Kitap bölümü Açık Erişim

Balıkesir Niçin Stratejik Olarak Planlanmalıdır?

Eren, Fatih


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 252305, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-7420-3538", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "\u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesi", 
   "name": "Eren, Fatih"
  }
 ], 
 "datePublished": "2017-12-10", 
 "description": "<p>Bal\u0131kesir ile ilgili ayr\u0131nt\u0131l\u0131 de\u011ferlendirmelere ge&ccedil;meden &ouml;nce, bu b&ouml;l&uuml;mde T&uuml;rkiye Planlama Sistemi&rsquo;nin genel durumundan k\u0131saca bahsetmekte fayda vard\u0131r. T&uuml;rkiye planlama sisteminin temelleri &ldquo;Ak\u0131lc\u0131l Kapsaml\u0131 Planlama Yakla\u015f\u0131m\u0131&rdquo;n\u0131n &uuml;retti\u011fi &ldquo;plan hiyerar\u015fisi&rdquo; ilkesine dayanmaktad\u0131r. \u0130mar mevzuat\u0131, bu anlay\u0131\u015fa uygun olarak haz\u0131rlanm\u0131\u015f, planlamaya ili\u015fkin kurumsal yap\u0131 yine bu anlay\u0131\u015fa g&ouml;re olu\u015fturulmu\u015ftur. 1900&rsquo;l&uuml; y\u0131llar\u0131n ilk &ccedil;eyre\u011finde ortaya at\u0131lan ve 1980&rsquo;lere kadar ge&ccedil;erlili\u011fini koruyan bu planlama yakla\u015f\u0131m\u0131 art\u0131k i&ccedil;inde bulundu\u011fumuz yeni &ccedil;a\u011f\u0131n ihtiya&ccedil;lar\u0131na tam olarak cevap veremez hale gelmi\u015ftir. Bu do\u011frultuda T&uuml;rkiye, son 30 y\u0131l i&ccedil;inde planlama sistemini iyile\u015ftirmek ve daha iyi &ccedil;al\u0131\u015f\u0131r hale getirmek i&ccedil;in &ldquo;Stratejik Planlama Yakla\u015f\u0131m\u0131&rdquo;n\u0131n temel ilke ve felsefesini benimseyen bir dizi yasal ve kurumsal d&uuml;zenlemeye gitmi\u015ftir. Bu d&uuml;zenlemeler sonucunda mevcut planlama sisteminin temelleri de\u011fi\u015fmi\u015f, ancak ba\u015fl\u0131 ba\u015f\u0131na stratejik planlama anlay\u0131\u015f\u0131 temelinde yeni bir planlama sistemine de ge&ccedil;ilememi\u015ftir.</p>\n\n<p>T&uuml;rkiye planlama sisteminin bug&uuml;n &ldquo;Ak\u0131lc\u0131l Kapsaml\u0131 Planlama Yakla\u015f\u0131m\u0131&rdquo; ve &ldquo;Stratejik Planlama Yakla\u015f\u0131m\u0131&rdquo; aras\u0131nda bir yerde durdu\u011funu, bu iki yakla\u015f\u0131m aras\u0131nda bir sentez &uuml;retmeye &ccedil;al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s&ouml;ylemek m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Bununla beraber sistem, y\u0131ldan y\u0131la stratejik planlama yakla\u015f\u0131m\u0131na daha fazla yak\u0131nla\u015fmaktad\u0131r. Bu y&ouml;nelimin arka plan\u0131nda T&uuml;rkiye H&uuml;k&uuml;meti&rsquo;nin 2008 y\u0131l\u0131nda kabul etti\u011fi &ldquo;T&uuml;rkiye&rsquo;nin Stratejik Vizyon 2023 Belgesi&rdquo; yatmaktad\u0131r. Bu belge T&uuml;rkiye Cumhuriyeti&rsquo;nin 100. kurulu\u015f y\u0131ld&ouml;n&uuml;m&uuml; olan 2023 y\u0131l\u0131nda, &uuml;lkeyi &ldquo;muass\u0131r medeniyetler seviyesine &ccedil;\u0131kartacak ve T&uuml;rkiye&rsquo;nin uluslararas\u0131 ekonomik konumunu y&uuml;kseltecek&rdquo; &ccedil;ok &ouml;nemli makro kararlar i&ccedil;ermektedir. 