Dergi makalesi Açık Erişim

Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

YILDIRIM, Kasım; ÇAĞLAYAN, Savaş


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 229511, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-1406-709X", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Mu\u011fla S\u0131tk\u0131 Ko\u00e7man \u00dcniversitesi", 
   "name": "YILDIRIM, Kas\u0131m"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-6879-5039", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Mu\u011fla S\u0131tk\u0131 Ko\u00e7man \u00dcniversitesi", 
   "name": "\u00c7A\u011eLAYAN, Sava\u015f"
  }
 ], 
 "datePublished": "2022-08-15", 
 "description": "<p>K&uuml;lt&uuml;rel farkl\u0131l\u0131klar\u0131 bilme ve anlama, ya\u015fam kalitesi ve sosyal k&uuml;lt&uuml;rel iyi olu\u015f hali i&ccedil;in &ccedil;ok &ouml;nemlidir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; bu s&uuml;re&ccedil; farkl\u0131 k&uuml;lt&uuml;rlerden insanlar\u0131n k&uuml;lt&uuml;rleraras\u0131 diyalog vas\u0131tas\u0131 ile toplumsal anlama ve kabul perspektifinin geli\u015fimine katk\u0131da bulunmalar\u0131na yard\u0131mc\u0131 olur. Bu k&uuml;lt&uuml;rleraras\u0131 anlamay\u0131 geli\u015ftirmek i&ccedil;in gerekli olan becerilerden birisi de k&uuml;lt&uuml;rleraras\u0131 duyarl\u0131l\u0131kt\u0131r. Bu &ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n amac\u0131 k&uuml;lt&uuml;rleraras\u0131 duyarl\u0131l\u0131k &ouml;l&ccedil;e\u011finin T&uuml;rk&ccedil;e diline uyarlamas\u0131na y&ouml;nelik ge&ccedil;erlilik ve g&uuml;venirlilik &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 ger&ccedil;ekle\u015ftirmektir. Fakt&ouml;r analizi ve g&uuml;venirlik &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131 i&ccedil;in 375 &uuml;niversite &ouml;\u011frencisinden veri toplanm\u0131\u015ft\u0131r. Yap\u0131lan &ccedil;al\u0131\u015fmalarda 35 maddeden olu\u015fan alt\u0131 fakt&ouml;rl&uuml; bir yap\u0131 elde edilmi\u015ftir. Uyarlanan &ouml;l&ccedil;me arac\u0131n\u0131n i&ccedil; tutarl\u0131l\u0131k katsay\u0131s\u0131 t&uuml;m &ouml;l&ccedil;ek i&ccedil;in .82 olarak hesaplanm\u0131\u015ft\u0131r. &Ouml;l&ccedil;e\u011fin alt fakt&ouml;rlerine ili\u015fkin g&uuml;venirlik de\u011ferlerinin .50 ve .69 aras\u0131nda de\u011fi\u015fti\u011fi g&ouml;r&uuml;lmektedir. G&uuml;venirlilikle ilgili &ccedil;ok y&uuml;ksek de\u011ferler ortaya &ccedil;\u0131kmamas\u0131na ra\u011fmen &ouml;l&ccedil;e\u011fin alt fakt&ouml;rlerine ili\u015fkin g&uuml;venirlilik de\u011ferlerin kabul edilebilir s\u0131n\u0131rlarda oldu\u011fu ifade edilebilir. Ba\u015fka bir deyi\u015fle &ouml;l&ccedil;ekteki maddelerin birbirleriyle ili\u015fkili (homojen) oldu\u011fu ve ayn\u0131 yap\u0131y\u0131 &ouml;l&ccedil;t&uuml;\u011f&uuml; s&ouml;ylenebilir. Bunun yan\u0131nda yap\u0131lan do\u011frulay\u0131c\u0131 fakt&ouml;r analizinden elde edilen uyum iyilik de\u011ferleri (CFI, TLI, RMSA, SRMR) uyarlanan &ouml;l&ccedil;e\u011fin bu yap\u0131da T&uuml;rk&ccedil;e dili kontekstinde de kullan\u0131labilece\u011fini g&ouml;stermi\u015ftir</p>", 
 "headline": "K\u00fclt\u00fcrleraras\u0131\tDuyarl\u0131l\u0131k\t\u00d6l\u00e7e\u011finin\tT\u00fcrk\u00e7e\tUyarlamas\u0131:\t \u00dcniversite\t\u00d6\u011frencileri\t\u00dczerine\tBir\tAra\u015ft\u0131rma", 
 "identifier": 229511, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "K\u00fclt\u00fcrleraras\u0131l\u0131k, Duyarl\u0131l\u0131k \u00d6l\u00e7e\u011fi, Mu\u011fla"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/", 
 "name": "K\u00fclt\u00fcrleraras\u0131\tDuyarl\u0131l\u0131k\t\u00d6l\u00e7e\u011finin\tT\u00fcrk\u00e7e\tUyarlamas\u0131:\t \u00dcniversite\t\u00d6\u011frencileri\t\u00dczerine\tBir\tAra\u015ft\u0131rma", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/229511"
}
70
46
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 70
İndirme 46
Veri hacmi 45.6 MB
Tekil görüntülenme 54
Tekil indirme 42

Alıntı yap