Tez Açık Erişim

Kolorektal Kanserli Hastalarda Perioperatif Hemşire Danışmanlığının Hasta Sonuçlarına Etkisi

Emel Sütsünbüloğlu


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.229519</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Emel Sütsünbüloğlu</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-1363-8471</nameIdentifier>
   <affiliation>Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Kolorektal Kanserli Hastalarda Perioperatif Hemşire Danışmanlığının Hasta Sonuçlarına Etkisi</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>kolorektal kanser</subject>
  <subject>cinsel disfonksiyon</subject>
  <subject>karşılanmamış gereksinim</subject>
  <subject>yaşam kalitesi</subject>
  <subject>hemşire danışmanlığı</subject>
 </subjects>
 <contributors>
  <contributor contributorType="Supervisor">
   <contributorName>Fatma Vural</contributorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-6459-2584</nameIdentifier>
   <affiliation>Dokuz Eylül Üniversitesi</affiliation>
  </contributor>
 </contributors>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-08-18</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Thesis</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/229519</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.229518</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa">Creative Commons Attribution Share-Alike</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;&amp;ccedil;alışmanın amacı kolorektal kanser cerrahisi uygulanan hastalarda perioperatif hemşire danışmanlığın karşılanmamış gereksinim, yaşam kalitesi ve cinsel fonksiyonlara etkisini incelemektir. Araştırma iki aşamalı olup, birinci aşama metodolojik; ikinci aşamada yarı deneysel tiptedir. Birinci aşamada Kanserden Sağ Kalanların Karşılanmamış Gereksinimleri (K-KG) &amp;ouml;l&amp;ccedil;eğinin T&amp;uuml;rk&amp;ccedil;e ge&amp;ccedil;erlik ve g&amp;uuml;venirlik &amp;ccedil;alışması yapıldı. İkinci aşamada ise elektif ve acil kolorektal kanser cerrahisi planlanan 82 hasta (kontrol n=45; girişim n=37) &amp;ouml;rneklemi oluşturdu. Veriler ameliyat &amp;ouml;ncesi ve ameliyat sonrası &amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;nc&amp;uuml; ayda, KCİ&amp;Ouml;, EİUD, K-KG, EORTC QLQ-C30 ve CR29 ile toplandı. Birinci aşamada K-KG total Cronbach alpha .96, doğrulayıcı fakt&amp;ouml;r analizi uyum indeksleri kabul edilebilir değerlerde bulundu. İkinci aşamada kontrol ve deney grubunun &amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;nc&amp;uuml; ay puanları karşılaştırıldığında; ameliyat sonrası &amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;nc&amp;uuml; ay K-KG karşılanmamış ve total gereksinim puanları arasında, EORTC QLQ-C30 genel sağlık, fiziksel, rol, emosyonel fonksiyon, yorgunluk, uykusuzluk, ağrı, diyare, konstipasyon puanları arasında, EORTC QLQ-CR29 beden imaji, anksiyete, kilo kaybı, &amp;uuml;riner sıklık, diz&amp;uuml;ri, &amp;uuml;riner inkontinans, karın ağrısı, kal&amp;ccedil;a ağrısı, şişkinlik, gaz, dışkı sıklığı, fekal inkontinans, utan&amp;ccedil; puanları arasında istatiksel olarak anlamlı fark olduğu saptandı. Perioperatif hemşire danışmanlığı girişiminin hastaların karşılanmamış gereksinimlerini azalttığı, genel yaşam kalitesinin arttırdığı, yaşam kalitesinin fiziksel, rol ve emosyonel fonksiyon d&amp;uuml;zeyinde iyileşme sağladığı, yorgunluk, uykusuzluk ve yara problemlerini, genel ağrı, karın ağrısı ve kal&amp;ccedil;a ağrısı d&amp;uuml;zeyini, &amp;uuml;riner sıklık, &amp;uuml;riner inkontinans, diz&amp;uuml;ri gibi &amp;uuml;riner semptomların ve şişkinlik, gaz, diyare, konstipasyon, fekal inkontinans, dışkı sıklığı gibi bağırsak semptomlarının d&amp;uuml;zeyini azalttığı, beden imajı algısını iyileştirdiği, utanma duygusunu ve anksiyeteyi azalltığı, kilo kontrol&amp;uuml;nde iyileşme sağladığı ve memnuniyeti arttırdığı bulundu.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
110
67
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 110110
İndirme 6767
Veri hacmi 476.4 MB476.4 MB
Tekil görüntülenme 9696
Tekil indirme 6464

Alıntı yap