Kitap bölümü Açık Erişim

Balıkesir Niçin Stratejik Olarak Planlanmalıdır?

Eren, Fatih


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.252305</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Eren, Fatih</creatorName>
   <givenName>Fatih</givenName>
   <familyName>Eren</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-7420-3538</nameIdentifier>
   <affiliation>İstanbul Teknik Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Balıkesir Niçin Stratejik Olarak Planlanmalıdır?</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2017</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Balıkesir</subject>
  <subject>Şehir</subject>
  <subject>Bölge</subject>
  <subject>Planlama</subject>
  <subject>Stratejik</subject>
  <subject>Marmara</subject>
  <subject>Kent</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2017-12-10</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Book section</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252305</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.252304</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Balıkesir ile ilgili ayrıntılı değerlendirmelere ge&amp;ccedil;meden &amp;ouml;nce, bu b&amp;ouml;l&amp;uuml;mde T&amp;uuml;rkiye Planlama Sistemi&amp;rsquo;nin genel durumundan kısaca bahsetmekte fayda vardır. T&amp;uuml;rkiye planlama sisteminin temelleri &amp;ldquo;Akılcıl Kapsamlı Planlama Yaklaşımı&amp;rdquo;nın &amp;uuml;rettiği &amp;ldquo;plan hiyerarşisi&amp;rdquo; ilkesine dayanmaktadır. İmar mevzuatı, bu anlayışa uygun olarak hazırlanmış, planlamaya ilişkin kurumsal yapı yine bu anlayışa g&amp;ouml;re oluşturulmuştur. 1900&amp;rsquo;l&amp;uuml; yılların ilk &amp;ccedil;eyreğinde ortaya atılan ve 1980&amp;rsquo;lere kadar ge&amp;ccedil;erliliğini koruyan bu planlama yaklaşımı artık i&amp;ccedil;inde bulunduğumuz yeni &amp;ccedil;ağın ihtiya&amp;ccedil;larına tam olarak cevap veremez hale gelmiştir. Bu doğrultuda T&amp;uuml;rkiye, son 30 yıl i&amp;ccedil;inde planlama sistemini iyileştirmek ve daha iyi &amp;ccedil;alışır hale getirmek i&amp;ccedil;in &amp;ldquo;Stratejik Planlama Yaklaşımı&amp;rdquo;nın temel ilke ve felsefesini benimseyen bir dizi yasal ve kurumsal d&amp;uuml;zenlemeye gitmiştir. Bu d&amp;uuml;zenlemeler sonucunda mevcut planlama sisteminin temelleri değişmiş, ancak başlı başına stratejik planlama anlayışı temelinde yeni bir planlama sistemine de ge&amp;ccedil;ilememiştir.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;T&amp;uuml;rkiye planlama sisteminin bug&amp;uuml;n &amp;ldquo;Akılcıl Kapsamlı Planlama Yaklaşımı&amp;rdquo; ve &amp;ldquo;Stratejik Planlama Yaklaşımı&amp;rdquo; arasında bir yerde durduğunu, bu iki yaklaşım arasında bir sentez &amp;uuml;retmeye &amp;ccedil;alıştığını s&amp;ouml;ylemek m&amp;uuml;mk&amp;uuml;nd&amp;uuml;r. Bununla beraber sistem, yıldan yıla stratejik planlama yaklaşımına daha fazla yakınlaşmaktadır. Bu y&amp;ouml;nelimin arka planında T&amp;uuml;rkiye H&amp;uuml;k&amp;uuml;meti&amp;rsquo;nin 2008 yılında kabul ettiği &amp;ldquo;T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin Stratejik Vizyon 2023 Belgesi&amp;rdquo; yatmaktadır. Bu belge T&amp;uuml;rkiye Cumhuriyeti&amp;rsquo;nin 100. kuruluş yıld&amp;ouml;n&amp;uuml;m&amp;uuml; olan 2023 yılında, &amp;uuml;lkeyi &amp;ldquo;muassır medeniyetler seviyesine &amp;ccedil;ıkartacak ve T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin uluslararası ekonomik konumunu y&amp;uuml;kseltecek&amp;rdquo; &amp;ccedil;ok &amp;ouml;nemli makro kararlar i&amp;ccedil;ermektedir. 