Dergi makalesi Açık Erişim

KRONİK RİNOSİNÜZİT NEDENİYLE ENDOSKOPİK CERRAHİ UYGULANAN HASTALARDA RUTİN HİSTOPATOLOJİK İNCELEME ANLAMLI MI?

Başak, Hazan; Bozhöyük, Mitat Selçuk; Yücel, Levent; Akyıldız, Seçil; Beton, Süha


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.228095", 
 "conceptrecid": "228095", 
 "created": "2022-01-12T19:10:38.641158+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.228096", 
 "files": [
  {
   "bucket": "bcc40a0d-bb4a-4bed-9b0a-5f85e6515bb5", 
   "checksum": "md5:8dd83cac42e642c7e6b2a55282d4314a", 
   "key": "pdf_KBB_546 (2).pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//api/files/bcc40a0d-bb4a-4bed-9b0a-5f85e6515bb5/pdf_KBB_546%20%282%29.pdf"
   }, 
   "size": 295036, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 228096, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//badge/doi/10.48623/aperta.228096.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//api/files/bcc40a0d-bb4a-4bed-9b0a-5f85e6515bb5", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//badge/doi/10.48623/aperta.228095.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.228095", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.228096", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228096", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//api/records/228096", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228096"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "Ankara \u00dcniversitesi, Kulak Burun Bo\u011faz Hastal\u0131klar\u0131 A.B.D., Ankara, T\u00fcrkiye", 
    "name": "Ba\u015fak, Hazan", 
    "orcid": "0000-0002-9973-7170"
   }, 
   {
    "affiliation": "Ankara \u00dcniversitesi, Kulak Burun Bo\u011faz Hastal\u0131klar\u0131 A.B.D., Ankara, T\u00fcrkiye", 
    "name": "Bozh\u00f6y\u00fck, Mitat Sel\u00e7uk", 
    "orcid": "0000-0001-8647-5709"
   }, 
   {
    "affiliation": "G\u00fclhane E\u011fitim Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi, Kulak Burun Bo\u011faz Hastal\u0131klar\u0131, Ankara, T\u00fcrkiye", 
    "name": "Y\u00fccel, Levent", 
    "orcid": "0000-0001-9045-4636"
   }, 
   {
    "affiliation": "Ankara \u00dcniversitesi, Kulak Burun Bo\u011faz Hastal\u0131klar\u0131 A.B.D., Ankara, T\u00fcrkiye", 
    "name": "Aky\u0131ld\u0131z, Se\u00e7il", 
    "orcid": "0000-0002-9674-8608"
   }, 
   {
    "affiliation": "Ankara \u00dcniversitesi, Kulak Burun Bo\u011faz Hastal\u0131klar\u0131 A.B.D., Ankara, T\u00fcrkiye", 
    "name": "Beton, S\u00fcha", 
    "orcid": "0000-0001-8195-4380"
   }
  ], 
  "description": "<p>Ama&ccedil;: Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada amac\u0131m\u0131z bilateral polipli veya polipsiz kronik rinosin&uuml;zit (KRS) &ouml;n tan\u0131s\u0131 ile endoskopik sin&uuml;s cerrahisi (ESC) uygulanan hastalar\u0131n preoperatif endoskopik muayeneleri ile radyolojik bulgular\u0131n\u0131 de\u011ferlendirilerek karar verilen &ouml;n tan\u0131lar\u0131n postoperatif histopatolojik sonu&ccedil;larla korelasyonuna bakmak ve bu grup hastalarda rutin histopatolojik incelemelerin gereklili\u011fini saptamakt\u0131r.<br>\nY&ouml;ntem: Muayene ve g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lemeler sonucu polipli/polipsiz kronik rinosin&uuml;zit &ouml;n tan\u0131s\u0131 \u015fle 2015-2020 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda endoskopik sin&uuml;s cerrahisi yap\u0131lm\u0131\u015f olan hastalar dahil edildi. Hastalar\u0131n demografik &ouml;zellikleri, preoperatif endoskopik muayene bulgular\u0131, radyolojik g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme bulgular\u0131, intraoperatif bulgular\u0131 ve postoperatif histopatolojik sonu&ccedil;lar\u0131 retrospektif olarak de\u011ferlendirildi.