Dergi makalesi Açık Erişim

EKOLOJİ TEMALI TESLA ÖZEL TANITIM FİLMİNDE ROLAND BARTHES'IN GÖSTERGEBİLİMİ YANSIMALARI

Ayla KAVALA YEMENİCİOĞLU


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 228331, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-5803-0593", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Turkish, English,", 
   "name": "Ayla KAVALA YEMEN\u0130C\u0130O\u011eLU"
  }
 ], 
 "datePublished": "2022-06-22", 
 "description": "<p>Bu makalede ekoloji temal\u0131 Tesla &ouml;zel tan\u0131t\u0131m filmi, Roland Barthes&rsquo;\u0131n d&uuml;zanlam, yananlam ve mit olu\u015fturma yakla\u015f\u0131mlar\u0131na g&ouml;re g&ouml;stergebilimsel olarak analiz edilmi\u015ftir. Tesla, Tesla Motor Inc. \u015eirketi taraf\u0131ndan &uuml;retilen bir otomobil markas\u0131d\u0131r. 2008 y\u0131l\u0131nda ilk otomobilini &uuml;retmi\u015f ve tek \u015farjla 394 km&#39;lik rekor mesafeyi katetmi\u015ftir. Marka b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de f&uuml;t&uuml;ristik, l&uuml;ks, g&uuml;&ccedil;l&uuml; ve en &ouml;nemlisi de ekoloji dostu ara&ccedil;lar &uuml;retmektedir. Ana motivasyonu <em>&quot;s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir ula\u015f\u0131m ve elektrik teknolojisinin geli\u015fimini h\u0131zland\u0131rmak&quot; </em>olan Tesla, daha temiz mobilite, ula\u015f\u0131m ve enerji ile &ouml;ne &ccedil;\u0131kan bir marka olmay\u0131 hedeflemektedir. Daha ye\u015fil bir gelecek i&ccedil;in enerji &uuml;retimi ile bir konsept haline gelme &ccedil;abas\u0131 bulunmaktad\u0131r. Burada marka taraf\u0131ndan <em>&ldquo;yeni bir ya\u015fam tarz\u0131&rdquo;</em> mitinin elektrikli otomobile sahip olarak s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik ve &ccedil;evresel fark\u0131ndal\u0131kla hayata ge&ccedil;irilebilece\u011fi vurgulanmaktad\u0131r. Tesla tan\u0131t\u0131mlar\u0131nda karbon emisyonsuz bir &ccedil;evresel &uuml;topya ile <em>&ldquo;daha parlak bir yar\u0131n&rdquo;</em> fikrini satmaktad\u0131r. Ekoloji temal\u0131 Tesla tan\u0131t\u0131m ve reklamlar\u0131n\u0131 Netflix, Youtube gibi al\u0131\u015f\u0131lmad\u0131k kanallar &uuml;zerinden yapmakta ve yenilik&ccedil;i &ouml;zelli\u011fini sadece tasar\u0131mda de\u011fil, tan\u0131t\u0131mlar\u0131nda da g&ouml;stermektedir. Bu makalede Tesla &Ouml;zel Tan\u0131t\u0131m Filminin g&ouml;stergebilimsel anlamlar\u0131 Barthes&rsquo;\u0131n kurallar\u0131na g&ouml;re incelenmi\u015ftir.</p>", 
 "headline": "EKOLOJ\u0130 TEMALI TESLA \u00d6ZEL TANITIM F\u0130LM\u0130NDE ROLAND BARTHES'IN G\u00d6STERGEB\u0130L\u0130M\u0130 YANSIMALARI", 
 "identifier": 228331, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "Tesla, G\u00f6stergebilim, Barthes, Mit, \u00c7evre"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/", 
 "name": "EKOLOJ\u0130 TEMALI TESLA \u00d6ZEL TANITIM F\u0130LM\u0130NDE ROLAND BARTHES'IN G\u00d6STERGEB\u0130L\u0130M\u0130 YANSIMALARI", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228331"
}
30
18
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 30
İndirme 18
Veri hacmi 31.1 MB
Tekil görüntülenme 22
Tekil indirme 16

Alıntı yap