Dergi makalesi Açık Erişim

İNGİLTERE'DE ÇARTİST HAREKET'İN OLUŞUMU VE FAALİYETLERİ (1832-1867)

Cüneyt GÜNDÜZ


Citation Style Language JSON

{
 "DOI": "10.5281/zenodo.6667646", 
 "abstract": "<p>Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada tarih boyunca i\u015f&ccedil;i s\u0131n\u0131f\u0131n\u0131n verdi\u011fi m&uuml;cadelenin &ouml;nemli bir a\u015famas\u0131 olan &Ccedil;artizm Hareketi incelendi. Konu ile ilgili &ouml;nceden yap\u0131lan ve da\u011f\u0131n\u0131k halde bulunan birbirinden farkl\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar ele al\u0131narak &Ccedil;artist Hareket hakk\u0131nda, sentez bir &ccedil;al\u0131\u015fma olu\u015fturulmaya &ccedil;al\u0131\u015f\u0131ld\u0131. &Ccedil;al\u0131\u015fma olu\u015fturulurken konuyla ilgili T&uuml;rk ve yutd\u0131\u015f\u0131nda yaz\u0131lm\u0131\u015f kaynaklar ele al\u0131narak, d&uuml;nden bug&uuml;ne i\u015f&ccedil;ilerin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 deneyimlerin, &Ccedil;artizm&rsquo;in olu\u015fum s&uuml;recine etkileri incelendi. B&ouml;ylelikle hem \u0130ngiltere&rsquo;deki i\u015f&ccedil;i s\u0131n\u0131f\u0131n\u0131n m&uuml;cadelesine de\u011finilmi\u015f hem de &Ccedil;artist Hareket&rsquo;in ortaya &ccedil;\u0131k\u0131\u015f\u0131 ve faaliyetleri konusuna odaklan\u0131lm\u0131\u015f oldu.</p>\n\n<p>\u0130\u015f&ccedil;ilik mesle\u011fi binlerce y\u0131ll\u0131k bir tarihi ge&ccedil;mi\u015fe sahiptir. \u0130\u015f&ccedil;iler farkl\u0131 d&ouml;nemlerde farkl\u0131 isim ve g&ouml;revler alm\u0131\u015f olsa da varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 uzun s&uuml;re devam ettirerek evrimle\u015fmi\u015ftir. Bu stat&uuml;deki insan gruplar\u0131 zamanla modernle\u015firken &ouml;nemli a\u015famalardan ge&ccedil;mi\u015ftir. Bu a\u015famalardan ilki Tar\u0131m Devrimi, ikinci b&uuml;y&uuml;k a\u015fama ise Sanayi Devrimi olarak kar\u015f\u0131m\u0131za &ccedil;\u0131kmaktad\u0131r. Bu iki devrim a\u015famas\u0131nda da teknolojik ve y&ouml;netimsel geli\u015fmeler olmu\u015ftur. Bu geli\u015fmeler neticesinde i\u015f&ccedil;ilerin ya\u015fam ko\u015fullar\u0131 iyiye veya k&ouml;t&uuml;ye do\u011fru birtak\u0131m s&uuml;re&ccedil;lerden ge&ccedil;mi\u015ftir. \u0130\u015f&ccedil;i s\u0131n\u0131f\u0131 daha iyi ko\u015fullar elde etmek ad\u0131na b&uuml;y&uuml;k m&uuml;cadeleler vermi\u015f, bu m&uuml;cadelelerde zaman zaman ba\u015far\u0131ya ula\u015fsalar da baz\u0131 payda\u015flar\u0131 taraf\u0131ndan maruz b\u0131rak\u0131ld\u0131klar\u0131 ihanet, onlar\u0131n hakl\u0131 m&uuml;cadelesini sekteye u\u011fratm\u0131\u015ft\u0131r. D&uuml;\u015fe kalka y&uuml;r&uuml;tt&uuml;kleri bu m&uuml;cadelelerde elde ettikleri deneyimler onlar\u0131 bilin&ccedil;lendirmi\u015f ve bir sonraki ad\u0131mlar\u0131n\u0131 daha g&uuml;&ccedil;l&uuml; atmalar\u0131na sebep olmu\u015ftur. Kazand\u0131klar\u0131 bu deneyimler i\u015f&ccedil;i s\u0131n\u0131f\u0131n\u0131n &ouml;rg&uuml;tlenerek &Ccedil;artist Hareketi olu\u015fturulmas\u0131na sebep olmu\u015ftur. Bu deneyimler sonucunda &Ccedil;artist Hareket h\u0131zla &ouml;rg&uuml;tlenmi\u015f ve bu olu\u015fum i\u015f&ccedil;iler i&ccedil;in hedeflerine ula\u015fmalar\u0131 ad\u0131na att\u0131klar\u0131 en b&uuml;y&uuml;k ad\u0131m olmu\u015ftur.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "C\u00fcneyt G\u00dcND\u00dcZ"
  }
 ], 
 "container_title": "\u0130NTOBA - \u0130nsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi", 
 "id": "228325", 
 "issue": "1", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2022, 
    6, 
    22
   ]
  ]
 }, 
 "page": "40-66", 
 "title": "\u0130NG\u0130LTERE'DE \u00c7ART\u0130ST HAREKET'\u0130N OLU\u015eUMU VE FAAL\u0130YETLER\u0130 (1832-1867)", 
 "type": "article-journal", 
 "volume": "2"
}
18
12
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 18
İndirme 12
Veri hacmi 36.9 MB
Tekil görüntülenme 16
Tekil indirme 12

Alıntı yap