Dergi makalesi Açık Erişim

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI

Muhammed ASLANER


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228327</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Muhammed ASLANER</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-8612-0024</nameIdentifier>
   <affiliation>Turkish, English,</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Demokrat Parti̇ Dönemi̇ Ekonomi̇ Poli̇ti̇kalari</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Demokrat Parti, Ekonomi Politikası, Devletçilik, Liberalizm, Özel Sektör</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-06-23</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228327</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.5281/zenodo.6667663</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Cumhuriyet ilan edildikten sonra &amp;uuml;lkemizde farklı ekonomi politikaları uygulanmıştır. Demokrat Parti D&amp;ouml;nemi&amp;rsquo;nde 1950-1960 arası &amp;uuml;lkemizde ekonomi modeli olarak devlet&amp;ccedil;i ekonomiden liberal ekonomik politikalara ge&amp;ccedil;işin ger&amp;ccedil;ekleştiği bir d&amp;ouml;nemdir. Bu ge&amp;ccedil;işin ger&amp;ccedil;ekleşmesinde İkinci D&amp;uuml;nya Savaşı sonrası savaşı kazanan Batı Bloğu &amp;uuml;lkelerin demokrasiyi benimsemeleri ve savaş sonrası demokratik y&amp;ouml;netimlerin &amp;ouml;n plana &amp;ccedil;ıkması ve bu durumun &amp;uuml;lkemizde &amp;ccedil;ok partili hayata ge&amp;ccedil;işi getirmesi etkili olmuştur. DP iktidarında tarım sekt&amp;ouml;r&amp;uuml; başta olmak &amp;uuml;zere &amp;ccedil;oğu alanda &amp;ouml;zel sekt&amp;ouml;r teşvik edilmiş ve dış yardım ve krediler sayesinde ise &amp;uuml;lkenin kalkındırılması ama&amp;ccedil;lanmıştır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;Ouml;zellikle iktidarının ilk yıllarında DP, ger&amp;ccedil;ekleştirdiği ilerleme sayesinde &amp;uuml;lkede refahın artmasını sağlamıştır. D&amp;ouml;nemin ortalarından itibaren ise hem dış yardım ve kredilerin azalması hem de iklim şartlarının da etkisiyle &amp;uuml;retimin d&amp;uuml;şmesiyle DP&amp;rsquo;nin ilk yıllarında g&amp;ouml;r&amp;uuml;len refah ve huzur ortamı bozulmaya başlamıştır. Birde buna deval&amp;uuml;asyonlar eklenince paranın değeri d&amp;uuml;şm&amp;uuml;ş ve halkın alım g&amp;uuml;c&amp;uuml; azalmaya başlamıştır. Bu durum karşısında Demokrat Parti &amp;ouml;zel sekt&amp;ouml;r&amp;uuml; desteklemenin yanında &amp;ouml;zellikle devlet&amp;ccedil;i politikaları da uygulamaya koymuştur.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
35
40
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 35
İndirme 40
Veri hacmi 79.2 MB
Tekil görüntülenme 28
Tekil indirme 31

Alıntı yap