Dergi makalesi Açık Erişim

1980 Sonrası Dönemde Afganistan'da Terör Eylemleri ve Toplumsal Sonuçları

AHMADI, Ramazan


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/229517</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>AHMADI, Ramazan</creatorName>
   <givenName>Ramazan</givenName>
   <familyName>AHMADI</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-8299-7080</nameIdentifier>
   <affiliation>Akdeniz University</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>1980	Sonrası	Dönemde	Afganistan'Da	Terör	Eylemleri	Ve	Toplumsal	Sonuçları</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Afganistan, Taliban, Terör</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-08-15</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/229517</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.52108/2757-5942.3.2.7</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;K&amp;uuml;resel bir tehdit olarak ter&amp;ouml;rizm, d&amp;uuml;nya barışını ve g&amp;uuml;venliğini tehlike altında bırakmaktadır. 40 yılı aşkın bir s&amp;uuml;redir savaş ortamında bulunan Afganistan ter&amp;ouml;re kaynaklık eden bir &amp;uuml;lke olarak bilinmektedir. Bu &amp;ccedil;alışmasının amacı Afganistan&amp;rsquo;daki ter&amp;ouml;r eylemlerinin nedenlerini araştırmak ve bu krizin toplumsal sonu&amp;ccedil;ları &amp;uuml;zerine değerlendirmelerde bulunarak ter&amp;ouml;rle m&amp;uuml;cadele politikası i&amp;ccedil;in yararlı olacaktır. Nitel araştırma desenine g&amp;ouml;re tasarlanan bu &amp;ccedil;alışmada birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanılarak dok&amp;uuml;man analizi tekniği kullanılmaktadır. Suud k&amp;ouml;kenli Usame Bin Ladin tarafından Afganistan&amp;rsquo;da kurulan El Kaide, radikalizm ve k&amp;ouml;ktendinciliğin temsilciliğini &amp;uuml;stlenmiş ve sonrasında diğer &amp;uuml;lkelere n&amp;uuml;fuz etmiştir. 1994 yılında, Pakistan&amp;#39;ın siyasi &amp;ccedil;ıkarları ve desteği doğrultusunda Taliban &amp;ouml;rg&amp;uuml;t&amp;uuml; kurulmuştur. Bu bağlamda Afganistan&amp;#39;daki savaş ve ter&amp;ouml;rizm, k&amp;ouml;kleri hem yabancı &amp;uuml;lkelerin m&amp;uuml;dahalelerine hem de Afganistan&amp;#39;daki grup i&amp;ccedil;i &amp;ccedil;atışmalara dayanan &amp;ccedil;eşitli fakt&amp;ouml;rlere dayanmaktadır. &amp;Ouml;te yandan Afganistan, geleneksel bir toplumdur ve k&amp;ouml;ktendincilik sebebi ile dinin radikal yorumları &amp;ccedil;er&amp;ccedil;evesinde ter&amp;ouml;rist grupların oluşumuna yol a&amp;ccedil;maktadır. Bu y&amp;uuml;zden &amp;uuml;lkedeki ter&amp;ouml;r faaliyetleri siyasi, ekonomik, sosyal ve k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel alanlarda olumsuz sonu&amp;ccedil;ların ortaya &amp;ccedil;ıkmasına neden olmuştur. UNAMA raporuna g&amp;ouml;re 2009-2020 yılları arasında 38.559&amp;#39;dan fazla sivil &amp;ouml;ld&amp;uuml;r&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r ve 72334 sivil yaralanmıştır. G&amp;uuml;vensizlik ekonomik yapıyı durdurmuş, yoksulluk, işsizlik, savaş ve ter&amp;ouml;r faaliyetleri pek &amp;ccedil;ok insanın &amp;uuml;lkesini terk etmesine yol a&amp;ccedil;mıştır. &amp;Uuml;lkedeki ter&amp;ouml;r faaliyetleri Afganistan&amp;#39;ı narkotik maddeler &amp;uuml;reten &amp;uuml;lkelerden biri haline getirmiştir. Burada bulunan ter&amp;ouml;r &amp;ouml;rg&amp;uuml;tleri uyuşturucu ka&amp;ccedil;ak&amp;ccedil;ılığı yoluyla kendilerini finanse etme yoluna girmiş ve beraberinde eğitim sistemi zarar g&amp;ouml;rm&amp;uuml;ş, bazı b&amp;ouml;lgelerde okulların ve eğitim merkezlerinin kapatılması nedeniyle n&amp;uuml;fusun nitelikli bir hale d&amp;ouml;n&amp;uuml;şmesinin imkanları ortadan kaldırılmıştır.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
66
41
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 66
İndirme 41
Veri hacmi 20.5 MB
Tekil görüntülenme 56
Tekil indirme 40

Alıntı yap