<br>\nBulgular: &Ccedil;al\u0131\u015fmaya dahil edilen 299 hasta dahil edildi. 145&#39;ine tek tarafl\u0131, 154&#39;&uuml;ne &ccedil;ift tarafl\u0131 ESC uyguland\u0131. &Ccedil;ift tarafl\u0131 ESC uygulanan 154 hastada histopatolojik incelemede 84 (%54,6) hastada nazal polipli KRS 68 (%44,2) hastada nazal polipsiz KRS , 1 hastada antrokoanal polip(AKP) ve 1 hastada mantar enfeksiyonu saptand\u0131. Tek tarafl\u0131 ESC uygulanan 145 hastan\u0131n ameliyat sonras\u0131 histopatolojik sonu&ccedil;lar\u0131 incelendi\u011finde; 84 (%57,9) hastada nazal polipsiz KRS, 34 (%23,6) hastada nazal polipli KRS , 15 (%10,3) hastada AKP oldu\u011fu izlendi. Yine tek tarafl\u0131 ESC uygulanan 3 hastada inverted papilloma, 2 hastada karsinoma insitu, 1 hastada ise metaplazi saptand\u0131. &Ccedil;ift tarafl\u0131 ESC uygulanan hastalar\u0131n hi&ccedil; birinde sinonazal t&uuml;m&ouml;r saptanmad\u0131.<br>\nSonu&ccedil;: Detayl\u0131 muayene ve radyolojik tetkikler ile b&uuml;y&uuml;k oranda sinonazal t&uuml;m&ouml;rler paranazal sin&uuml;s patolojilerinde d\u0131\u015flanabilmektedir. Sadece displazi gibi malignite &ouml;nc&uuml;l&uuml; olabilecek mukozal lezyonlar KRS taraf\u0131ndan maskelenebilmekte ve bu da erken tan\u0131 ve tedavi ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131 azaltmaktad\u0131r. Ancak &ccedil;al\u0131\u015fmam\u0131zda bu erken evre lezyonlarn varl\u0131\u011f\u0131 sadece tek tarafl\u0131 patolojilerde ve d&uuml;\u015f&uuml;k oranda(insidental) bulunmu\u015ftur. Bu da &ouml;zellikle &ccedil;ift tarafl\u0131 ESC sonras\u0131 rutin histopatolojik incelemenin gereklili\u011fini tart\u0131\u015f\u0131l\u0131r hale getirmektedir.</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.228096", 
  "has_grant": false, 
  "journal": {
   "issue": "2", 
   "pages": "93-99", 
   "title": "KBB Forum", 
   "volume": "20"
  }, 
  "keywords": [
   "Kronik Rinosin\u00fczit", 
   "Endoskopik Sin\u00fcs Cerrahisi", 
   "Paranazal Sin\u00fcs T\u00fcm\u00f6r"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-4.0"
  }, 
  "publication_date": "2021-05-16", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.228095", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "228096"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "228095"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "article", 
   "title": "Dergi makalesi", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Sa\u011fl\u0131k Bilimleri > T\u0131p > Cerrahi T\u0131p Bilimleri > Kulak Burun Bo\u011faz"
  ], 
  "title": "KRON\u0130K R\u0130NOS\u0130N\u00dcZ\u0130T NEDEN\u0130YLE ENDOSKOP\u0130K CERRAH\u0130 UYGULANAN HASTALARDA RUT\u0130N H\u0130STOPATOLOJ\u0130K \u0130NCELEME ANLAMLI MI?"
 }, 
 "owners": [
  236
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 4.0, 
  "unique_downloads": 4.0, 
  "unique_views": 10.0, 
  "version_downloads": 4.0, 
  "version_unique_downloads": 4.0, 
  "version_unique_views": 10.0, 
  "version_views": 10.0, 
  "version_volume": 1180144.0, 
  "views": 10.0, 
  "volume": 1180144.0
 }, 
 "updated": "2022-01-12T19:10:38.690605+00:00"
}
10
4
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 1010
İndirme 44
Veri hacmi 1.2 MB1.2 MB
Tekil görüntülenme 1010
Tekil indirme 44

Alıntı yap