Kitap bölümü Açık Erişim

Kentsel Korumaya Alternatif Bir Bakış: Taşınmaz Kültür Varlıkları Niçin Korunmalı, Gelecek Nesillere Ne Aktarılmalı?

Eren, Fatih


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.263577</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Eren, Fatih</creatorName>
   <givenName>Fatih</givenName>
   <familyName>Eren</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-7420-3538</nameIdentifier>
   <affiliation>İstanbul Teknik Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Kentsel Korumaya Alternatif Bir Bakış: Taşınmaz Kültür Varlıkları Niçin Korunmalı, Gelecek Nesillere Ne Aktarılmalı?</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2024</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Kentsel koruma</subject>
  <subject>Taşınmaz kültür varlığı</subject>
  <subject>Ibn Haldun</subject>
  <subject>Mukaddime</subject>
  <subject>Umran</subject>
  <subject>Medeniyet</subject>
  <subject>Şehir</subject>
  <subject>Planlama</subject>
  <subject>Uluslararası Mevzuat</subject>
  <subject>Tarih Felsefesi</subject>
  <subject>Hakikat</subject>
  <subject>Tarih</subject>
  <subject>Coğrafya</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2024-12-29</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Book section</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263577</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.263576</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Bug&amp;uuml;n hemen her &amp;uuml;lke kendi sınırları i&amp;ccedil;inde bulunan somut tarihi ve k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel mirası korumaya ve yaşatmaya d&amp;ouml;n&amp;uuml;k &amp;ouml;nemli bir &amp;ccedil;aba i&amp;ccedil;indedir. &amp;Uuml;lke y&amp;ouml;netimlerinin korumaya ve ayakta tutmaya &amp;ccedil;alıştıkları tarihi yapılar, ge&amp;ccedil;mişte &amp;ccedil;oğunlukla aynı değerler sistemine sahip toplulukların d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nce ve yaşam tarzının bir sonucu olarak &amp;uuml;retilmiş iken, aynı yapılar bug&amp;uuml;n &amp;ccedil;oğunlukla &amp;ccedil;eşitli medeniyetlerden farklı d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nce/değerler sistemine ve yaşam tarzına sahip insanlar tarafından korunmak ve kullanılmak durumunda kalmaktadır. G&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;z toplumları ile taşınmaz k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r varlıkları arasındaki uyum ve bağlılığı yeniden g&amp;ouml;zden ge&amp;ccedil;irmeye ihtiya&amp;ccedil; vardır. B&amp;ouml;ylesi bir ortamda taşınmaz k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r varlıkları ni&amp;ccedil;in korunmalı ve gelecek nesillere ne aktarılmalı sorularına tatmin edici cevaplar bulmak gerekmektedir.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;13. y&amp;uuml;zyılın yetiştirdiği en &amp;ouml;nemli filozoflardan biri olan İbn Haldun&amp;rsquo;un sosyoloji, tarih, coğrafya, hukuk ve siyaset konularında geliştirdiği kuramlar, &amp;ccedil;ağdaş kentsel koruma d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncesine alternatif bir bakış a&amp;ccedil;ısı sunarken, yukarıda sıralanan sorulara işlevsel cevaplar &amp;uuml;retmektedir. İbn Haldun, yaşadığı d&amp;ouml;nemde pek &amp;ccedil;ok devletin kurulup yıkıldığına şahitlik etmiş, &amp;ccedil;ok &amp;ccedil;eşitli h&amp;uuml;k&amp;uuml;mdarlara danışmanlık yapmış, &amp;uuml;st d&amp;uuml;zey devlet g&amp;ouml;revlerinde bulunmuş, &amp;ouml;mr&amp;uuml;n&amp;uuml; G&amp;uuml;neybatı Avrupa&amp;rsquo;dan Kuzey Afrika&amp;rsquo;ya kadar geniş bir coğrafyada ge&amp;ccedil;irmiş, g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;ze kadar ulaşan yazılı eserler bırakmış, bu sayede modern bilim ve felsefenin doğmasında ve gelişmesinde dayanak noktası olmuş bir şahsiyettir. İbn Haldun&amp;#39;un bakış a&amp;ccedil;ısı, felsefesi, kuramları ve kavramları g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;z kentsel koruma d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncesine alternatif bir bakış a&amp;ccedil;ısı getirebilecek ve yeni ışık tutabilecek &amp;ouml;zelliklere sahiptir. &amp;Ccedil;ağdaş kentsel koruma d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncesine ilave bir bakış sunmak adına bu &amp;ccedil;alışmada İbn Haldun&amp;#39;un &amp;quot;Mukaddime&amp;quot; adlı eseri detaylı bir incelemeye tabii tutulmuştur (Haldun, 2004; Haldun, 2013).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bu &amp;ccedil;alışma İbn Haldun&amp;rsquo;un perspektifinden bakarak d&amp;uuml;nyanın bug&amp;uuml;n sahip olduğu kentsel koruma d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncesine yeni katkılar yapmayı ama&amp;ccedil;lamaktadır. &amp;Ccedil;alışmada İbn Haldun&amp;rsquo;un kim olduğu kısaca tanıtılmakta, &amp;ccedil;ağdaş kentsel koruma d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncesinin zeminini oluşturan uluslararası yasal ve kurumsal &amp;ccedil;er&amp;ccedil;eve hakkında bilgi verilmektedir. Devamında İbn Haldun&amp;#39;un g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;z kentsel koruma d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncesine yapabileceği katkılar keşfedilerek &amp;ouml;zet şekilde a&amp;ccedil;ıklanmaktadır. &amp;Ccedil;alışmada belge analizi y&amp;ouml;ntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda &amp;ouml;nce akademik kaynaklar taranarak İbn Haldun&amp;rsquo;a ve uluslararası kentsel koruma mevzuatına ilişkin belgeler derlenmiş ve incelenmiştir. Sonra ise İbn Haldun&amp;rsquo;un &amp;quot;Mukaddime&amp;quot; adlı kitabının detaylı bir okuması ve incelemesi yapılmıştır. Bu okuma ve inceleme yapılırken İbn Haldun&amp;rsquo;un bakış a&amp;ccedil;ısı ve g&amp;ouml;r&amp;uuml;şleri &amp;ccedil;ağdaş kentsel koruma d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncesi ile ilişkilendirilmiştir. Sonu&amp;ccedil;ta, taşınmaz k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r varlıkları ni&amp;ccedil;in korunmalı ve gelecek nesillere ne aktarılmalı sorularına birtakım cevaplar &amp;uuml;retilmiştir. D&amp;uuml;nyanın bug&amp;uuml;n sahip olduğu kentsel koruma d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncesini geliştirmeye d&amp;ouml;n&amp;uuml;k tespitler i&amp;ccedil;eren bu &amp;ccedil;alışmanın kentsel koruma teorisi ve pratiğine bir katkı yapması &amp;uuml;mit edilmektedir.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
107
72
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 107107
İndirme 7272
Veri hacmi 150.3 MB150.3 MB
Tekil görüntülenme 9696
Tekil indirme 6666

Alıntı yap