Kitap bölümü Açık Erişim

Balıkesir Niçin Stratejik Olarak Planlanmalıdır?

Eren, Fatih


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252304</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="b">Nobel Akademik Yayıncılık</subfield>
  <subfield code="t">BALIKESIR 18 Planlama Sorunu 18 Stratejik Çözüm</subfield>
  <subfield code="z">978-605-320-816-7</subfield>
  <subfield code="g">43-53</subfield>
  <subfield code="a">Ankara</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Balıkesir ile ilgili ayrıntılı değerlendirmelere ge&amp;ccedil;meden &amp;ouml;nce, bu b&amp;ouml;l&amp;uuml;mde T&amp;uuml;rkiye Planlama Sistemi&amp;rsquo;nin genel durumundan kısaca bahsetmekte fayda vardır. T&amp;uuml;rkiye planlama sisteminin temelleri &amp;ldquo;Akılcıl Kapsamlı Planlama Yaklaşımı&amp;rdquo;nın &amp;uuml;rettiği &amp;ldquo;plan hiyerarşisi&amp;rdquo; ilkesine dayanmaktadır. İmar mevzuatı, bu anlayışa uygun olarak hazırlanmış, planlamaya ilişkin kurumsal yapı yine bu anlayışa g&amp;ouml;re oluşturulmuştur. 1900&amp;rsquo;l&amp;uuml; yılların ilk &amp;ccedil;eyreğinde ortaya atılan ve 1980&amp;rsquo;lere kadar ge&amp;ccedil;erliliğini koruyan bu planlama yaklaşımı artık i&amp;ccedil;inde bulunduğumuz yeni &amp;ccedil;ağın ihtiya&amp;ccedil;larına tam olarak cevap veremez hale gelmiştir. Bu doğrultuda T&amp;uuml;rkiye, son 30 yıl i&amp;ccedil;inde planlama sistemini iyileştirmek ve daha iyi &amp;ccedil;alışır hale getirmek i&amp;ccedil;in &amp;ldquo;Stratejik Planlama Yaklaşımı&amp;rdquo;nın temel ilke ve felsefesini benimseyen bir dizi yasal ve kurumsal d&amp;uuml;zenlemeye gitmiştir. Bu d&amp;uuml;zenlemeler sonucunda mevcut planlama sisteminin temelleri değişmiş, ancak başlı başına stratejik planlama anlayışı temelinde yeni bir planlama sistemine de ge&amp;ccedil;ilememiştir.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;T&amp;uuml;rkiye planlama sisteminin bug&amp;uuml;n &amp;ldquo;Akılcıl Kapsamlı Planlama Yaklaşımı&amp;rdquo; ve &amp;ldquo;Stratejik Planlama Yaklaşımı&amp;rdquo; arasında bir yerde durduğunu, bu iki yaklaşım arasında bir sentez &amp;uuml;retmeye &amp;ccedil;alıştığını s&amp;ouml;ylemek m&amp;uuml;mk&amp;uuml;nd&amp;uuml;r. Bununla beraber sistem, yıldan yıla stratejik planlama yaklaşımına daha fazla yakınlaşmaktadır. Bu y&amp;ouml;nelimin arka planında T&amp;uuml;rkiye H&amp;uuml;k&amp;uuml;meti&amp;rsquo;nin 2008 yılında kabul ettiği &amp;ldquo;T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin Stratejik Vizyon 2023 Belgesi&amp;rdquo; yatmaktadır. Bu belge T&amp;uuml;rkiye Cumhuriyeti&amp;rsquo;nin 100. kuruluş yıld&amp;ouml;n&amp;uuml;m&amp;uuml; olan 2023 yılında, &amp;uuml;lkeyi &amp;ldquo;muassır medeniyetler seviyesine &amp;ccedil;ıkartacak ve T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin uluslararası ekonomik konumunu y&amp;uuml;kseltecek&amp;rdquo; &amp;ccedil;ok &amp;ouml;nemli makro kararlar i&amp;ccedil;ermektedir. 2023 Vizyonunda &amp;ldquo;Ekonomi&amp;rdquo; başlığı altında başta ulaşım ve lojistik olmak &amp;uuml;zere pek &amp;ccedil;ok yenilik&amp;ccedil;i sekt&amp;ouml;r, T&amp;uuml;rkiye i&amp;ccedil;in stratejik lokomotif sekt&amp;ouml;rler olarak belirlenmiştir. Bel44 Fatih EREN genin kabul edilmesiyle beraber T&amp;uuml;rkiye, belirlenen sekt&amp;ouml;rlerde hızlı gelişmenin sağlanması i&amp;ccedil;in b&amp;uuml;y&amp;uuml;k &amp;ouml;l&amp;ccedil;ekli projeler d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nmeye ve bu b&amp;uuml;y&amp;uuml;k projelerin hayata ge&amp;ccedil;irileceği şehirlere ilişkin &amp;ccedil;ok boyutlu araştırma, planlama ve hazırlık &amp;ccedil;alışmaları y&amp;uuml;r&amp;uuml;tmeye başlamıştır. T&amp;uuml;rkiye