Tez Açık Erişim

LİF VE UÇUCU KÜL KATKILI POLİMER İÇİ BOŞ KAZIKLARIN YUMUŞAK KİL ZEMİNLERDEKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

ARTUK, FATİH


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 252418, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-4798-9277", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "ATAT\u00dcRK \u00dcN\u0130VERS\u0130TES\u0130", 
   "name": "ARTUK, FAT\u0130H"
  }
 ], 
 "datePublished": "2016-06-22", 
 "description": "<p>Kaz\u0131kl\u0131 temeller, y&uuml;zeysel temellerin yetersiz oldu\u011fu ve y&uuml;ksek y&uuml;k kapasitelerini kar\u015f\u0131lamak amac\u0131yla karasal alanlarda ve denizlerde yayg\u0131n olarak kullan\u0131lan temel t&uuml;r&uuml;d&uuml;r. Kaz\u0131klar malzeme bak\u0131m\u0131ndan ah\u015fap, beton, &ccedil;elik veya kompozit malzemelerden imal edilirler. Geleneksel kaz\u0131klar\u0131n korozyon ve bozulma gibi etkiler nedeniyle s\u0131n\u0131rl\u0131 kullan\u0131m &ouml;mr&uuml; katk\u0131l\u0131 polimer kaz\u0131klar\u0131n kullan\u0131m\u0131n\u0131 her ge&ccedil;en g&uuml;n art\u0131rmaktad\u0131r. Bu sebeple, bu &ccedil;al\u0131\u015fmada lif ve u&ccedil;ucu k&uuml;l katk\u0131l\u0131 polimer i&ccedil;i bo\u015f kaz\u0131klar\u0131n yumu\u015fak kil zeminlerde uygulanabilirli\u011fi k&uuml;&ccedil;&uuml;k boyutlu model deneyler ile ara\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fma kapsam\u0131nda 5 farkl\u0131 lif, u&ccedil;ucu k&uuml;l ve polimer kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 kaz\u0131k malzemesi olarak kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Kaz\u0131klar ise u&ccedil; kaz\u0131k olarak d&ouml;rt farkl\u0131 &ccedil;apta (35 mm, 50 mm, 60 mm ve 70 mm) ve &uuml;&ccedil; farkl\u0131 tipte (i&ccedil;i bo\u015f, i&ccedil;i bo\u015f-alt\u0131 kapal\u0131 ve k\u0131rma ta\u015f dolgulu) kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Yumu\u015fak kil zemin olarak plastik k\u0131vamda CL (d&uuml;\u015f&uuml;k plastisiteli kil) s\u0131n\u0131f\u0131 kaolin kili kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Yap\u0131lan model deney sonu&ccedil;lar\u0131na g&ouml;re i&ccedil;i bo\u015f kaz\u0131klar en y&uuml;ksek kaz\u0131k ta\u015f\u0131ma kapasitesini vermi\u015flerdir. Kaz\u0131k &ccedil;ap\u0131n\u0131n artmas\u0131 genel olarak kaz\u0131k kapasite de\u011ferlerini art\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r. Sonu&ccedil;ta lif ve u&ccedil;ucu k&uuml;l katk\u0131l\u0131 polimer i&ccedil;i bo\u015f kaz\u0131klar\u0131n yumu\u015fak kil zeminlerde rahatl\u0131kla kullan\u0131labilece\u011fi s&ouml;ylenebilir.</p>", 
 "headline": "L\u0130F VE U\u00c7UCU K\u00dcL KATKILI POL\u0130MER \u0130\u00c7\u0130 BO\u015e KAZIKLARIN YUMU\u015eAK K\u0130L ZEM\u0130NLERDEK\u0130 DAVRANI\u015eININ DENEYSEL OLARAK ARA\u015eTIRILMASI", 
 "identifier": 252418, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "Yumu\u015fak kil", 
  "i\u00e7i bo\u015f kaz\u0131k", 
  "u\u00e7 kaz\u0131k", 
  "polimer", 
  "u\u00e7ucu k\u00fcl"
 ], 
 "license": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", 
 "name": "L\u0130F VE U\u00c7UCU K\u00dcL KATKILI POL\u0130MER \u0130\u00c7\u0130 BO\u015e KAZIKLARIN YUMU\u015eAK K\u0130L ZEM\u0130NLERDEK\u0130 DAVRANI\u015eININ DENEYSEL OLARAK ARA\u015eTIRILMASI", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252418"
}
17
14
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 1717
İndirme 1414
Veri hacmi 51.4 MB51.4 MB
Tekil görüntülenme 1616
Tekil indirme 1414

Alıntı yap