Kitap bölümü Açık Erişim

Kentsel Korumaya Alternatif Bir Bakış: Taşınmaz Kültür Varlıkları Niçin Korunmalı, Gelecek Nesillere Ne Aktarılmalı?

Eren, Fatih


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.263576", 
 "conceptrecid": "263576", 
 "created": "2024-02-07T10:46:15.031698+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.263577", 
 "files": [
  {
   "bucket": "2c394a28-7b7f-4e3d-a332-eca1b60f935b", 
   "checksum": "md5:3da966752d3b53f3d94418439c012766", 
   "key": "Kentsel Korumaya Alternatif Bir Bak\u0131\u015f.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/2c394a28-7b7f-4e3d-a332-eca1b60f935b/Kentsel%20Korumaya%20Alternatif%20Bir%20Bak%C4%B1%C5%9F.pdf"
   }, 
   "size": 2087933, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 263577, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.263577.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/2c394a28-7b7f-4e3d-a332-eca1b60f935b", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.263576.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.263576", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.263577", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263577", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/263577", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263577"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "communities": [
   {
    "id": "kent-mekan"
   }
  ], 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "\u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesi", 
    "name": "Eren, Fatih", 
    "orcid": "0000-0001-7420-3538"
   }
  ], 
  "description": "<p>Bug&uuml;n hemen her &uuml;lke kendi s\u0131n\u0131rlar\u0131 i&ccedil;inde bulunan somut tarihi ve k&uuml;lt&uuml;rel miras\u0131 korumaya ve ya\u015fatmaya d&ouml;n&uuml;k &ouml;nemli bir &ccedil;aba i&ccedil;indedir. &Uuml;lke y&ouml;netimlerinin korumaya ve ayakta tutmaya &ccedil;al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 tarihi yap\u0131lar, ge&ccedil;mi\u015fte &ccedil;o\u011funlukla ayn\u0131 de\u011ferler sistemine sahip topluluklar\u0131n d&uuml;\u015f&uuml;nce ve ya\u015fam tarz\u0131n\u0131n bir sonucu olarak &uuml;retilmi\u015f iken, ayn\u0131 yap\u0131lar bug&uuml;n &ccedil;o\u011funlukla &ccedil;e\u015fitli medeniyetlerden farkl\u0131 d&uuml;\u015f&uuml;nce/de\u011ferler sistemine ve ya\u015fam tarz\u0131na sahip insanlar taraf\u0131ndan korunmak ve kullan\u0131lmak durumunda kalmaktad\u0131r. G&uuml;n&uuml;m&uuml;z toplumlar\u0131 ile ta\u015f\u0131nmaz k&uuml;lt&uuml;r varl\u0131klar\u0131 aras\u0131ndaki uyum ve ba\u011fl\u0131l\u0131\u011f\u0131 yeniden g&ouml;zden ge&ccedil;irmeye ihtiya&ccedil; vard\u0131r. B&ouml;ylesi bir ortamda ta\u015f\u0131nmaz k&uuml;lt&uuml;r varl\u0131klar\u0131 ni&ccedil;in korunmal\u0131 ve gelecek nesillere ne aktar\u0131lmal\u0131 sorular\u0131na tatmin edici cevaplar bulmak gerekmektedir.