Dergi makalesi Açık Erişim

Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

YILDIRIM, Kasım; ÇAĞLAYAN, Savaş


JSON

{
 "conceptrecid": "229510", 
 "created": "2022-08-15T15:56:57.587053+00:00", 
 "doi": "10.52108/2757-5942.3.2.4", 
 "files": [
  {
   "bucket": "25ff127b-781e-40af-8d26-34f90c62dce6", 
   "checksum": "md5:0fe921a418554c7699a1c4dd9516997b", 
   "key": "Yildirim-Caglayan-2022.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//api/files/25ff127b-781e-40af-8d26-34f90c62dce6/Yildirim-Caglayan-2022.pdf"
   }, 
   "size": 992062, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 229511, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//badge/doi/10.52108/2757-5942.3.2.4.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//api/files/25ff127b-781e-40af-8d26-34f90c62dce6", 
  "doi": "https://doi.org/10.52108/2757-5942.3.2.4", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/229511", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//api/records/229511", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/229511"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "Mu\u011fla S\u0131tk\u0131 Ko\u00e7man \u00dcniversitesi", 
    "name": "YILDIRIM, Kas\u0131m", 
    "orcid": "0000-0003-1406-709X"
   }, 
   {
    "affiliation": "Mu\u011fla S\u0131tk\u0131 Ko\u00e7man \u00dcniversitesi", 
    "name": "\u00c7A\u011eLAYAN, Sava\u015f", 
    "orcid": "0000-0001-6879-5039"
   }
  ], 
  "description": "<p>K&uuml;lt&uuml;rel farkl\u0131l\u0131klar\u0131 bilme ve anlama, ya\u015fam kalitesi ve sosyal k&uuml;lt&uuml;rel iyi olu\u015f hali i&ccedil;in &ccedil;ok &ouml;nemlidir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; bu s&uuml;re&ccedil; farkl\u0131 k&uuml;lt&uuml;rlerden insanlar\u0131n k&uuml;lt&uuml;rleraras\u0131 diyalog vas\u0131tas\u0131 ile toplumsal anlama ve kabul perspektifinin geli\u015fimine katk\u0131da bulunmalar\u0131na yard\u0131mc\u0131 olur. Bu k&uuml;lt&uuml;rleraras\u0131 anlamay\u0131 geli\u015ftirmek i&ccedil;in gerekli olan becerilerden birisi de k&uuml;lt&uuml;rleraras\u0131 duyarl\u0131l\u0131kt\u0131r. Bu &ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n amac\u0131 k&uuml;lt&uuml;rleraras\u0131 duyarl\u0131l\u0131k &ouml;l&ccedil;e\u011finin T&uuml;rk&ccedil;e diline uyarlamas\u0131na y&ouml;nelik ge&ccedil;erlilik ve g&uuml;venirlilik &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 ger&ccedil;ekle\u015ftirmektir. Fakt&ouml;r analizi ve g&uuml;venirlik &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131 i&ccedil;in 375 &uuml;niversite &ouml;\u011frencisinden veri toplanm\u0131\u015ft\u0131r. Yap\u0131lan &ccedil;al\u0131\u015fmalarda 35 maddeden olu\u015fan alt\u0131 fakt&ouml;rl&uuml; bir yap\u0131 elde edilmi\u015ftir. Uyarlanan &ouml;l&ccedil;me arac\u0131n\u0131n i&ccedil; tutarl\u0131l\u0131k katsay\u0131s\u0131 t&uuml;m &ouml;l&ccedil;ek i&ccedil;in .82 olarak hesaplanm\u0131\u015ft\u0131r. &Ouml;l&ccedil;e\u011fin alt fakt&ouml;rlerine ili\u015fkin g&uuml;venirlik de\u011ferlerinin .50 ve .69 aras\u0131nda de\u011fi\u015fti\u011fi g&ouml;r&uuml;lmektedir. G&uuml;venirlilikle ilgili &ccedil;ok y&uuml;ksek de\u011ferler ortaya &ccedil;\u0131kmamas\u0131na ra\u011fmen &ouml;l&ccedil;e\u011fin alt fakt&ouml;rlerine ili\u015fkin g&uuml;venirlilik de\u011ferlerin kabul edilebilir s\u0131n\u0131rlarda oldu\u011fu ifade edilebilir. Ba\u015fka bir deyi\u015fle &ouml;l&ccedil;ekteki maddelerin birbirleriyle ili\u015fkili (homojen) oldu\u011fu ve ayn\u0131 yap\u0131y\u0131 &ouml;l&ccedil;t&uuml;\u011f&uuml; s&ouml;ylenebilir. Bunun yan\u0131nda yap\u0131lan do\u011frulay\u0131c\u0131 fakt&ouml;r analizinden elde edilen uyum iyilik de\u011ferleri (CFI, TLI, RMSA, SRMR) uyarlanan &ouml;l&ccedil;e\u011fin bu yap\u0131da T&uuml;rk&ccedil;e dili kontekstinde de kullan\u0131labilece\u011fini g&ouml;stermi\u015ftir</p>", 
  "doi": "10.52108/2757-5942.3.2.4", 
  "has_grant": false, 
  "journal": {
   "issue": "2", 
   "pages": "157-172", 
   "title": "Sosyolojik Ba\u011flam Dergisi", 
   "volume": "3"
  }, 
  "keywords": [
   "K\u00fclt\u00fcrleraras\u0131l\u0131k, Duyarl\u0131l\u0131k \u00d6l\u00e7e\u011fi, Mu\u011fla"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-nd-4.0"
  }, 
  "publication_date": "2022-08-15", 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "229511"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "229510"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "article", 
   "title": "Dergi makalesi", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Sosyal ve Be\u015feri Bilimler > Sosyoloji > Genel Sosyoloji ve Metedoloji"
  ], 
  "title": "K\u00fclt\u00fcrleraras\u0131\tDuyarl\u0131l\u0131k\t\u00d6l\u00e7e\u011finin\tT\u00fcrk\u00e7e\tUyarlamas\u0131:\t \u00dcniversite\t\u00d6\u011frencileri\t\u00dczerine\tBir\tAra\u015ft\u0131rma"
 }, 
 "owners": [
  406
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 46.0, 
  "unique_downloads": 42.0, 
  "unique_views": 54.0, 
  "version_downloads": 46.0, 
  "version_unique_downloads": 42.0, 
  "version_unique_views": 54.0, 
  "version_views": 70.0, 
  "version_volume": 45634852.0, 
  "views": 70.0, 
  "volume": 45634852.0
 }, 
 "updated": "2022-08-15T15:56:57.636312+00:00"
}
70
46
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 70
İndirme 46
Veri hacmi 45.6 MB
Tekil görüntülenme 54
Tekil indirme 42

Alıntı yap