Tez Açık Erişim

Kolorektal Kanserli Hastalarda Perioperatif Hemşire Danışmanlığının Hasta Sonuçlarına Etkisi

Emel Sütsünbüloğlu


Citation Style Language JSON

{
 "URL": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/229519", 
 "abstract": "<p>&ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n amac\u0131 kolorektal kanser cerrahisi uygulanan hastalarda perioperatif hem\u015fire dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131n kar\u015f\u0131lanmam\u0131\u015f gereksinim, ya\u015fam kalitesi ve cinsel fonksiyonlara etkisini incelemektir. Ara\u015ft\u0131rma iki a\u015famal\u0131 olup, birinci a\u015fama metodolojik; ikinci a\u015famada yar\u0131 deneysel tiptedir. Birinci a\u015famada Kanserden Sa\u011f Kalanlar\u0131n Kar\u015f\u0131lanmam\u0131\u015f Gereksinimleri (K-KG) &ouml;l&ccedil;e\u011finin T&uuml;rk&ccedil;e ge&ccedil;erlik ve g&uuml;venirlik &ccedil;al\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131ld\u0131. \u0130kinci a\u015famada ise elektif ve acil kolorektal kanser cerrahisi planlanan 82 hasta (kontrol n=45; giri\u015fim n=37) &ouml;rneklemi olu\u015fturdu. Veriler ameliyat &ouml;ncesi ve ameliyat sonras\u0131 &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; ayda, KC\u0130&Ouml;, E\u0130UD, K-KG, EORTC QLQ-C30 ve CR29 ile topland\u0131. Birinci a\u015famada K-KG total Cronbach alpha .96, do\u011frulay\u0131c\u0131 fakt&ouml;r analizi uyum indeksleri kabul edilebilir de\u011ferlerde bulundu. \u0130kinci a\u015famada kontrol ve deney grubunun &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; ay puanlar\u0131 kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda; ameliyat sonras\u0131 &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; ay K-KG kar\u015f\u0131lanmam\u0131\u015f ve total gereksinim puanlar\u0131 aras\u0131nda, EORTC QLQ-C30 genel sa\u011fl\u0131k, fiziksel, rol, emosyonel fonksiyon, yorgunluk, uykusuzluk, a\u011fr\u0131, diyare, konstipasyon puanlar\u0131 aras\u0131nda, EORTC QLQ-CR29 beden imaji, anksiyete, kilo kayb\u0131, &uuml;riner s\u0131kl\u0131k, diz&uuml;ri, &uuml;riner inkontinans, kar\u0131n a\u011fr\u0131s\u0131, kal&ccedil;a a\u011fr\u0131s\u0131, \u015fi\u015fkinlik, gaz, d\u0131\u015fk\u0131 s\u0131kl\u0131\u011f\u0131, fekal inkontinans, utan&ccedil; puanlar\u0131 aras\u0131nda istatiksel olarak anlaml\u0131 fark oldu\u011fu saptand\u0131. Perioperatif hem\u015fire dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131 giri\u015fiminin hastalar\u0131n kar\u015f\u0131lanmam\u0131\u015f gereksinimlerini azaltt\u0131\u011f\u0131, genel ya\u015fam kalitesinin artt\u0131rd\u0131\u011f\u0131, ya\u015fam kalitesinin fiziksel, rol ve emosyonel fonksiyon d&uuml;zeyinde iyile\u015fme sa\u011flad\u0131\u011f\u0131, yorgunluk, uykusuzluk ve yara problemlerini, genel a\u011fr\u0131, kar\u0131n a\u011fr\u0131s\u0131 ve kal&ccedil;a a\u011fr\u0131s\u0131 d&uuml;zeyini, &uuml;riner s\u0131kl\u0131k, &uuml;riner inkontinans, diz&uuml;ri gibi &uuml;riner semptomlar\u0131n ve \u015fi\u015fkinlik, gaz, diyare, konstipasyon, fekal inkontinans, d\u0131\u015fk\u0131 s\u0131kl\u0131\u011f\u0131 gibi ba\u011f\u0131rsak semptomlar\u0131n\u0131n d&uuml;zeyini azaltt\u0131\u011f\u0131, beden imaj\u0131 alg\u0131s\u0131n\u0131 iyile\u015ftirdi\u011fi, utanma duygusunu ve anksiyeteyi azallt\u0131\u011f\u0131, kilo kontrol&uuml;nde iyile\u015fme sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 ve memnuniyeti artt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 bulundu.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Emel S\u00fcts\u00fcnb\u00fclo\u011flu"
  }
 ], 
 "id": "229519", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2022, 
    8, 
    18
   ]
  ]
 }, 
 "title": "Kolorektal Kanserli Hastalarda Perioperatif Hem\u015fire Dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n Hasta Sonu\u00e7lar\u0131na Etkisi", 
 "type": "thesis"
}
110
67
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 110110
İndirme 6767
Veri hacmi 476.4 MB476.4 MB
Tekil görüntülenme 9696
Tekil indirme 6464

Alıntı yap