Dergi makalesi Açık Erişim

Edirne İli Uzunköprü İlçesi Bağcılık Yapısının İncelenmesi

Korkutal, İlknur; Bahar, Elman; Güvemli Dündar, Damla


Citation Style Language JSON

{
 "DOI": "10.33202/comuagri.457451", 
 "abstract": "<p>Ara\u015ft\u0131rma populasyonunu Edirne ili Uzunk&ouml;pr&uuml; il&ccedil;esi Yenik&ouml;y Mahallesi, K\u0131rcasalih Beldesi ve Asl\u0131han&nbsp;K&ouml;y&uuml;&rsquo;ndeki &uuml;reticiler olu\u015fturmaktad\u0131r. Ara\u015ft\u0131rma sonlu populasyonda oranlar yard\u0131m\u0131yla &ouml;rnek hacmi belirleme&nbsp;y&ouml;ntemine g&ouml;re yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fmada materyal olarak y&ouml;re ba\u011flar\u0131 ve &uuml;reticileri se&ccedil;ilmi\u015f ve &ouml;rnekleme ile&nbsp;se&ccedil;ilen 115 &uuml;retici ile y&uuml;z y&uuml;ze bir anket program\u0131 y&uuml;r&uuml;t&uuml;lm&uuml;\u015ft&uuml;r. Anket sonucunda; y&ouml;re ba\u011flar\u0131n\u0131n 10da&rsquo;dan&nbsp;k&uuml;&ccedil;&uuml;k oldu\u011fu ve Yenik&ouml;y mahallesinde Hamburg Misketi ve Alphonse Lavalle&eacute;, K\u0131rcasalih beldesinde&nbsp;Papazkaras\u0131 ve Merlot, Asl\u0131han k&ouml;y&uuml;nde ise Papazkaras\u0131 ve Hamburg Misketi &ccedil;e\u015fitlerinin yo\u011fun olarak&nbsp;yeti\u015ftirildi\u011fi belirlenmi\u015ftir. Yenik&ouml;y&rsquo;de ankete kat\u0131lan ba\u011fc\u0131lar\u0131n %30,56&rsquo;s\u0131 1000kg/da; K\u0131rcasalih&rsquo;te %44&rsquo;&uuml;&nbsp;1000kg/da ve Asl\u0131han&rsquo;da %35,29&rsquo;unun 500kg/da sofral\u0131k &uuml;z&uuml;m verimi almaktad\u0131r, ancak bu verim olduk&ccedil;a&nbsp;d&uuml;\u015f&uuml;kt&uuml;r. Ankete kat\u0131lan ba\u011fc\u0131lar\u0131n; Yenik&ouml;y %27,91&rsquo;i, K\u0131rcasalih %31,58&rsquo;i ve Asl\u0131han %5,88&rsquo;i ba\u011flar\u0131nda&nbsp;sulama yapmaktad\u0131rlar. Ba\u011fc\u0131lar\u0131n verim ve kaliteyi art\u0131rmak i&ccedil;in sulama, g&uuml;breleme gibi k&uuml;lt&uuml;rel i\u015flemleri&nbsp;d&uuml;zenli yapmalar\u0131 gerekmektedir. Yenik&ouml;y ba\u011flar\u0131n\u0131n %72,09&rsquo;u, K\u0131rcasalih ba\u011flar\u0131n\u0131n %71,05&rsquo;i ve Asl\u0131han&nbsp;ba\u011flar\u0131n\u0131n %61,76&rsquo;s\u0131 kimyasal g&uuml;bre kullanmaktad\u0131r. G&ouml;r&uuml;ld&uuml;\u011f&uuml; &uuml;zere &uuml;reticilerin &ccedil;o\u011funlu\u011fu ba\u011flar\u0131n\u0131 kimyasal&nbsp;g&uuml;breler kullanarak g&uuml;brelemektedirler. Yenik&ouml;y ba\u011flar\u0131n\u0131n %81,40&rsquo;\u0131, K\u0131rcasalih ba\u011flar\u0131n\u0131n %71,05&rsquo;i ve Asl\u0131han&nbsp;ba\u011flar\u0131n\u0131n %47,06&rsquo;s\u0131 Kordon Royat \u015feklinde terbiye edilmi\u015ftir. Bu oran sadece Asl\u0131han k&ouml;y&uuml;nde %50&rsquo;nin alt\u0131nda&nbsp;kalm\u0131\u015ft\u0131r. T&uuml;m veriler incelendi\u011finde Yenik&ouml;y mahallesinin ba\u011fc\u0131l\u0131k konusunda daha bilin&ccedil;li ve modern&nbsp;&ccedil;al\u0131\u015fmalarla &uuml;retimi s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;\u011f&uuml;, bunu K\u0131rcasalih beldesinin izledi\u011fi ortaya konmu\u015ftur. Asl\u0131han k&ouml;y&uuml; ba\u011flar\u0131&nbsp;2015 y\u0131l\u0131nda ya\u015fan\u0131lan sel felaketinden sonra eski haline d&ouml;nememi\u015ftir. Ayr\u0131ca y&ouml;reye &ouml;zg&uuml; Papazkaras\u0131&nbsp;&ccedil;e\u015fidinin yeti\u015ftiricili\u011finin devam etmesi ve geli\u015ftirilmesi i&ccedil;in gereken d&uuml;zenlemelerin en k\u0131sa s&uuml;rede yap\u0131lmas\u0131&nbsp;da yerinde olacakt\u0131r.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Korkutal", 
   "given": " \u0130lknur"
  }, 
  {
   "family": "Bahar", 
   "given": " Elman"
  }, 
  {
   "family": "G\u00fcvemli D\u00fcndar", 
   "given": " Damla"
  }
 ], 
 "id": "263567", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2019, 
    2, 
    4
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "title": "Edirne \u0130li Uzunk\u00f6pr\u00fc \u0130l\u00e7esi Ba\u011fc\u0131l\u0131k Yap\u0131s\u0131n\u0131n \u0130ncelenmesi", 
 "type": "article-journal"
}
70
20
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 70
İndirme 20
Veri hacmi 31.0 MB
Tekil görüntülenme 68
Tekil indirme 20

Alıntı yap