Tez Açık Erişim

Kolorektal Kanserli Hastalarda Perioperatif Hemşire Danışmanlığının Hasta Sonuçlarına Etkisi

   Emel Sütsünbüloğlu

Tez danışman(lar)ı

Fatma Vural

Çalışmanın amacı kolorektal kanser cerrahisi uygulanan hastalarda perioperatif hemşire danışmanlığın karşılanmamış gereksinim, yaşam kalitesi ve cinsel fonksiyonlara etkisini incelemektir. Araştırma iki aşamalı olup, birinci aşama metodolojik; ikinci aşamada yarı deneysel tiptedir. Birinci aşamada Kanserden Sağ Kalanların Karşılanmamış Gereksinimleri (K-KG) ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapıldı. İkinci aşamada ise elektif ve acil kolorektal kanser cerrahisi planlanan 82 hasta (kontrol n=45; girişim n=37) örneklemi oluşturdu. Veriler ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası üçüncü ayda, KCİÖ, EİUD, K-KG, EORTC QLQ-C30 ve CR29 ile toplandı. Birinci aşamada K-KG total Cronbach alpha .96, doğrulayıcı faktör analizi uyum indeksleri kabul edilebilir değerlerde bulundu. İkinci aşamada kontrol ve deney grubunun üçüncü ay puanları karşılaştırıldığında; ameliyat sonrası üçüncü ay K-KG karşılanmamış ve total gereksinim puanları arasında, EORTC QLQ-C30 genel sağlık, fiziksel, rol, emosyonel fonksiyon, yorgunluk, uykusuzluk, ağrı, diyare, konstipasyon puanları arasında, EORTC QLQ-CR29 beden imaji, anksiyete, kilo kaybı, üriner sıklık, dizüri, üriner inkontinans, karın ağrısı, kalça ağrısı, şişkinlik, gaz, dışkı sıklığı, fekal inkontinans, utanç puanları arasında istatiksel olarak anlamlı fark olduğu saptandı. Perioperatif hemşire danışmanlığı girişiminin hastaların karşılanmamış gereksinimlerini azalttığı, genel yaşam kalitesinin arttırdığı, yaşam kalitesinin fiziksel, rol ve emosyonel fonksiyon düzeyinde iyileşme sağladığı, yorgunluk, uykusuzluk ve yara problemlerini, genel ağrı, karın ağrısı ve kalça ağrısı düzeyini, üriner sıklık, üriner inkontinans, dizüri gibi üriner semptomların ve şişkinlik, gaz, diyare, konstipasyon, fekal inkontinans, dışkı sıklığı gibi bağırsak semptomlarının düzeyini azalttığı, beden imajı algısını iyileştirdiği, utanma duygusunu ve anksiyeteyi azalltığı, kilo kontrolünde iyileşme sağladığı ve memnuniyeti arttırdığı bulundu.

Dosyalar (7.1 MB)
Dosya adı Boyutu
Emel Sütsünbüloğlu Doktora tez.pdf
md5:4d0614a5e1067d48acf0d4a3a039e3b5
7.1 MB İndir
507
382
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 507507
İndirme 382382
Veri hacmi 2.7 GB2.7 GB
Tekil görüntülenme 452452
Tekil indirme 339339

Alıntı yap