Tez Açık Erişim

Kompozitlerle güçlendirilmiş yığma tonozların sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmesi

Tarhan, İsmail Hakkı


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.252222", 
 "conceptrecid": "252222", 
 "created": "2023-01-18T17:08:40.509616+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.252223", 
 "files": [
  {
   "bucket": "58a1ae78-175c-4112-8103-2be78c4ad5e4", 
   "checksum": "md5:2d83e67d27d27302bb3659c038cff596", 
   "key": "10180323.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/58a1ae78-175c-4112-8103-2be78c4ad5e4/10180323.pdf"
   }, 
   "size": 8662613, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 252223, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252223.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/58a1ae78-175c-4112-8103-2be78c4ad5e4", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252222.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252222", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252223", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252223", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/252223", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252223"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "Atat\u00fcrk \u00dcniversitesi", 
    "name": "Tarhan, \u0130smail Hakk\u0131", 
    "orcid": "0000-0002-5161-3718"
   }
  ], 
  "description": "<p>Y\u0131llarca &ccedil;e\u015fitli y&uuml;klere maruz kalmas\u0131na ra\u011fmen g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar gelebilmi\u015f olan tarihi yap\u0131lar\u0131n onar\u0131m ve g&uuml;&ccedil;lendirilmesi uygulamalar\u0131 tarihi miras\u0131m\u0131z\u0131n gelecek nesillere aktar\u0131m\u0131 bak\u0131m\u0131ndan &ouml;nemli bir konudur.</p>\n\n<p>Bu ama&ccedil;la kullan\u0131lagelmi\u015f y&ouml;ntemler beraberinde ba\u015fka dezavantajl\u0131 durumlarda getirmektedir. Son y\u0131llarda teknolojinin ilerlemesine paralel olarak &uuml;retilen yeni malzemeler bu dezavantajl\u0131 durumlar\u0131 a\u015fmada yard\u0131mc\u0131 olabilmektedir. Bu malzemelerin g&uuml;&ccedil;lendime uygulamalar\u0131nda kullan\u0131m\u0131 yayg\u0131nl\u0131k kazanm\u0131\u015ft\u0131r. Lif takviyeli polimer malzemeler olarak tabir edilen bu malzemeler karbon, aramid, cam, bazalt gibi mekanik &ouml;zellikleri iyi liflerden &uuml;retilmektedir. Fakat di\u011fer liflere nazaran daha iyi mekanik &ouml;zelliklere sahip karbon lifi ile &uuml;retilen malzemeler daha &ccedil;ok uygulama bulmakta ve daha aktif g&uuml;&ccedil;lendirme sunmaktad\u0131r.</p>\n\n<p>Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada, d&uuml;nya hammadde rezervlerinin %72&rsquo;si &uuml;lkemizde bulunan bor elementinden elde edilen ve bor lifi takviyeli polimer yani BFRP (Boron Fiber Reinforced Polymer)olarak isimlendirilen malzemenin karbon lifi ile &uuml;retilen ve CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) olarak isimlendirilen malzemeye iyi bir alternatif olabilece\u011fi hatta CFRP den daha &uuml;st&uuml;n mekanik &ouml;zellikleri ile daha aktif bir g&uuml;&ccedil;lendirme malzemesi olabilece\u011fi d&uuml;\u015f&uuml;n&uuml;lm&uuml;\u015f ve tarihi y\u0131\u011fma yap\u0131lar\u0131n kritik elemanlar\u0131ndan tonozlar &uuml;zerindeki etkinlikleri ara\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Eri\u015fime a&ccedil;\u0131k literat&uuml;rde bor lifinden &uuml;retilen BFRP malzemesinin in\u015faat m&uuml;hendisli\u011fi ara\u015ft\u0131rmalar\u0131nda veya g&uuml;&ccedil;lendirme &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131nda kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131na hen&uuml;z rastlanmam\u0131\u015ft\u0131r. Bu anlamda bu tez &ccedil;al\u0131\u015fmas\u0131 literat&uuml;re katk\u0131 sa\u011flayacak &ouml;nc&uuml; bir &ccedil;al\u0131\u015fma niteli\u011fi ta\u015f\u0131maktad\u0131r.