Konferans bildirisi Açık Erişim

Modern insanlarda çene evrimi ve 20 yaş dişlerinin durumu: paleontolojik ve morfolojik incelemeler

Zariç, Özgür Eren; Tekkaş, Ahmet; Yıldırım, Gamze; Çelekli, Abuzer


JSON

{
 "conceptrecid": "263245", 
 "created": "2023-10-28T16:05:01.648049+00:00", 
 "doi": "10.5281/zenodo.8361987", 
 "files": [
  {
   "bucket": "7b91ca4c-277f-4319-9a5c-1343de325f8f", 
   "checksum": "md5:8b833e2a6ce4e7b079854c702fac0a5f", 
   "key": "Modern insanlarda \u00e7ene evrimi ve 20 ya\u015f di\u015flerinin durumu paleontolojik ve morfolojik incelemeler (1).pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/7b91ca4c-277f-4319-9a5c-1343de325f8f/Modern%20insanlarda%20%C3%A7ene%20evrimi%20ve%2020%20ya%C5%9F%20di%C5%9Flerinin%20durumu%20paleontolojik%20ve%20morfolojik%20incelemeler%20%281%29.pdf"
   }, 
   "size": 686294, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 263246, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.5281/zenodo.8361987.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/7b91ca4c-277f-4319-9a5c-1343de325f8f", 
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.8361987", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263246", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/263246", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263246"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "Gaziantep \u00dcniversitesi", 
    "name": "Zari\u00e7, \u00d6zg\u00fcr Eren", 
    "orcid": "0000-0001-5293-871X"
   }, 
   {
    "affiliation": "Gaziantep \u00dcniversitesi", 
    "name": "Tekka\u015f, Ahmet"
   }, 
   {
    "affiliation": "Gaziantep \u00dcniversitesi", 
    "name": "Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Gamze"
   }, 
   {
    "affiliation": "Gaziantep \u00dcniversitesi", 
    "name": "\u00c7elekli, Abuzer", 
    "orcid": "0000-0002-2448-4957"
   }
  ], 
  "description": "<p>Giri\u015f-Ama&ccedil;: B&uuml;y&uuml;k insans\u0131 maymunlar\u0131n (Primat) &ccedil;ene yap\u0131s\u0131 ve di\u015fleri, evrim s&uuml;recinde &ouml;nemli de\u011fi\u015fimler ge&ccedil;irmi\u015ftir. Bu de\u011fi\u015fimler, modern insanlar\u0131n (Homo sapiens sapiens) &ccedil;ene yap\u0131s\u0131n\u0131n ve di\u015flerinin paleontolojik ve morfolojik olarak incelenmesiyle anla\u015f\u0131labilir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n amac\u0131, modern insanlarda &ccedil;ene evrimi ve 20 ya\u015f di\u015flerinin durumu hakk\u0131nda yap\u0131lan paleontolojik ve morfolojik incelemelerini derlemek ve bu konuda yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n sonu&ccedil;lar\u0131n\u0131 sunmakt\u0131r. Gere&ccedil;-Y&ouml;ntem: Google Scholar, Web of Science, Pub Med, Scopus ve Mendeley veri tabanlar\u0131nda konunun anahtar kelimeleri ve uygun kombinasyonlar\u0131 kullanarak bu &ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n amac\u0131n\u0131 destekleyecek g&uuml;ncel yay\u0131nlar toplanm\u0131\u015ft\u0131r. Yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalar, genellikle paleontolojik ve morfolojik incelemeler bar\u0131nd\u0131rmaktad\u0131r. \u0130nsanlar\u0131n &ccedil;ene yap\u0131s\u0131ndaki ve di\u015flerindeki de\u011fi\u015fimleri anlamak i&ccedil;in fosillerin incelenmesi, di\u015flerin morfolojik &ouml;zelliklerinin analizi ve modern insanlar\u0131n &ccedil;ene yap\u0131s\u0131 ve di\u015flerinin kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 gibi y&ouml;ntemleri i&ccedil;ermektedir. Bulgular-Sonu&ccedil;: Fosillerin incelenmesiyle, modern insanlar\u0131n &ccedil;ene yap\u0131s\u0131n\u0131n nas\u0131l de\u011fi\u015fti\u011fini ve bu de\u011fi\u015fimlerin ne zaman ve neden meydana geldi\u011fini; di\u015flerin morfolojik &ouml;zelliklerinin analizinin yap\u0131lmas\u0131 insanlar\u0131n