</p>\n\n<p>13. y&uuml;zy\u0131l\u0131n yeti\u015ftirdi\u011fi en &ouml;nemli filozoflardan biri olan \u0130bn Haldun&rsquo;un sosyoloji, tarih, co\u011frafya, hukuk ve siyaset konular\u0131nda geli\u015ftirdi\u011fi kuramlar, &ccedil;a\u011fda\u015f kentsel koruma d&uuml;\u015f&uuml;ncesine alternatif bir bak\u0131\u015f a&ccedil;\u0131s\u0131 sunarken, yukar\u0131da s\u0131ralanan sorulara i\u015flevsel cevaplar &uuml;retmektedir. \u0130bn Haldun, ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 d&ouml;nemde pek &ccedil;ok devletin kurulup y\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131na \u015fahitlik etmi\u015f, &ccedil;ok &ccedil;e\u015fitli h&uuml;k&uuml;mdarlara dan\u0131\u015fmanl\u0131k yapm\u0131\u015f, &uuml;st d&uuml;zey devlet g&ouml;revlerinde bulunmu\u015f, &ouml;mr&uuml;n&uuml; G&uuml;neybat\u0131 Avrupa&rsquo;dan Kuzey Afrika&rsquo;ya kadar geni\u015f bir co\u011frafyada ge&ccedil;irmi\u015f, g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar ula\u015fan yaz\u0131l\u0131 eserler b\u0131rakm\u0131\u015f, bu sayede modern bilim ve felsefenin do\u011fmas\u0131nda ve geli\u015fmesinde dayanak noktas\u0131 olmu\u015f bir \u015fahsiyettir. \u0130bn Haldun&#39;un bak\u0131\u015f a&ccedil;\u0131s\u0131, felsefesi, kuramlar\u0131 ve kavramlar\u0131 g&uuml;n&uuml;m&uuml;z kentsel koruma d&uuml;\u015f&uuml;ncesine alternatif bir bak\u0131\u015f a&ccedil;\u0131s\u0131 getirebilecek ve yeni \u0131\u015f\u0131k tutabilecek &ouml;zelliklere sahiptir. &Ccedil;a\u011fda\u015f kentsel koruma d&uuml;\u015f&uuml;ncesine ilave bir bak\u0131\u015f sunmak ad\u0131na bu &ccedil;al\u0131\u015fmada \u0130bn Haldun&#39;un &quot;Mukaddime&quot; adl\u0131 eseri detayl\u0131 bir incelemeye tabii tutulmu\u015ftur (Haldun, 2004; Haldun, 2013).</p>\n\n<p>Bu &ccedil;al\u0131\u015fma \u0130bn Haldun&rsquo;un perspektifinden bakarak d&uuml;nyan\u0131n bug&uuml;n sahip oldu\u011fu kentsel koruma d&uuml;\u015f&uuml;ncesine yeni katk\u0131lar yapmay\u0131 ama&ccedil;lamaktad\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fmada \u0130bn Haldun&rsquo;un kim oldu\u011fu k\u0131saca tan\u0131t\u0131lmakta, &ccedil;a\u011fda\u015f kentsel koruma d&uuml;\u015f&uuml;ncesinin zeminini olu\u015fturan uluslararas\u0131 yasal ve kurumsal &ccedil;er&ccedil;eve hakk\u0131nda bilgi verilmektedir. Devam\u0131nda \u0130bn Haldun&#39;un g&uuml;n&uuml;m&uuml;z kentsel koruma d&uuml;\u015f&uuml;ncesine yapabilece\u011fi katk\u0131lar ke\u015ffedilerek &ouml;zet \u015fekilde a&ccedil;\u0131klanmaktad\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fmada belge analizi y&ouml;ntemi kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Bu kapsamda &ouml;nce akademik kaynaklar taranarak \u0130bn Haldun&rsquo;a ve uluslararas\u0131 kentsel koruma mevzuat\u0131na ili\u015fkin belgeler derlenmi\u015f ve incelenmi\u015ftir. Sonra ise \u0130bn Haldun&rsquo;un &quot;Mukaddime&quot; adl\u0131 kitab\u0131n\u0131n detayl\u0131 bir okumas\u0131 ve incelemesi yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Bu okuma ve inceleme yap\u0131l\u0131rken \u0130bn Haldun&rsquo;un bak\u0131\u015f a&ccedil;\u0131s\u0131 ve g&ouml;r&uuml;\u015fleri &ccedil;a\u011fda\u015f kentsel koruma d&uuml;\u015f&uuml;ncesi ile ili\u015fkilendirilmi\u015ftir. Sonu&ccedil;ta, ta\u015f\u0131nmaz