Kitap bölümü Açık Erişim

Balıkesir Niçin Stratejik Olarak Planlanmalıdır?

   Eren, Fatih

Balıkesir ile ilgili ayrıntılı değerlendirmelere geçmeden önce, bu bölümde Türkiye Planlama Sistemi’nin genel durumundan kısaca bahsetmekte fayda vardır. Türkiye planlama sisteminin temelleri “Akılcıl Kapsamlı Planlama Yaklaşımı”nın ürettiği “plan hiyerarşisi” ilkesine dayanmaktadır. İmar mevzuatı, bu anlayışa uygun olarak hazırlanmış, planlamaya ilişkin kurumsal yapı yine bu anlayışa göre oluşturulmuştur. 1900’lü yılların ilk çeyreğinde ortaya atılan ve 1980’lere kadar geçerliliğini koruyan bu planlama yaklaşımı artık içinde bulunduğumuz yeni çağın ihtiyaçlarına tam olarak cevap veremez hale gelmiştir. Bu doğrultuda Türkiye, son 30 yıl içinde planlama sistemini iyileştirmek ve daha iyi çalışır hale getirmek için “Stratejik Planlama Yaklaşımı”nın temel ilke ve felsefesini benimseyen bir dizi yasal ve kurumsal düzenlemeye gitmiştir. Bu düzenlemeler sonucunda mevcut planlama sisteminin temelleri değişmiş, ancak başlı başına stratejik planlama anlayışı temelinde yeni bir planlama sistemine de geçilememiştir.

Türkiye planlama sisteminin bugün “Akılcıl Kapsamlı Planlama Yaklaşımı” ve “Stratejik Planlama Yaklaşımı” arasında bir yerde durduğunu, bu iki yaklaşım arasında bir sentez üretmeye çalıştığını söylemek mümkündür. Bununla beraber sistem, yıldan yıla stratejik planlama yaklaşımına daha fazla yakınlaşmaktadır. Bu yönelimin arka planında Türkiye Hükümeti’nin 2008 yılında kabul ettiği “Türkiye’nin Stratejik Vizyon 2023 Belgesi” yatmaktadır. Bu belge Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında, ülkeyi “muassır medeniyetler seviyesine çıkartacak ve Türkiye’nin uluslararası ekonomik konumunu yükseltecek” çok önemli makro kararlar içermektedir. 2023 Vizyonunda “Ekonomi” başlığı altında başta ulaşım ve lojistik olmak üzere pek çok yenilikçi sektör, Türkiye için stratejik lokomotif sektörler olarak belirlenmiştir. Bel44 Fatih EREN genin kabul edilmesiyle beraber Türkiye, belirlenen sektörlerde hızlı gelişmenin sağlanması için büyük ölçekli projeler düşünmeye ve bu büyük projelerin hayata geçirileceği şehirlere ilişkin çok boyutlu araştırma, planlama ve hazırlık çalışmaları yürütmeye başlamıştır. Türkiye şehirlerinin stratejik düşünülerek planlanması gereği, sırasıyla 2009 yılında ilan edilen Kentleşme Şurası Sonuç Bildirgesinde; 2011 yılında kabul edilen 61. Hükümet Programında; 2011 yılında çıkarılan 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede; 2013 yılında değiştirilen 3194 sayılı İmar Kanunu Değişikliğinde ve 2014 yılında kabul edilen 10.Kalkınma Planında açıkça dile getirilmiş, bu yönde girişimlere ve çabalara hız verilmiştir.

Gerçekten de jeopolitik konumu gereği çok dinamik özellikler sergileyen Türkiye şehirlerinin, hantal hiyerarşik ve bürokratik bir yapı ile; zaman alan ve değişikliklere ayak uyduramayan karar üretme mekânizmaları ile; planlamanın uygulamadan ayrı düşünüldüğü bir sistemle; ve ağırlıklı olarak fiziksel gelişmeye odaklı imar plancılığı anlayışı ile planlanarak yönetilemeyeceği açıktır. Balıkesir, her açıdan stratejik düşünülerek planlanması gereken Türkiye şehirlerinin başında gelmektedir. Bu çalışmada “Balıkesir niçin stratejik olarak planlanmalıdır?” sorusuna bir cevap aranmaktadır. İlk bölümde stratejik planlamanın genel özelliklerinden bahsedilmekte, ikinci bölümde Balıkesir’de stratejik düşünmemizi gerektiren hususlara sırasıyla değinilmektedir. Bu araştırmada literatür taraması, saha araştırması, gözlem, derinlemesine görüşme, odak grup görüşmesi ve doküman incelemesi yöntemleri birlikte kullanılmıştır.

Dosyalar (1.1 MB)
Dosya adı Boyutu
Balıkesir Niçin Stratejik Olarak Planlanmalıdır.pdf
md5:f561b8de139ce2804f570545ab696c81
1.1 MB İndir
122
114
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 122122
İndirme 114114
Veri hacmi 126.5 MB126.5 MB
Tekil görüntülenme 112112
Tekil indirme 6363

Alıntı yap