Tez Açık Erişim

LİF VE UÇUCU KÜL KATKILI POLİMER İÇİ BOŞ KAZIKLARIN YUMUŞAK KİL ZEMİNLERDEKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

ARTUK, FATİH


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.252417", 
 "conceptrecid": "252417", 
 "created": "2023-05-20T19:54:58.357707+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.252418", 
 "files": [
  {
   "bucket": "566aae36-7db3-42a9-bff5-03b4d920eabd", 
   "checksum": "md5:bcf8968aec3d399786f30862ab99659c", 
   "key": "434839.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/566aae36-7db3-42a9-bff5-03b4d920eabd/434839.pdf"
   }, 
   "size": 3670279, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 252418, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252418.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/566aae36-7db3-42a9-bff5-03b4d920eabd", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252417.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252417", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252418", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252418", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/252418", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252418"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "ATAT\u00dcRK \u00dcN\u0130VERS\u0130TES\u0130", 
    "name": "ARTUK, FAT\u0130H", 
    "orcid": "0000-0003-4798-9277"
   }
  ], 
  "description": "<p>Kaz\u0131kl\u0131 temeller, y&uuml;zeysel temellerin yetersiz oldu\u011fu ve y&uuml;ksek y&uuml;k kapasitelerini kar\u015f\u0131lamak amac\u0131yla karasal alanlarda ve denizlerde yayg\u0131n olarak kullan\u0131lan temel t&uuml;r&uuml;d&uuml;r. Kaz\u0131klar malzeme bak\u0131m\u0131ndan ah\u015fap, beton, &ccedil;elik veya kompozit malzemelerden imal edilirler. Geleneksel kaz\u0131klar\u0131n korozyon ve bozulma gibi etkiler nedeniyle s\u0131n\u0131rl\u0131 kullan\u0131m &ouml;mr&uuml; katk\u0131l\u0131 polimer kaz\u0131klar\u0131n kullan\u0131m\u0131n\u0131 her ge&ccedil;en g&uuml;n art\u0131rmaktad\u0131r. Bu sebeple, bu &ccedil;al\u0131\u015fmada lif ve u&ccedil;ucu k&uuml;l katk\u0131l\u0131 polimer i&ccedil;i bo\u015f kaz\u0131klar\u0131n yumu\u015fak kil zeminlerde uygulanabilirli\u011fi k&uuml;&ccedil;&uuml;k boyutlu model deneyler ile ara\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fma kapsam\u0131nda 5 farkl\u0131 lif, u&ccedil;ucu k&uuml;l ve polimer kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 kaz\u0131k malzemesi olarak kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Kaz\u0131klar ise u&ccedil; kaz\u0131k olarak d&ouml;rt farkl\u0131 &ccedil;apta (35 mm, 50 mm, 60 mm ve 70 mm) ve &uuml;&ccedil; farkl\u0131 tipte (i&ccedil;i bo\u015f, i&ccedil;i bo\u015f-alt\u0131 kapal\u0131 ve k\u0131rma ta\u015f dolgulu) kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Yumu\u015fak kil zemin olarak plastik k\u0131vamda CL (d&uuml;\u015f&uuml;k plastisiteli kil) s\u0131n\u0131f\u0131 kaolin kili kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Yap\u0131lan model deney sonu&ccedil;lar\u0131na g&ouml;re i&ccedil;i bo\u015f kaz\u0131klar en y&uuml;ksek kaz\u0131k ta\u015f\u0131ma kapasitesini vermi\u015flerdir. Kaz\u0131k &ccedil;ap\u0131n\u0131n artmas\u0131 genel olarak kaz\u0131k kapasite de\u011ferlerini art\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r. Sonu&ccedil;ta lif ve u&ccedil;ucu k&uuml;l katk\u0131l\u0131 polimer i&ccedil;i bo\u015f kaz\u0131klar\u0131n yumu\u015fak kil zeminlerde rahatl\u0131kla kullan\u0131labilece\u011fi s&ouml;ylenebilir.</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.252418", 
  "has_grant": false, 
  "keywords": [
   "Yumu\u015fak kil", 
   "i\u00e7i bo\u015f kaz\u0131k", 
   "u\u00e7 kaz\u0131k", 
   "polimer", 
   "u\u00e7ucu k\u00fcl"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-sa"
  }, 
  "publication_date": "2016-06-22", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.252417", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252418"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252417"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "thesis", 
   "title": "Tez", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Teknik Bilimler > \u0130n\u015faat M\u00fchendisli\u011fi > Geoteknik > Temel M\u00fchendisli\u011fi"
  ], 
  "title": "L\u0130F VE U\u00c7UCU K\u00dcL KATKILI POL\u0130MER \u0130\u00c7\u0130 BO\u015e KAZIKLARIN YUMU\u015eAK K\u0130L ZEM\u0130NLERDEK\u0130 DAVRANI\u015eININ DENEYSEL OLARAK ARA\u015eTIRILMASI"
 }, 
 "owners": [
  1048
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 58.0, 
  "unique_downloads": 52.0, 
  "unique_views": 78.0, 
  "version_downloads": 58.0, 
  "version_unique_downloads": 52.0, 
  "version_unique_views": 78.0, 
  "version_views": 85.0, 
  "version_volume": 212876182.0, 
  "views": 85.0, 
  "volume": 212876182.0
 }, 
 "updated": "2023-05-20T19:54:58.404432+00:00"
}
85
58
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 8585
İndirme 5858
Veri hacmi 212.9 MB212.9 MB
Tekil görüntülenme 7878
Tekil indirme 5252

Alıntı yap