k&uuml;lt&uuml;r varl\u0131klar\u0131 ni&ccedil;in korunmal\u0131 ve gelecek nesillere ne aktar\u0131lmal\u0131 sorular\u0131na birtak\u0131m cevaplar &uuml;retilmi\u015ftir. D&uuml;nyan\u0131n bug&uuml;n sahip oldu\u011fu kentsel koruma d&uuml;\u015f&uuml;ncesini geli\u015ftirmeye d&ouml;n&uuml;k tespitler i&ccedil;eren bu &ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n kentsel koruma teorisi ve prati\u011fine bir katk\u0131 yapmas\u0131 &uuml;mit edilmektedir.&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.263577", 
  "has_grant": false, 
  "imprint": {
   "isbn": "978-625-393-314-2", 
   "place": "Ankara", 
   "publisher": "NOBEL Bilimsel"
  }, 
  "keywords": [
   "Kentsel koruma", 
   "Ta\u015f\u0131nmaz k\u00fclt\u00fcr varl\u0131\u011f\u0131", 
   "Ibn Haldun", 
   "Mukaddime", 
   "Umran", 
   "Medeniyet", 
   "\u015eehir", 
   "Planlama", 
   "Uluslararas\u0131 Mevzuat", 
   "Tarih Felsefesi", 
   "Hakikat", 
   "Tarih", 
   "Co\u011frafya"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-nd-4.0"
  }, 
  "part_of": {
   "pages": "47-67", 
   "title": "Gaziantep'te Kentsel ve B\u00f6lgesel Planlama Sorunlar\u0131 \u00dczerine D\u00fc\u015f\u00fcnceler"
  }, 
  "publication_date": "2024-12-29", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.263576", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "263577"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "263576"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "section", 
   "title": "Kitap b\u00f6l\u00fcm\u00fc", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Teknik Bilimler > Mimarl\u0131k > \u015eehir ve B\u00f6lge Planlama", 
   "Teknik Bilimler > Mimarl\u0131k > \u015eehir ve B\u00f6lge Planlama > B\u00f6lgesel Planlama", 
   "Teknik Bilimler > Mimarl\u0131k > \u015eehir ve B\u00f6lge Planlama > Kent Planlamas\u0131 ve Geli\u015fimi", 
   "Sosyal ve Be\u015feri Bilimler > Siyaset Bilimi > Kamu Y\u00f6netimi > Kentle\u015fme ve \u00c7evre Sorunlar\u0131", 
   "Teknik Bilimler > Harita M\u00fchendisli\u011fi-Geomatik > Arazi Y\u00f6netimi > Kentsel Alan D\u00fczenlemesi", 
   "Teknik Bilimler > Jeoloji M\u00fchendisli\u011fi > Uygulamal\u0131 Jeoloji > Kentsel Jeoloji", 
   "Tar\u0131msal Bilimler > Ziraat > Peyzaj Mimarl\u0131\u011f\u0131 > Peyzaj Planlama > Kentsel Peyzaj Planlama"
  ], 
  "title": "Kentsel Korumaya Alternatif Bir Bak\u0131\u015f: Ta\u015f\u0131nmaz K\u00fclt\u00fcr Varl\u0131klar\u0131 Ni\u00e7in Korunmal\u0131, Gelecek Nesillere Ne Aktar\u0131lmal\u0131?"
 }, 
 "owners": [
  904
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 72.0, 
  "unique_downloads": 66.0, 
  "unique_views": 96.0, 
  "version_downloads": 72.0, 
  "version_unique_downloads": 66.0, 
  "version_unique_views": 96.0, 
  "version_views": 107.0, 
  "version_volume": 150331176.0, 
  "views": 107.0, 
  "volume": 150331176.0
 }, 
 "updated": "2024-02-07T10:46:15.093695+00:00"
}
107
72
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 107107
İndirme 7272
Veri hacmi 150.3 MB150.3 MB
Tekil görüntülenme 9696
Tekil indirme 6666

Alıntı yap