Dergi makalesi Açık Erişim

Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

YILDIRIM, Kasım; ÇAĞLAYAN, Savaş


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/229511</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>YILDIRIM, Kasım</creatorName>
   <givenName>Kasım</givenName>
   <familyName>YILDIRIM</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-1406-709X</nameIdentifier>
   <affiliation>Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>ÇAĞLAYAN, Savaş</creatorName>
   <givenName>Savaş</givenName>
   <familyName>ÇAĞLAYAN</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-6879-5039</nameIdentifier>
   <affiliation>Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Kültürlerarası	Duyarlılık	Ölçeğinin	Türkçe	Uyarlaması:	 Üniversite	Öğrencileri	Üzerine	Bir	Araştırma</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Kültürlerarasılık, Duyarlılık Ölçeği, Muğla</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-08-15</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/229511</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.52108/2757-5942.3.2.4</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;K&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel farklılıkları bilme ve anlama, yaşam kalitesi ve sosyal k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel iyi oluş hali i&amp;ccedil;in &amp;ccedil;ok &amp;ouml;nemlidir. &amp;Ccedil;&amp;uuml;nk&amp;uuml; bu s&amp;uuml;re&amp;ccedil; farklı k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rlerden insanların k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rlerarası diyalog vasıtası ile toplumsal anlama ve kabul perspektifinin gelişimine katkıda bulunmalarına yardımcı olur. Bu k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rlerarası anlamayı geliştirmek i&amp;ccedil;in gerekli olan becerilerden birisi de k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rlerarası duyarlılıktır. Bu &amp;ccedil;alışmanın amacı k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rlerarası duyarlılık &amp;ouml;l&amp;ccedil;eğinin T&amp;uuml;rk&amp;ccedil;e diline uyarlamasına y&amp;ouml;nelik ge&amp;ccedil;erlilik ve g&amp;uuml;venirlilik &amp;ccedil;alışmalarını ger&amp;ccedil;ekleştirmektir. Fakt&amp;ouml;r analizi ve g&amp;uuml;venirlik &amp;ccedil;alışmaları i&amp;ccedil;in 375 &amp;uuml;niversite &amp;ouml;ğrencisinden veri toplanmıştır. Yapılan &amp;ccedil;alışmalarda 35 maddeden oluşan altı fakt&amp;ouml;rl&amp;uuml; bir yapı elde edilmiştir. Uyarlanan &amp;ouml;l&amp;ccedil;me aracının i&amp;ccedil; tutarlılık katsayısı t&amp;uuml;m &amp;ouml;l&amp;ccedil;ek i&amp;ccedil;in .82 olarak hesaplanmıştır. &amp;Ouml;l&amp;ccedil;eğin alt fakt&amp;ouml;rlerine ilişkin g&amp;uuml;venirlik değerlerinin .50 ve .69 arasında değiştiği g&amp;ouml;r&amp;uuml;lmektedir. G&amp;uuml;venirlilikle ilgili &amp;ccedil;ok y&amp;uuml;ksek değerler ortaya &amp;ccedil;ıkmamasına rağmen &amp;ouml;l&amp;ccedil;eğin alt fakt&amp;ouml;rlerine ilişkin g&amp;uuml;venirlilik değerlerin kabul edilebilir sınırlarda olduğu ifade edilebilir. Başka bir deyişle &amp;ouml;l&amp;ccedil;ekteki maddelerin birbirleriyle ilişkili (homojen) olduğu ve aynı yapıyı &amp;ouml;l&amp;ccedil;t&amp;uuml;ğ&amp;uuml; s&amp;ouml;ylenebilir. Bunun yanında yapılan doğrulayıcı fakt&amp;ouml;r analizinden elde edilen uyum iyilik değerleri (CFI, TLI, RMSA, SRMR) uyarlanan &amp;ouml;l&amp;ccedil;eğin bu yapıda T&amp;uuml;rk&amp;ccedil;e dili kontekstinde de kullanılabileceğini g&amp;ouml;stermiştir&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
70
46
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 70
İndirme 46
Veri hacmi 45.6 MB
Tekil görüntülenme 54
Tekil indirme 42

Alıntı yap