Tez Açık Erişim

Kompozitlerle güçlendirilmiş yığma tonozların sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmesi

Tarhan, İsmail Hakkı


Citation Style Language JSON

{
 "URL": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252223", 
 "abstract": "<p>Y\u0131llarca &ccedil;e\u015fitli y&uuml;klere maruz kalmas\u0131na ra\u011fmen g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar gelebilmi\u015f olan tarihi yap\u0131lar\u0131n onar\u0131m ve g&uuml;&ccedil;lendirilmesi uygulamalar\u0131 tarihi miras\u0131m\u0131z\u0131n gelecek nesillere aktar\u0131m\u0131 bak\u0131m\u0131ndan &ouml;nemli bir konudur.</p>\n\n<p>Bu ama&ccedil;la kullan\u0131lagelmi\u015f y&ouml;ntemler beraberinde ba\u015fka dezavantajl\u0131 durumlarda getirmektedir. Son y\u0131llarda teknolojinin ilerlemesine paralel olarak &uuml;retilen yeni malzemeler bu dezavantajl\u0131 durumlar\u0131 a\u015fmada yard\u0131mc\u0131 olabilmektedir. Bu malzemelerin g&uuml;&ccedil;lendime uygulamalar\u0131nda kullan\u0131m\u0131 yayg\u0131nl\u0131k kazanm\u0131\u015ft\u0131r. Lif takviyeli polimer malzemeler olarak tabir edilen bu malzemeler karbon, aramid, cam, bazalt gibi mekanik &ouml;zellikleri iyi liflerden &uuml;retilmektedir. Fakat di\u011fer liflere nazaran daha iyi mekanik &ouml;zelliklere sahip karbon lifi ile &uuml;retilen malzemeler daha &ccedil;ok uygulama bulmakta ve daha aktif g&uuml;&ccedil;lendirme sunmaktad\u0131r.</p>\n\n<p>Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada, d&uuml;nya hammadde rezervlerinin %72&rsquo;si &uuml;lkemizde bulunan bor elementinden elde edilen ve bor lifi takviyeli polimer yani BFRP (Boron Fiber Reinforced Polymer)olarak isimlendirilen malzemenin karbon lifi ile &uuml;retilen ve CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) olarak isimlendirilen malzemeye iyi bir alternatif olabilece\u011fi hatta CFRP den daha &uuml;st&uuml;n mekanik &ouml;zellikleri ile daha aktif bir g&uuml;&ccedil;lendirme malzemesi olabilece\u011fi d&uuml;\u015f&uuml;n&uuml;lm&uuml;\u015f ve tarihi y\u0131\u011fma yap\u0131lar\u0131n kritik elemanlar\u0131ndan tonozlar &uuml;zerindeki etkinlikleri ara\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Eri\u015fime a&ccedil;\u0131k literat&uuml;rde bor lifinden &uuml;retilen BFRP malzemesinin in\u015faat m&uuml;hendisli\u011fi ara\u015ft\u0131rmalar\u0131nda veya g&uuml;&ccedil;lendirme &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131nda kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131na hen&uuml;z rastlanmam\u0131\u015ft\u0131r. Bu anlamda bu tez &ccedil;al\u0131\u015fmas\u0131 literat&uuml;re katk\u0131 sa\u011flayacak &ouml;nc&uuml; bir &ccedil;al\u0131\u015fma niteli\u011fi ta\u015f\u0131maktad\u0131r.</p>\n\n<p>Erzurum ilinde bulunan aziziye tabyas\u0131ndaki tu\u011fla tonoz &ouml;rnekleri incelenmi\u015f, belirlenen bir tu\u011fla tonoz &uuml;zerinde &ouml;l&ccedil;&uuml;ler al\u0131n\u0131p Ansys Workbench 17.0 program\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla g&uuml;&ccedil;lendirilmemi\u015f tonoz &uuml;zerinde analizler yap\u0131lm\u0131\u015f ve &ccedil;ekme gerilmesinin olu\u015ftu\u011fu b&ouml;lgeler incelenmi\u015ftir. Buna g&ouml;re belirlenen 9 g&uuml;&ccedil;lendirme tipi &uuml;zerinde hem BFRP hem de CFRP malzemelerle yap\u0131lan g&uuml;&ccedil;lendirme uygulamalar\u0131n\u0131n analizleri yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Analizlerde literat&uuml;re ba\u011fl\u0131 olarak belirlenen statik &ccedil;izgisel y&uuml;kten dolay\u0131 meydana gelen toplam deformasyon ve &ccedil;ekme gerilmesi sonu&ccedil;lar\u0131yla birlikte modal analiz yap\u0131larak frekans de\u011ferlerindeki de\u011fi\u015fim incelenmi\u015ftir. Elde edilen sonu&ccedil;lara g&ouml;re her iki malzeme i&ccedil;inde t&uuml;m g&uuml;&ccedil;lendirme \u015fekillerinde toplam deformasyonun bir miktar s\u0131n\u0131rland\u0131\u011f\u0131 ve frekans de\u011ferlerinin art\u0131\u015f g&ouml;sterdi\u011fi tespit edilmekle birlikte her iki malzemeninde g&uuml;&ccedil;lendirme \u015fekline ba\u011fl\u0131 olarak &ccedil;ekme gerilmesini kar\u015f\u0131lamadaki etkinli\u011finin art\u0131\u015f g&ouml;sterdi\u011fi ve kaydade\u011fer &ccedil;ekme gerilmesi s\u0131n\u0131rlamas\u0131 sa\u011flayabildikleri belirlenmi\u015ftir. Ayr\u0131ca alternatif olarak sunulan BFRP malzemesinin t&uuml;m analiz sonu&ccedil;lar\u0131nda CFRP ye g&ouml;re daha etkin fayda sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 tespit edilmi\u015ftir.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Tarhan", 
   "given": " \u0130smail Hakk\u0131"
  }
 ], 
 "id": "252223", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2018, 
    2, 
    2
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "title": "Kompozitlerle g\u00fc\u00e7lendirilmi\u015f y\u0131\u011fma tonozlar\u0131n sonlu elemanlar y\u00f6ntemiyle incelenmesi", 
 "type": "thesis"
}
175
143
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 175175
İndirme 143143
Veri hacmi 1.2 GB1.2 GB
Tekil görüntülenme 153153
Tekil indirme 127127

Alıntı yap