Dergi makalesi Açık Erişim

1980 Sonrası Dönemde Afganistan'da Terör Eylemleri ve Toplumsal Sonuçları

AHMADI, Ramazan


JSON

{
 "conceptrecid": "229516", 
 "created": "2022-08-15T16:10:47.948067+00:00", 
 "doi": "10.52108/2757-5942.3.2.7", 
 "files": [
  {
   "bucket": "1fdef0ea-7cc8-439d-a9c7-ac019012b302", 
   "checksum": "md5:62260847527b8917635160428cc1433d", 
   "key": "Ahmadi-2022.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/1fdef0ea-7cc8-439d-a9c7-ac019012b302/Ahmadi-2022.pdf"
   }, 
   "size": 500716, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 229517, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.52108/2757-5942.3.2.7.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/1fdef0ea-7cc8-439d-a9c7-ac019012b302", 
  "doi": "https://doi.org/10.52108/2757-5942.3.2.7", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/229517", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/229517", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/229517"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "Akdeniz University", 
    "name": "AHMADI, Ramazan", 
    "orcid": "0000-0002-8299-7080"
   }
  ], 
  "description": "<p>K&uuml;resel bir tehdit olarak ter&ouml;rizm, d&uuml;nya bar\u0131\u015f\u0131n\u0131 ve g&uuml;venli\u011fini tehlike alt\u0131nda b\u0131rakmaktad\u0131r. 40 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n bir s&uuml;redir sava\u015f ortam\u0131nda bulunan Afganistan ter&ouml;re kaynakl\u0131k eden bir &uuml;lke olarak bilinmektedir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n amac\u0131 Afganistan&rsquo;daki ter&ouml;r eylemlerinin nedenlerini ara\u015ft\u0131rmak ve bu krizin toplumsal sonu&ccedil;lar\u0131 &uuml;zerine de\u011ferlendirmelerde bulunarak ter&ouml;rle m&uuml;cadele politikas\u0131 i&ccedil;in yararl\u0131 olacakt\u0131r. Nitel ara\u015ft\u0131rma desenine g&ouml;re tasarlanan bu &ccedil;al\u0131\u015fmada birincil ve ikincil kaynaklardan yararlan\u0131larak dok&uuml;man analizi tekni\u011fi kullan\u0131lmaktad\u0131r. Suud k&ouml;kenli Usame Bin Ladin taraf\u0131ndan Afganistan&rsquo;da kurulan El Kaide, radikalizm ve k&ouml;ktendincili\u011fin temsilcili\u011fini &uuml;stlenmi\u015f ve sonras\u0131nda di\u011fer &uuml;lkelere n&uuml;fuz etmi\u015ftir. 1994 y\u0131l\u0131nda, Pakistan&#39;\u0131n siyasi &ccedil;\u0131karlar\u0131 ve deste\u011fi do\u011frultusunda Taliban &ouml;rg&uuml;t&uuml; kurulmu\u015ftur. Bu ba\u011flamda Afganistan&#39;daki sava\u015f ve ter&ouml;rizm, k&ouml;kleri hem yabanc\u0131 &uuml;lkelerin m&uuml;dahalelerine hem de Afganistan&#39;daki grup i&ccedil;i &ccedil;at\u0131\u015fmalara dayanan &ccedil;e\u015fitli fakt&ouml;rlere dayanmaktad\u0131r. &Ouml;te yandan Afganistan, geleneksel bir toplumdur ve k&ouml;ktendincilik sebebi ile dinin radikal yorumlar\u0131 &ccedil;er&ccedil;evesinde ter&ouml;rist gruplar\u0131n olu\u015fumuna yol a&ccedil;maktad\u0131r. Bu y&uuml;zden &uuml;lkedeki ter&ouml;r faaliyetleri siyasi, ekonomik, sosyal ve k&uuml;lt&uuml;rel alanlarda olumsuz sonu&ccedil;lar\u0131n ortaya &ccedil;\u0131kmas\u0131na neden olmu\u015ftur. UNAMA raporuna g&ouml;re 2009-2020 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda 38.559&#39;dan fazla sivil &ouml;ld&uuml;r&uuml;lm&uuml;\u015ft&uuml;r ve 72334 sivil yaralanm\u0131\u015ft\u0131r. G&uuml;vensizlik ekonomik yap\u0131y\u0131 durdurmu\u015f, yoksulluk, i\u015fsizlik, sava\u015f ve ter&ouml;r faaliyetleri pek &ccedil;ok insan\u0131n &uuml;lkesini terk etmesine yol a&ccedil;m\u0131\u015ft\u0131r. &Uuml;lkedeki ter&ouml;r faaliyetleri Afganistan&#39;\u0131 narkotik maddeler &uuml;reten &uuml;lkelerden biri haline getirmi\u015ftir. Burada bulunan ter&ouml;r &ouml;rg&uuml;tleri uyu\u015fturucu ka&ccedil;ak&ccedil;\u0131l\u0131\u011f\u0131 yoluyla kendilerini finanse etme yoluna girmi\u015f ve beraberinde e\u011fitim sistemi zarar g&ouml;rm&uuml;\u015f, baz\u0131 b&ouml;lgelerde okullar\u0131n ve e\u011fitim merkezlerinin kapat\u0131lmas\u0131 nedeniyle n&uuml;fusun nitelikli bir hale d&ouml;n&uuml;\u015fmesinin imkanlar\u0131 ortadan kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.</p>", 
  "doi": "10.52108/2757-5942.3.2.7", 
  "has_grant": false, 
  "journal": {
   "issue": "2", 
   "pages": "203-218", 
   "title": "Sosyolojik Ba\u011flam Dergisi", 
   "volume": "3"
  }, 
  "keywords": [
   "Afganistan, Taliban, Ter\u00f6r"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-nd-4.0"
  }, 
  "publication_date": "2022-08-15", 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "229517"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "229516"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "article", 
   "title": "Dergi makalesi", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Sosyal ve Be\u015feri Bilimler > Sosyoloji > Genel Sosyoloji ve Metedoloji"
  ], 
  "title": "1980\tSonras\u0131\tD\u00f6nemde\tAfganistan'da\tTer\u00f6r\tEylemleri\tve\tToplumsal\tSonu\u00e7lar\u0131"
 }, 
 "owners": [
  406
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 101.0, 
  "unique_downloads": 94.0, 
  "unique_views": 204.0, 
  "version_downloads": 101.0, 
  "version_unique_downloads": 94.0, 
  "version_unique_views": 204.0, 
  "version_views": 230.0, 
  "version_volume": 50572316.0, 
  "views": 230.0, 
  "volume": 50572316.0
 }, 
 "updated": "2022-08-15T16:10:47.995944+00:00"
}
230
101
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 230
İndirme 101
Veri hacmi 50.6 MB
Tekil görüntülenme 204
Tekil indirme 94

Alıntı yap