel sekt&ouml;r&uuml; desteklemenin yan\u0131nda &ouml;zellikle devlet&ccedil;i politikalar\u0131 da uygulamaya koymu\u015ftur.</p>", 
 "headline": "DEMOKRAT PART\u0130 D\u00d6NEM\u0130 EKONOM\u0130 POL\u0130T\u0130KALARI", 
 "identifier": 228327, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "Demokrat Parti, Ekonomi Politikas\u0131, Devlet\u00e7ilik, Liberalizm, \u00d6zel Sekt\u00f6r"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/", 
 "name": "DEMOKRAT PART\u0130 D\u00d6NEM\u0130 EKONOM\u0130 POL\u0130T\u0130KALARI", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228327"
}
35
40
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 35
İndirme 40
Veri hacmi 79.2 MB
Tekil görüntülenme 28
Tekil indirme 31

Alıntı yap