Tez Açık Erişim

LİF VE UÇUCU KÜL KATKILI POLİMER İÇİ BOŞ KAZIKLARIN YUMUŞAK KİL ZEMİNLERDEKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

ARTUK, FATİH


Citation Style Language JSON

{
 "URL": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252418", 
 "abstract": "<p>Kaz\u0131kl\u0131 temeller, y&uuml;zeysel temellerin yetersiz oldu\u011fu ve y&uuml;ksek y&uuml;k kapasitelerini kar\u015f\u0131lamak amac\u0131yla karasal alanlarda ve denizlerde yayg\u0131n olarak kullan\u0131lan temel t&uuml;r&uuml;d&uuml;r. Kaz\u0131klar malzeme bak\u0131m\u0131ndan ah\u015fap, beton, &ccedil;elik veya kompozit malzemelerden imal edilirler. Geleneksel kaz\u0131klar\u0131n korozyon ve bozulma gibi etkiler nedeniyle s\u0131n\u0131rl\u0131 kullan\u0131m &ouml;mr&uuml; katk\u0131l\u0131 polimer kaz\u0131klar\u0131n kullan\u0131m\u0131n\u0131 her ge&ccedil;en g&uuml;n art\u0131rmaktad\u0131r. Bu sebeple, bu &ccedil;al\u0131\u015fmada lif ve u&ccedil;ucu k&uuml;l katk\u0131l\u0131 polimer i&ccedil;i bo\u015f kaz\u0131klar\u0131n yumu\u015fak kil zeminlerde uygulanabilirli\u011fi k&uuml;&ccedil;&uuml;k boyutlu model deneyler ile ara\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fma kapsam\u0131nda 5 farkl\u0131 lif, u&ccedil;ucu k&uuml;l ve polimer kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 kaz\u0131k malzemesi olarak kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Kaz\u0131klar ise u&ccedil; kaz\u0131k olarak d&ouml;rt farkl\u0131 &ccedil;apta (35 mm, 50 mm, 60 mm ve 70 mm) ve &uuml;&ccedil; farkl\u0131 tipte (i&ccedil;i bo\u015f, i&ccedil;i bo\u015f-alt\u0131 kapal\u0131 ve k\u0131rma ta\u015f dolgulu) kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Yumu\u015fak kil zemin olarak plastik k\u0131vamda CL (d&uuml;\u015f&uuml;k plastisiteli kil) s\u0131n\u0131f\u0131 kaolin kili kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Yap\u0131lan model deney sonu&ccedil;lar\u0131na g&ouml;re i&ccedil;i bo\u015f kaz\u0131klar en y&uuml;ksek kaz\u0131k ta\u015f\u0131ma kapasitesini vermi\u015flerdir. Kaz\u0131k &ccedil;ap\u0131n\u0131n artmas\u0131 genel olarak kaz\u0131k kapasite de\u011ferlerini art\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r. Sonu&ccedil;ta lif ve u&ccedil;ucu k&uuml;l katk\u0131l\u0131 polimer i&ccedil;i bo\u015f kaz\u0131klar\u0131n yumu\u015fak kil zeminlerde rahatl\u0131kla kullan\u0131labilece\u011fi s&ouml;ylenebilir.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "ARTUK", 
   "given": " FAT\u0130H"
  }
 ], 
 "id": "252418", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2016, 
    6, 
    22
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "title": "L\u0130F VE U\u00c7UCU K\u00dcL KATKILI POL\u0130MER \u0130\u00c7\u0130 BO\u015e KAZIKLARIN YUMU\u015eAK K\u0130L ZEM\u0130NLERDEK\u0130 DAVRANI\u015eININ DENEYSEL OLARAK ARA\u015eTIRILMASI", 
 "type": "thesis"
}
88
62
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 8888
İndirme 6262
Veri hacmi 227.6 MB227.6 MB
Tekil görüntülenme 8181
Tekil indirme 5555

Alıntı yap