Tez Açık Erişim

14-16 Yaş Grubu Elit Erkek Kısa Mesafe Koşucuları ve Basketbolcularda Kor Stabilite ve Atletik Performans Arasındaki İlişki

KAMİŞ, Okan


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 252202, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-5640-7833", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Gazi \u00dcniversitesi", 
   "name": "KAM\u0130\u015e, Okan"
  }
 ], 
 "datePublished": "2017-11-21", 
 "description": "<p>Bu &ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n amac\u0131&nbsp;14-16 ya\u015f grubu elit&nbsp;erkek k\u0131sa mesafe ko\u015fucular\u0131&nbsp;ve basketbolcularda kor stabilite ve atletik performans&nbsp;aras\u0131ndaki ili\u015fkiyi incelemek ve kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmakt\u0131r.&nbsp;&Ccedil;al\u0131\u015fmaya 16 erkek k\u0131sa mesafe ko\u015fucusu (ya\u015f&nbsp;14,18&nbsp;&plusmn; 0,94 y\u0131l, boy&nbsp;166,50&nbsp;&plusmn;&nbsp;8,32 cm) ve 19 erkek basketbolcu (ya\u015f&nbsp;15,37&nbsp;&plusmn; 0,64 y\u0131l, boy&nbsp;176,71&nbsp;&plusmn;&nbsp;8,08 cm) kat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.&nbsp;Kor stabilitede\u011ferleri Mackenzie (2005) taraf\u0131ndan geli\u015ftirilen Spora &Ouml;zg&uuml; Kor&nbsp;Kas Kuvvet ve Stabilite Plank Testi&nbsp;ile &ouml;l&ccedil;&uuml;lm&uuml;\u015ft&uuml;r. Atletik performans de\u011ferleri&nbsp;ise&nbsp;30m s&uuml;rat ko\u015fu testi, pro agility&nbsp;&ccedil;eviklik testi, durarak uzun atlama testi, 60sn mekik&nbsp;&ccedil;ekme testi, otur-uzan&nbsp;testi, sa\u011f ve sol&nbsp;el kavrama kuvveti testleri ile&nbsp;&ouml;l&ccedil;&uuml;lm&uuml;\u015ft&uuml;r. Kor Stabilite ile atletik performans de\u011ferlerinin kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131nda Mann-Whitney U testi kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Kor Stabilite ve atletik performans&nbsp;aras\u0131ndaki ili\u015fkinin belirlenmesinde ise Spearman&rsquo;s rho testi kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. K\u0131sa mesafe ko\u015fucular\u0131nda kor stabilite ve atletik performans &ouml;l&ccedil;&uuml;mlerinde&nbsp;istatiksel olarak&nbsp;ili\u015fki tespit edilmemi\u015ftir&nbsp;(p&gt;0,05). Basketbolcularda ise sadece kor stabilite ile 30m&nbsp;s&uuml;rat ko\u015fusu aras\u0131nda (r=-0,477, p=0,039) negatif y&ouml;nde zay\u0131f korelasyon tespit edilmi\u015ftir. Gruplar&nbsp;birlikte de\u011ferlendirildi\u011finde kor stabilite ile durarak uzun atlama testi (r=0,463, p=0,005),&nbsp;60sn mekik &ccedil;ekme testi (r=0,360, p=0,034) ve otur-uzan testi (r=0.544, p=0.001) aras\u0131nda pozitif y&ouml;nde zay\u0131f ve orta korelasyon tespit edilmi\u015ftir. &Ccedil;al\u0131\u015fma sonucuna g&ouml;re k\u0131sa mesafe ko\u015fucular\u0131&nbsp;ve basketbolcular aras\u0131nda kor stabilite&nbsp;(Z=-2,644, p=0,008),&nbsp;pro agility &ccedil;evikliktesti (Z=-2,551, p=0,011), durarak uzun atlama (Z=-2,253, p=0,024), 60sn mekik &ccedil;ekme testi&nbsp;(Z=-2,458, p=0,014), otur-uzan testi (Z=-3,780, p=0,000) ve sa\u011f ve sol el kavrama kuvvetleri&nbsp;(Z=-1,970, p=0,049)&nbsp;aras\u0131nda anlaml\u0131 farkl\u0131l\u0131k tespit edilirken 30m s&uuml;rat&nbsp;testi (Z=-0,613, p=0,540)&nbsp;performanslar\u0131nda anlaml\u0131 farkl\u0131l\u0131k tespit edilmemi\u015ftir.</p>", 
 "headline": "14-16 Ya\u015f Grubu Elit Erkek K\u0131sa Mesafe Ko\u015fucular\u0131 ve Basketbolcularda Kor Stabilite ve Atletik Performans Aras\u0131ndaki \u0130li\u015fki", 
 "identifier": 252202, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "Kor stabilite", 
  "kor kuvvet", 
  "kor antrenman", 
  "atletizm", 
  "basketbol", 
  "atletik performans"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/", 
 "name": "14-16 Ya\u015f Grubu Elit Erkek K\u0131sa Mesafe Ko\u015fucular\u0131 ve Basketbolcularda Kor Stabilite ve Atletik Performans Aras\u0131ndaki \u0130li\u015fki", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252202"
}
116
120
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 116116
İndirme 120120
Veri hacmi 1.6 GB1.6 GB
Tekil görüntülenme 9595
Tekil indirme 100100

Alıntı yap