Dergi makalesi Açık Erişim

1980 Sonrası Dönemde Afganistan'da Terör Eylemleri ve Toplumsal Sonuçları

AHMADI, Ramazan


Citation Style Language JSON

{
 "DOI": "10.52108/2757-5942.3.2.7", 
 "abstract": "<p>K&uuml;resel bir tehdit olarak ter&ouml;rizm, d&uuml;nya bar\u0131\u015f\u0131n\u0131 ve g&uuml;venli\u011fini tehlike alt\u0131nda b\u0131rakmaktad\u0131r. 40 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n bir s&uuml;redir sava\u015f ortam\u0131nda bulunan Afganistan ter&ouml;re kaynakl\u0131k eden bir &uuml;lke olarak bilinmektedir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n amac\u0131 Afganistan&rsquo;daki ter&ouml;r eylemlerinin nedenlerini ara\u015ft\u0131rmak ve bu krizin toplumsal sonu&ccedil;lar\u0131 &uuml;zerine de\u011ferlendirmelerde bulunarak ter&ouml;rle m&uuml;cadele politikas\u0131 i&ccedil;in yararl\u0131 olacakt\u0131r. Nitel ara\u015ft\u0131rma desenine g&ouml;re tasarlanan bu &ccedil;al\u0131\u015fmada birincil ve ikincil kaynaklardan yararlan\u0131larak dok&uuml;man analizi tekni\u011fi kullan\u0131lmaktad\u0131r. Suud k&ouml;kenli Usame Bin Ladin taraf\u0131ndan Afganistan&rsquo;da kurulan El Kaide, radikalizm ve k&ouml;ktendincili\u011fin temsilcili\u011fini &uuml;stlenmi\u015f ve sonras\u0131nda di\u011fer &uuml;lkelere n&uuml;fuz etmi\u015ftir. 1994 y\u0131l\u0131nda, Pakistan&#39;\u0131n siyasi &ccedil;\u0131karlar\u0131 ve deste\u011fi do\u011frultusunda Taliban &ouml;rg&uuml;t&uuml; kurulmu\u015ftur. Bu ba\u011flamda Afganistan&#39;daki sava\u015f ve ter&ouml;rizm, k&ouml;kleri hem yabanc\u0131 &uuml;lkelerin m&uuml;dahalelerine hem de Afganistan&#39;daki grup i&ccedil;i &ccedil;at\u0131\u015fmalara dayanan &ccedil;e\u015fitli fakt&ouml;rlere dayanmaktad\u0131r. &Ouml;te yandan Afganistan, geleneksel bir toplumdur ve k&ouml;ktendincilik sebebi ile dinin radikal yorumlar\u0131 &ccedil;er&ccedil;evesinde ter&ouml;rist gruplar\u0131n olu\u015fumuna yol a&ccedil;maktad\u0131r. Bu y&uuml;zden &uuml;lkedeki ter&ouml;r faaliyetleri siyasi, ekonomik, sosyal ve k&uuml;lt&uuml;rel alanlarda olumsuz sonu&ccedil;lar\u0131n ortaya &ccedil;\u0131kmas\u0131na neden olmu\u015ftur. UNAMA raporuna g&ouml;re 2009-2020 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda 38.559&#39;dan fazla sivil &ouml;ld&uuml;r&uuml;lm&uuml;\u015ft&uuml;r ve 72334 sivil yaralanm\u0131\u015ft\u0131r. G&uuml;vensizlik ekonomik yap\u0131y\u0131 durdurmu\u015f, yoksulluk, i\u015fsizlik, sava\u015f ve ter&ouml;r faaliyetleri pek &ccedil;ok insan\u0131n &uuml;lkesini terk etmesine yol a&ccedil;m\u0131\u015ft\u0131r. &Uuml;lkedeki ter&ouml;r faaliyetleri Afganistan&#39;\u0131 narkotik maddeler &uuml;reten &uuml;lkelerden biri haline getirmi\u015ftir. Burada bulunan ter&ouml;r &ouml;rg&uuml;tleri uyu\u015fturucu ka&ccedil;ak&ccedil;\u0131l\u0131\u011f\u0131 yoluyla kendilerini finanse etme yoluna girmi\u015f ve beraberinde e\u011fitim sistemi zarar g&ouml;rm&uuml;\u015f, baz\u0131 b&ouml;lgelerde okullar\u0131n ve e\u011fitim merkezlerinin kapat\u0131lmas\u0131 nedeniyle n&uuml;fusun nitelikli bir hale d&ouml;n&uuml;\u015fmesinin imkanlar\u0131 ortadan kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "AHMADI", 
   "given": " Ramazan"
  }
 ], 
 "container_title": "Sosyolojik Ba\u011flam Dergisi", 
 "id": "229517", 
 "issue": "2", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2022, 
    8, 
    15
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "page": "203-218", 
 "title": "1980\tSonras\u0131\tD\u00f6nemde\tAfganistan'da\tTer\u00f6r\tEylemleri\tve\tToplumsal\tSonu\u00e7lar\u0131", 
 "type": "article-journal", 
 "volume": "3"
}
66
41
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 66
İndirme 41
Veri hacmi 20.5 MB
Tekil görüntülenme 56
Tekil indirme 40

Alıntı yap