Dergi makalesi Açık Erişim

DİJİTALLEŞEN DÜNYADA ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR: DİJİTAL EBEVEYN(LİK) VE DİJİTAL ÇOCUK(LUK)

Küçükoba,Ercan


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 229497, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-9274-7739", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Bnad\u0131rma Onyedi Eyl\u00fcl \u00dcniversitesi", 
   "name": "K\u00fc\u00e7\u00fckoba,Ercan"
  }
 ], 
 "datePublished": "2022-07-31", 
 "description": "<p>&Ccedil;ocuklar\u0131n, dijital teknolojilere kolayca adapte olabildi\u011fi ve bu teknolojileri aktif bir \u015fekilde kullanabildikleri g&ouml;r&uuml;lmektedir. Bu durum, bir &uuml;st&uuml;nl&uuml;k gibi alg\u0131lansa da, g&uuml;ncel &ccedil;al\u0131\u015fmalarda, &ccedil;ocuklar\u0131n internetin risk ve s\u0131n\u0131rl\u0131l\u0131klar\u0131 konusunda savunmas\u0131z olduklar\u0131 ifade edilmektedir. Dijital d&uuml;nyada anne baba olmak, &ccedil;ocu\u011fun telefon ve bilgisayar gibi teknolojilerine eri\u015fiminin sa\u011flanmas\u0131yla s\u0131n\u0131rland\u0131r\u0131lmamal\u0131d\u0131r. Dijital tecr&uuml;belerin ger&ccedil;ekle\u015fti\u011fi donan\u0131m, yaz\u0131l\u0131m ve hizmetlerin de\u011fi\u015fim ve &ccedil;e\u015fitlik h\u0131z\u0131na yeti\u015filmesi zor g&ouml;r&uuml;nmektedir. Bu h\u0131zl\u0131 d&ouml;n&uuml;\u015f&uuml;m&uuml;n, ebeveynlik kavram\u0131na kazand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 yeni boyutlar beraberinde yeni roller de getirmi\u015ftir. Bu noktada dijital d&uuml;nyada ebeveyn olma kavram\u0131 g&uuml;ndeme gelmi\u015ftir. Ara\u015ft\u0131rman\u0131n odak noktas\u0131 olan ilgili literat&uuml;rde zihinsel, duyu\u015fsal, sosyal ve ki\u015filik geli\u015fimi gibi ba\u015fl\u0131klar\u0131 alt\u0131nda kategorize edilerek verilen d&uuml;nya n&uuml;fusunun %2-3&rsquo;l&uuml;k b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml; olu\u015fturan &uuml;st&uuml;n yetenekli &ccedil;ocuklar\u0131n bilimsel ara\u015ft\u0131rmalara s\u0131k s\u0131k konu olduklar\u0131 g&ouml;r&uuml;lmektedir. Bu ba\u011flamdan yola &ccedil;\u0131k\u0131larak ara\u015ft\u0131rman\u0131n amac\u0131 sosyal de\u011fi\u015fmeyi tetikleyen temel fakt&ouml;rlerden biri olarak t&uuml;m d&uuml;nyay\u0131 etkileyen dijitalle\u015fmenin &uuml;st&uuml;n yetenekli &ccedil;ocuklara sahip olan ailelerin dijital ebeveynlik ba\u011flam\u0131nda etkisinin ilgili literat&uuml;r kapsam\u0131nda incelenmesidir. Yap\u0131lan bu ara\u015ft\u0131rman\u0131n dijitalle\u015fme ve &uuml;st&uuml;n zekal\u0131 &ccedil;ocuklarla yap\u0131lacak yeni &ccedil;al\u0131\u015fmalara ve konuyla ilgili uygulamalara \u0131\u015f\u0131k tutarak sosyal bilimler alan\u0131na kakt\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131 d&uuml;\u015f&uuml;n&uuml;lmektedir.</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>", 
 "headline": "D\u0130J\u0130TALLE\u015eEN D\u00dcNYADA \u00dcST\u00dcN YETENEKL\u0130 \u00c7OCUKLAR: D\u0130J\u0130TAL EBEVEYN(L\u0130K) VE D\u0130J\u0130TAL \u00c7OCUK(LUK)", 
 "identifier": 229497, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "keywords": [
  "\u00dcst\u00fcn Yetenekli \u00c7ocuk", 
  "Dijital Ebeveynlik", 
  "Dijital \u00c7ocuk", 
  "Dijitalle\u015fme"
 ], 
 "license": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", 
 "name": "D\u0130J\u0130TALLE\u015eEN D\u00dcNYADA \u00dcST\u00dcN YETENEKL\u0130 \u00c7OCUKLAR: D\u0130J\u0130TAL EBEVEYN(L\u0130K) VE D\u0130J\u0130TAL \u00c7OCUK(LUK)", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/229497"
}
541
183
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 541303
İndirme 183177
Veri hacmi 55.7 MB54.6 MB
Tekil görüntülenme 383237
Tekil indirme 128123

Alıntı yap