2023 Vizyonunda &ldquo;Ekonomi&rdquo; ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 alt\u0131nda ba\u015fta ula\u015f\u0131m ve lojistik olmak &uuml;zere pek &ccedil;ok yenilik&ccedil;i sekt&ouml;r, T&uuml;rkiye i&ccedil;in stratejik lokomotif sekt&ouml;rler olarak belirlenmi\u015ftir. Bel44 Fatih EREN genin kabul edilmesiyle beraber T&uuml;rkiye, belirlenen sekt&ouml;rlerde h\u0131zl\u0131 geli\u015fmenin sa\u011flanmas\u0131 i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli projeler d&uuml;\u015f&uuml;nmeye ve bu b&uuml;y&uuml;k projelerin hayata ge&ccedil;irilece\u011fi \u015fehirlere ili\u015fkin &ccedil;ok boyutlu ara\u015ft\u0131rma, planlama ve haz\u0131rl\u0131k &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131 y&uuml;r&uuml;tmeye ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. T&uuml;rkiye \u015fehirlerinin stratejik d&uuml;\u015f&uuml;n&uuml;lerek planlanmas\u0131 gere\u011fi, s\u0131ras\u0131yla 2009 y\u0131l\u0131nda ilan edilen Kentle\u015fme \u015euras\u0131 Sonu&ccedil; Bildirgesinde; 2011 y\u0131l\u0131nda kabul edilen 61. H&uuml;k&uuml;met Program\u0131nda; 2011 y\u0131l\u0131nda &ccedil;\u0131kar\u0131lan 644 say\u0131l\u0131 Kanun H&uuml;km&uuml;nde Kararnamede; 2013 y\u0131l\u0131nda de\u011fi\u015ftirilen 3194 say\u0131l\u0131 \u0130mar Kanunu De\u011fi\u015fikli\u011finde ve 2014 y\u0131l\u0131nda kabul edilen 10.Kalk\u0131nma Plan\u0131nda a&ccedil;\u0131k&ccedil;a dile getirilmi\u015f, bu y&ouml;nde giri\u015fimlere ve &ccedil;abalara h\u0131z verilmi\u015ftir.</p>\n\n<p>Ger&ccedil;ekten de jeopolitik konumu gere\u011fi &ccedil;ok dinamik &ouml;zellikler sergileyen T&uuml;rkiye \u015fehirlerinin, hantal hiyerar\u015fik ve b&uuml;rokratik bir yap\u0131 ile; zaman alan ve de\u011fi\u015fikliklere ayak uyduramayan karar &uuml;retme mek&acirc;nizmalar\u0131 ile; planlaman\u0131n uygulamadan ayr\u0131 d&uuml;\u015f&uuml;n&uuml;ld&uuml;\u011f&uuml; bir sistemle; ve a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 olarak fiziksel geli\u015fmeye odakl\u0131 imar planc\u0131l\u0131\u011f\u0131 anlay\u0131\u015f\u0131 ile planlanarak y&ouml;netilemeyece\u011fi a&ccedil;\u0131kt\u0131r. Bal\u0131kesir, her a&ccedil;\u0131dan stratejik d&uuml;\u015f&uuml;n&uuml;lerek planlanmas\u0131 gereken T&uuml;rkiye \u015fehirlerinin ba\u015f\u0131nda gelmektedir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada &ldquo;Bal\u0131kesir ni&ccedil;in stratejik olarak planlanmal\u0131d\u0131r?&rdquo; sorusuna bir cevap aranmaktad\u0131r. \u0130lk b&ouml;l&uuml;mde stratejik planlaman\u0131n genel &ouml;zelliklerinden bahsedilmekte, ikinci b&ouml;l&uuml;mde Bal\u0131kesir&rsquo;de stratejik d&uuml;\u015f&uuml;nmemizi gerektiren hususlara s\u0131ras\u0131yla de\u011finilmektedir. Bu ara\u015ft\u0131rmada literat&uuml;r taramas\u0131, saha ara\u015ft\u0131rmas\u0131, g&ouml;zlem, derinlemesine g&ouml;r&uuml;\u015fme, odak grup g&ouml;r&uuml;\u015fmesi ve dok&uuml;man incelemesi y&ouml;ntemleri birlikte kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.</p>", 
 "headline": "Bal\u0131kesir Ni\u00e7in Stratejik Olarak Planlanmal\u0131d\u0131r?", 
 "identifier": 252305, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "Bal\u0131kesir", 
  "\u015eehir", 
  "B\u00f6lge", 
  "Planlama", 
  "Stratejik", 
  "Marmara", 
  "Kent"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/", 
 "name": "Bal\u0131kesir Ni\u00e7in Stratejik Olarak Planlanmal\u0131d\u0131r?", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252305"
}
70
28
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 7070
İndirme 2828
Veri hacmi 31.1 MB31.1 MB
Tekil görüntülenme 6161
Tekil indirme 2626

Alıntı yap