</p>\n\n<p>Erzurum ilinde bulunan aziziye tabyas\u0131ndaki tu\u011fla tonoz &ouml;rnekleri incelenmi\u015f, belirlenen bir tu\u011fla tonoz &uuml;zerinde &ouml;l&ccedil;&uuml;ler al\u0131n\u0131p Ansys Workbench 17.0 program\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla g&uuml;&ccedil;lendirilmemi\u015f tonoz &uuml;zerinde analizler yap\u0131lm\u0131\u015f ve &ccedil;ekme gerilmesinin olu\u015ftu\u011fu b&ouml;lgeler incelenmi\u015ftir. Buna g&ouml;re belirlenen 9 g&uuml;&ccedil;lendirme tipi &uuml;zerinde hem BFRP hem de CFRP malzemelerle yap\u0131lan g&uuml;&ccedil;lendirme uygulamalar\u0131n\u0131n analizleri yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Analizlerde literat&uuml;re ba\u011fl\u0131 olarak belirlenen statik &ccedil;izgisel y&uuml;kten dolay\u0131 meydana gelen toplam deformasyon ve &ccedil;ekme gerilmesi sonu&ccedil;lar\u0131yla birlikte modal analiz yap\u0131larak frekans de\u011ferlerindeki de\u011fi\u015fim incelenmi\u015ftir. Elde edilen sonu&ccedil;lara g&ouml;re her iki malzeme i&ccedil;inde t&uuml;m g&uuml;&ccedil;lendirme \u015fekillerinde toplam deformasyonun bir miktar s\u0131n\u0131rland\u0131\u011f\u0131 ve frekans de\u011ferlerinin art\u0131\u015f g&ouml;sterdi\u011fi tespit edilmekle birlikte her iki malzemeninde g&uuml;&ccedil;lendirme \u015fekline ba\u011fl\u0131 olarak &ccedil;ekme gerilmesini kar\u015f\u0131lamadaki etkinli\u011finin art\u0131\u015f g&ouml;sterdi\u011fi ve kaydade\u011fer &ccedil;ekme gerilmesi s\u0131n\u0131rlamas\u0131 sa\u011flayabildikleri belirlenmi\u015ftir. Ayr\u0131ca alternatif olarak sunulan BFRP malzemesinin t&uuml;m analiz sonu&ccedil;lar\u0131nda CFRP ye g&ouml;re daha etkin fayda sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 tespit edilmi\u015ftir.</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.252223", 
  "has_grant": false, 
  "keywords": [
   "Bor lifi takviyeli polimer", 
   "karbon lifi takviyeli polimer", 
   "prepreg", 
   "tonoz", 
   "y\u0131\u011fma yap\u0131", 
   "g\u00fc\u00e7lendirme", 
   "g\u00fc\u00e7lendirme", 
   "sonlu elemanlar y\u00f6ntemi", 
   "sonlu elemanlar y\u00f6ntemi"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-4.0"
  }, 
  "publication_date": "2018-02-02", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.252222", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252223"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252222"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "thesis", 
   "title": "Tez", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Teknik Bilimler > \u0130n\u015faat M\u00fchendisli\u011fi > Mekanik > Yap\u0131 Mekani\u011fi"
  ], 
  "thesis": {
   "supervisors": [
    {
     "affiliation": "Atat\u00fcrk", 
     "name": "Uysal, Habib", 
     "orcid": "0000-0002-4713-3631"
    }
   ], 
   "university": "Atat\u00fcrk \u00dcniversitesi"
  }, 
  "title": "Kompozitlerle g\u00fc\u00e7lendirilmi\u015f y\u0131\u011fma tonozlar\u0131n sonlu elemanlar y\u00f6ntemiyle incelenmesi"
 }, 
 "owners": [
  800
 ], 
 "revision": 4, 
 "stats": {
  "downloads": 45.0, 
  "unique_downloads": 39.0, 
  "unique_views": 46.0, 
  "version_downloads": 45.0, 
  "version_unique_downloads": 39.0, 
  "version_unique_views": 46.0, 
  "version_views": 60.0, 
  "version_volume": 389817585.0, 
  "views": 60.0, 
  "volume": 389817585.0
 }, 
 "updated": "2023-01-27T11:20:58.346007+00:00"
}
60
45
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 6060
İndirme 4545
Veri hacmi 389.8 MB389.8 MB
Tekil görüntülenme 4646
Tekil indirme 3939

Alıntı yap