2023 Vizyonunda &amp;ldquo;Ekonomi&amp;rdquo; başlığı altında başta ulaşım ve lojistik olmak &amp;uuml;zere pek &amp;ccedil;ok yenilik&amp;ccedil;i sekt&amp;ouml;r, T&amp;uuml;rkiye i&amp;ccedil;in stratejik lokomotif sekt&amp;ouml;rler olarak belirlenmiştir. Bel44 Fatih EREN genin kabul edilmesiyle beraber T&amp;uuml;rkiye, belirlenen sekt&amp;ouml;rlerde hızlı gelişmenin sağlanması i&amp;ccedil;in b&amp;uuml;y&amp;uuml;k &amp;ouml;l&amp;ccedil;ekli projeler d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nmeye ve bu b&amp;uuml;y&amp;uuml;k projelerin hayata ge&amp;ccedil;irileceği şehirlere ilişkin &amp;ccedil;ok boyutlu araştırma, planlama ve hazırlık &amp;ccedil;alışmaları y&amp;uuml;r&amp;uuml;tmeye başlamıştır. T&amp;uuml;rkiye şehirlerinin stratejik d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;lerek planlanması gereği, sırasıyla 2009 yılında ilan edilen Kentleşme Şurası Sonu&amp;ccedil; Bildirgesinde; 2011 yılında kabul edilen 61. H&amp;uuml;k&amp;uuml;met Programında; 2011 yılında &amp;ccedil;ıkarılan 644 sayılı Kanun H&amp;uuml;km&amp;uuml;nde Kararnamede; 2013 yılında değiştirilen 3194 sayılı İmar Kanunu Değişikliğinde ve 2014 yılında kabul edilen 10.Kalkınma Planında a&amp;ccedil;ık&amp;ccedil;a dile getirilmiş, bu y&amp;ouml;nde girişimlere ve &amp;ccedil;abalara hız verilmiştir.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ger&amp;ccedil;ekten de jeopolitik konumu gereği &amp;ccedil;ok dinamik &amp;ouml;zellikler sergileyen T&amp;uuml;rkiye şehirlerinin, hantal hiyerarşik ve b&amp;uuml;rokratik bir yapı ile; zaman alan ve değişikliklere ayak uyduramayan karar &amp;uuml;retme mek&amp;acirc;nizmaları ile; planlamanın uygulamadan ayrı d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;ld&amp;uuml;ğ&amp;uuml; bir sistemle; ve ağırlıklı olarak fiziksel gelişmeye odaklı imar plancılığı anlayışı ile planlanarak y&amp;ouml;netilemeyeceği a&amp;ccedil;ıktır. Balıkesir, her a&amp;ccedil;ıdan stratejik d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;lerek planlanması gereken T&amp;uuml;rkiye şehirlerinin başında gelmektedir. Bu &amp;ccedil;alışmada &amp;ldquo;Balıkesir ni&amp;ccedil;in stratejik olarak planlanmalıdır?&amp;rdquo; sorusuna bir cevap aranmaktadır. İlk b&amp;ouml;l&amp;uuml;mde stratejik planlamanın genel &amp;ouml;zelliklerinden bahsedilmekte, ikinci b&amp;ouml;l&amp;uuml;mde Balıkesir&amp;rsquo;de stratejik d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nmemizi gerektiren hususlara sırasıyla değinilmektedir. Bu araştırmada literat&amp;uuml;r taraması, saha araştırması, g&amp;ouml;zlem, derinlemesine g&amp;ouml;r&amp;uuml;şme, odak grup g&amp;ouml;r&amp;uuml;şmesi ve dok&amp;uuml;man incelemesi y&amp;ouml;ntemleri birlikte kullanılmıştır.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
70
28
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 7070
İndirme 2828
Veri hacmi 31.1 MB31.1 MB
Tekil görüntülenme 6161
Tekil indirme 2626

Alıntı yap