Dergi makalesi Açık Erişim

ТATAR ÇOCUK EDEBİYATI: OLUŞUM TARİHİ

Liailia MINGAZOVA


Citation Style Language JSON

{
 "DOI": "10.5281/zenodo.6667560", 
 "abstract": "<p>Bu makale; Tatar &Ccedil;ocuk Edebiyat\u0131&rsquo;n\u0131n olu\u015fum tarihine ayr\u0131lm\u0131\u015f olup, \u015fu konular\u0131 ele almaktad\u0131r: Klasik edebiyat &ouml;zelliklerinin Tatar &Ccedil;ocuk Edebiyat\u0131&rsquo;na yans\u0131mas\u0131, ayd\u0131nlanma fikirlerinin yay\u0131lmas\u0131, XIX. y&uuml;zy\u0131l\u0131n ikinci yar\u0131s\u0131nda &ccedil;ocuk edebiyat\u0131n\u0131n olu\u015fumu ve geli\u015fimi.</p>\n\n<p>Tatar &Ccedil;ocuk Edebiyat\u0131n\u0131n olu\u015fum ve geli\u015fim s&uuml;reci tarihte &ccedil;ok uzun s&uuml;reli olup farkl\u0131 tart\u0131\u015fmalara yol a&ccedil;m\u0131\u015ft\u0131r. Bu edebiyat t&uuml;r&uuml;, genel edebi s&uuml;re&ccedil;le yak\u0131n ba\u011flant\u0131l\u0131 olarak ilerledi. Toplumun manevi ya\u015fam\u0131n\u0131, o zaman\u0131n pedagojik ve felsefi g&ouml;r&uuml;\u015flerini yans\u0131tt\u0131. Bu nedenle, o zaman toplum hayat\u0131nda meydana gelen en &ouml;nemli tarihi ve k&uuml;lt&uuml;rel de\u011fi\u015fiklikleri dikkate almadan Tatar &Ccedil;ocuk Edebiyat\u0131&rsquo;n\u0131n k&ouml;keni ve geli\u015fimini incelemek m&uuml;mk&uuml;n de\u011fildir.</p>\n\n<p>Ba\u011f\u0131ms\u0131z Tatar &Ccedil;ocuk Edebiyat\u0131n\u0131n olu\u015fum ve geli\u015fim s&uuml;reci iki a\u015famada ger&ccedil;ekle\u015fmi\u015ftir. Bunlardan ilki, klasik edebiyatta XIX.y&uuml;zy\u0131la kadar devam eden aray\u0131\u015f d&ouml;nemidir. Tatar &ccedil;ocuk edebiyat\u0131n\u0131n geli\u015fimindeki ikinci a\u015fama, XIX.y&uuml;zy\u0131l\u0131n ortalar\u0131ndan itibaren bas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra bilim camias\u0131nda ortaya &ccedil;\u0131kan sosyal m&uuml;cadele ile ili\u015fkilidir. Bu nedenle, &ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n &ouml;nemi, Tatar &Ccedil;ocuk Edebiyat\u0131&rsquo;n\u0131n k&ouml;klerini ve bu k&ouml;kenlerin analizinde sosyo-tarihsel fakt&ouml;rlerin bu edebiyat\u0131 ba\u011f\u0131ms\u0131z bir s&ouml;zl&uuml; sanat alan\u0131na d&ouml;n&uuml;\u015ft&uuml;rme s&uuml;recindeki rol&uuml;n&uuml; belirlemede yatmaktad\u0131r.</p>\n\n<p>Makalede klasik edebiyatta &Ccedil;ocuk Edebiyat\u0131&rsquo;n\u0131n temeli olabilecek niteliklerin yans\u0131mas\u0131, Cedit&ccedil;ilik idealar\u0131n\u0131n da\u011f\u0131l\u0131m\u0131, \u04251\u0425.y&uuml;zy\u0131l\u0131n ikinci yar\u0131s\u0131nda &Ccedil;ocuk Edebiyat\u0131 temelinin olu\u015fumu meseleleri incelenmektedir.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Liailia MINGAZOVA"
  }
 ], 
 "container_title": "\u0130NTOBA - \u0130nsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi", 
 "id": "228323", 
 "issue": "1", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2022, 
    6, 
    22
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "page": "15-27", 
 "title": "\u0422ATAR \u00c7OCUK EDEB\u0130YATI: OLU\u015eUM TAR\u0130H\u0130", 
 "type": "article-journal", 
 "volume": "2"
}
17
8
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 17
İndirme 8
Veri hacmi 12.3 MB
Tekil görüntülenme 13
Tekil indirme 6

Alıntı yap