şehirlerinin stratejik d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;lerek planlanması gereği, sırasıyla 2009 yılında ilan edilen Kentleşme Şurası Sonu&amp;ccedil; Bildirgesinde; 2011 yılında kabul edilen 61. H&amp;uuml;k&amp;uuml;met Programında; 2011 yılında &amp;ccedil;ıkarılan 644 sayılı Kanun H&amp;uuml;km&amp;uuml;nde Kararnamede; 2013 yılında değiştirilen 3194 sayılı İmar Kanunu Değişikliğinde ve 2014 yılında kabul edilen 10.Kalkınma Planında a&amp;ccedil;ık&amp;ccedil;a dile getirilmiş, bu y&amp;ouml;nde girişimlere ve &amp;ccedil;abalara hız verilmiştir.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ger&amp;ccedil;ekten de jeopolitik konumu gereği &amp;ccedil;ok dinamik &amp;ouml;zellikler sergileyen T&amp;uuml;rkiye şehirlerinin, hantal hiyerarşik ve b&amp;uuml;rokratik bir yapı ile; zaman alan ve değişikliklere ayak uyduramayan karar &amp;uuml;retme mek&amp;acirc;nizmaları ile; planlamanın uygulamadan ayrı d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;ld&amp;uuml;ğ&amp;uuml; bir sistemle; ve ağırlıklı olarak fiziksel gelişmeye odaklı imar plancılığı anlayışı ile planlanarak y&amp;ouml;netilemeyeceği a&amp;ccedil;ıktır. Balıkesir, her a&amp;ccedil;ıdan stratejik d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;lerek planlanması gereken T&amp;uuml;rkiye şehirlerinin başında gelmektedir. Bu &amp;ccedil;alışmada &amp;ldquo;Balıkesir ni&amp;ccedil;in stratejik olarak planlanmalıdır?&amp;rdquo; sorusuna bir cevap aranmaktadır. İlk b&amp;ouml;l&amp;uuml;mde stratejik planlamanın genel &amp;ouml;zelliklerinden bahsedilmekte, ikinci b&amp;ouml;l&amp;uuml;mde Balıkesir&amp;rsquo;de stratejik d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nmemizi gerektiren hususlara sırasıyla değinilmektedir. Bu araştırmada literat&amp;uuml;r taraması, saha araştırması, g&amp;ouml;zlem, derinlemesine g&amp;ouml;r&amp;uuml;şme, odak grup g&amp;ouml;r&amp;uuml;şmesi ve dok&amp;uuml;man incelemesi y&amp;ouml;ntemleri birlikte kullanılmıştır.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-7420-3538</subfield>
  <subfield code="a">Eren, Fatih</subfield>
  <subfield code="u">İstanbul Teknik Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252305/files/Balıkesir Niçin Stratejik Olarak Planlanmalıdır.pdf</subfield>
  <subfield code="z">md5:f561b8de139ce2804f570545ab696c81</subfield>
  <subfield code="s">1110002</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Balıkesir</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Şehir</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Bölge</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Planlama</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Stratejik</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Marmara</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kent</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">252305</controlfield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252305</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2017-12-10</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20230309124229.0</controlfield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Balıkesir Niçin Stratejik Olarak Planlanmalıdır?</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-kent-mekan</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">section</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">user-kent-mekan</subfield>
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252305</subfield>
 </datafield>
</record>
70
28
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 7070
İndirme 2828
Veri hacmi 31.1 MB31.1 MB
Tekil görüntülenme 6161
Tekil indirme 2626

Alıntı yap