beslenme al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131n\u0131n evrim s&uuml;recinde nas\u0131l de\u011fi\u015fti\u011fini g&ouml;stermektedir. Fosillerin incelenmesi g&uuml;n&uuml;m&uuml;zdeki di\u015flerin morfolojik yap\u0131lar\u0131na g&ouml;re de\u011fi\u015fimlerini vermektedir. Baz\u0131 ara\u015ft\u0131rmalarda, konik \u0131\u015f\u0131nl\u0131 bilgisayarl\u0131 tomografi kullanarak alt &ccedil;ene k&uuml;&ccedil;&uuml;k az\u0131 di\u015flerinin k&ouml;k kanal anatomisinin yap\u0131sal konfig&uuml;rasyonlar\u0131n\u0131 ve kron-k&ouml;k oran\u0131n\u0131 incelemek gibi daha teknolojik y&ouml;ntemler de kullanmaktad\u0131r. Modern insanlar\u0131n &ccedil;ene yap\u0131s\u0131n\u0131n, &ouml;zellikle de &ccedil;ene k&uuml;&ccedil;&uuml;lmesinin, di\u015flerin boyutlar\u0131n\u0131n ve say\u0131s\u0131n\u0131n azalmas\u0131na neden olup, tarihsel s&uuml;re&ccedil; i&ccedil;erisindeki beslenme al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n duruma etkisini g&ouml;stermektedir. Ayr\u0131ca, 20 ya\u015f di\u015flerinin modern insanlarda s\u0131kl\u0131kla &ccedil;\u0131k\u0131\u015f problemleri ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ve bu problemlerin modern beslenme al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131 ile ili\u015fkili olabilece\u011fi belirtilmektedir. K&ouml;relmi\u015f 20 ya\u015f di\u015flerinin ve k&uuml;&ccedil;&uuml;lm&uuml;\u015f &ccedil;enenin ortodontik problemlere sebep oldu\u011fu g&ouml;r&uuml;lm&uuml;\u015ft&uuml;r. Modern insanlarda &ccedil;ene evrimi ve 20 ya\u015f di\u015flerinin durumu hakk\u0131nda yap\u0131lan paleontolojik ve morfolojik incelemeler, insan anatomisi ve evrimi hakk\u0131nda &ouml;nemli bilgiler sa\u011flamaktad\u0131r. Bu bilgiler, di\u015f hekimli\u011fi, antropoloji ve evrimsel biyoloji gibi alanlarda kullan\u0131labilir ve insan anatomisi ve evrimi hakk\u0131ndaki genel anlay\u0131\u015f\u0131m\u0131z\u0131 art\u0131rabilir.</p>", 
  "doi": "10.5281/zenodo.8361987", 
  "has_grant": false, 
  "imprint": {
   "isbn": "978-605-73470-1-5"
  }, 
  "journal": {
   "pages": "190", 
   "title": "25. Ulusal Biyoloji Kongresi"
  }, 
  "keywords": [
   "20 ya\u015f di\u015fleri", 
   "Beslenme al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131", 
   "\u00c7ene yap\u0131s\u0131", 
   "Evrim", 
   "Morfoloji", 
   "Paleontoloji"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-4.0"
  }, 
  "meeting": {
   "acronym": "ubikon2023", 
   "dates": "13-15 Temmuz 2023", 
   "place": "\u0130zmir, T\u00fcrkiye", 
   "title": "25. Ulusal Biyoloji Kongresi", 
   "url": "http://www.ubikon2023.org"
  }, 
  "publication_date": "2023-07-15", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.5281/zenodo.8361987", 
    "relation": "isIdenticalTo", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "263246"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "263245"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "conferencepaper", 
   "title": "Konferans bildirisi", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Temel Bilimler > Ya\u015fam Bilimleri"
  ], 
  "title": "Modern insanlarda \u00e7ene evrimi ve 20 ya\u015f di\u015flerinin durumu: paleontolojik ve morfolojik incelemeler"
 }, 
 "owners": [
  1408
 ], 
 "revision": 3, 
 "stats": {
  "downloads": 96.0, 
  "unique_downloads": 81.0, 
  "unique_views": 148.0, 
  "version_downloads": 96.0, 
  "version_unique_downloads": 81.0, 
  "version_unique_views": 148.0, 
  "version_views": 161.0, 
  "version_volume": 65884224.0, 
  "views": 161.0, 
  "volume": 65884224.0
 }, 
 "updated": "2023-10-28T16:06:03.429207+00:00"
}
161
96
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 161
İndirme 96
Veri hacmi 65.9 MB
Tekil görüntülenme 148
Tekil indirme 81

Alıntı yap